24 февруари 2020

Защо Петиционната комисия в Европарламента не обсъди представените документи по Петиция № 784/2019, за първото хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци. След 700 години радиоактивността ще замърси биосферата, сочи докладът по ОВОС, което ще продължи милиарди години     На 19.02.2020 г. Комисията по петиции към Европейския парламент в Брюксел разгледа Петиция от български и румънски НПО за започналото преди две години и половина изграждане на повърхността близо до река Дунав Хранилище за погребване на ниско- и средно-активни радиоактивни отпадъци от АЕЦ “Козлодуй” и от Хранилището в с. Нови хан.
     Въпреки че нямаше кворум – от 33 членове на комисията присъстваха 10, а взеха отношение само  шестима, в т.ч. от България А. Джамбазки с най-груби просташки думи заяви че за вносителите нямало психиатрична медицинска помощ в България, заедно с Е. Радев прочетоха дълги декларативни безхаберни писма от ядреното лоби, а А. Слабаков, П. Витанов и Ал. Йорданов направиха голословни реплики срещу вносителите, докато Маргрет Аукен от Дания се обяви в подкрепа на исканията в петицията за избор на нова площадка далеч от подземни води, дълбоко под земята в устойчиви скали, председателката от Испания г-жа Монтсерат предложи закриване на разискванията и затваряне на петицията.

     От името на вносителите на петицията Петър Пенчев*, в рамките на предоставените 5 минути, акцентира върху внесените документи:

1. Съгласно писмо на Агенцията за ядрено регулиране от м. април 2019 г., в отговор по Закона за достъп до обществена информация на запитване от сайта Еврочикаго, се разбира че наличието на 


десет радионуклиди с излъчване на радиоактивност повече от 300 години, забранява те да се погребват на повърхността, какъвто е изпълняваният проект за площадка “Радиана” на терена на АЕЦ “Козлодуй”, а заради тях съгласно международните и български нормативи трябва погребване на десетки метри под земната повърхност.

2. През 2018 г. се изяснява от проверки на контролните органи, че теренът няма здравина, т. нар. “носимоспособност на почвата”, което се признава през м. февруари 2019 г. на сайта на оператора Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” в интервю на изпълнителния директор Дилян Петров:
… в навечерието на Нова година успяхме да приемем работния проект на НХРАО, което позволява да бъде преодоляно известно забавяне в графика на изграждането. Забавянето възникна в резултат на някои констатирани несъотвествия в устойчивостта на неголям участък от терена, който беше подложен на допълнителни изследвания и сондажи.

3. Това признание идва да докаже, че не е имало верни изследвания на терена и приетият доклад за Оценка на въздейстието върху околната среда е компрометиран поради липсата на адекватни хидрогеоложки данни, въпреки че в него е наличен проект от 2010 г. 


за изпълнение на 88 броя сондажи в 22-те клетки за първия етап.

4. Вносителите на петицията разполагат с исторически карти от Google-maps, които доказват че тези сондажи не са изпълнявани, а е известно че докладът по ОВОС е базиран на хидрогеоложки данни от 12 кладенци извън терена на площадка “Радиана”, които обаче доказано впоследствие от контролните органи, са неадекватни за този терен в близост до река Дунав с ествествено високи подпочвени води.

5. След 700 години радиоактивността поради повърхостното разполагане на опасните отпадъци ще замърси биосферата, сочи докладът по ОВОС, което ще продължи милиарди години заради съдържанието на десет дългоживущи радиоактивни отпадъци на повърхността.

6. Доказателство за изхарчените безхаберно пари на европейските данъкоплатци е замяната на проекта, изпълняван 2,5 години, с нов работен проект


– разработен едва на 09.12.2019 г., за жалост на 16.12.2019 г. при работа загинаха на площадката двама работника, а други двама пострадаха тежко.

     Може би тези човешки жертви щяхме да предотвратим с огласяване на пропуските чрез медиите, ако не бе липсата на каквато и да е прозрачност в нарушение на Евродиректива 2011/70 за отговорно и безопасно управление на отработеното гориво и радиоактивните оптпадъци и участието на обществеността – Агенцията за ядрено регулиране не изпълнява повече от 4 месеца Решението на българския съд от 09.10.2019 г. да ни предостави информация, поискана по Закона за достъп до обществена информация, за направени от Националния ядрен регулатор констатации и препоръки относно съществени несъответствия с международните и наши нормативи на площадка “Радиана”, заявява петиционерът-вносител.

     На 24.02.2020 г. Петър Пенчев изпрати жалба до Брюксел с настояване Петицията да не бъде затваряна, като приложи и документи от 43 страници.

-------------------------
* Инженер-математик Петър Пенчев е зам.-председател на Национално движение “Екогласност” и член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” - носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”
 

Няма коментари: