17 ноември 2006

Учредяване на Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" - Протокол 17.11.2006 г.

Съобщение за медиите                                                                                                                   17-11-2006


Днес, 40 дни след гибелта на Анна Политковская, ние даваме изява на създадената

Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

като медиен субект, чийто глас е зов за свобода и протест срещу насилието и цензурата на олигархията в България и страните с прохождаща демокрация в бившата съветска империя.

Асоциацията ще работи заедно с други медийни организации, отделни медии, експерти и ангажирани интелектуалци ЗА УКРЕПВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ, основата на които е СВОБОДАТА НА СЛОВОТО във всичките му аспекти.

Обществен съвет:
инж. Петър Пенчев – Зам.-председател на Национално движение “Екогласност”, Член на “Приятели на Земята Интернешенъл”, e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com, GSM:+359887525032

Пламен Димитров – Председател на Общински координационен съвет-Якимово на Синдиката на българските учители, e-mail: p_dimitrov_b@abv.bg

Юлий Йорданов – Секретар на Областното дружество на Съюза на българските журналисти и Отговорен секретар на областния вестник “Монт-прес” в град Монтана

инж. Снежинка Цветанова – Председател на Инициативен комитет в квартал Мрамор – град София

д-р инж. Огнян Чипев – Председател на Сдружение “Нови хан-европейско селище”

д-р Ирина Йорданова – Фондация “Слънчев ден” – град София

01 ноември 2006

Мястото на АЕЦ “Козлодуй” спрямо другите атомни централи относно радиоактивните газовоаерозолни изхвърляния в атмосферата


     
                                                                                      

На Интернет-страницата на МААЕ http://www-ns.iaea.org/conventions/nuclear-safety.htm#1 са публикувани Националните доклади на страните, членки на Конвенцията за Ядрена Безопасност, за срещите през м.април 1999, 2002 и 2005 г. във Виена. В член 15 “Радиационна защита” повечето от тях представят данни за измерените радиоактивни изхвърляния от техните АЕЦ в атмосферата, по отделните радионуклиди.
             В Третия Национален доклад няма информация за лимитите на газообразните изхвърляния. Доколкото в доклада се казва, че реалните емисии са около 1,2 % от нормите, може да се направи извода, че за АЕЦ”Козлодуй” все още се цитират старите руски норми от 1983 г. - пределно допустими изхвърляния(ПДИ). Известно е, че тези стари руски норми са заменени след аварията в Чернобил, от Научния комитет за действие на атомната радиация(НКДАР) към ООН, с нормализираните радиоактивни емисии в атмосферата - емисиите на газообразните радиоактивни продукти са приведени към единица произведена електрическа енергия.

В тази връзка, в Доклада на АЯР за 2001 г., на стр.9 се признава:”Това сравнение на газовоаерозолните изхвърляния от АЕЦ”Козлодуй” с ПДИ, определени в технологичните регламенти на блокове 1-6, не дава пълна представа за мястото на АЕЦ”Козлодуй” в сравнение с другите атомни централи по света. Като база за сравнение следва да се използват и нормализирани показатели за РБГ(радиоактивни благородни газове), ДЖА(дългоживеещи аерозоли) и I-131, изхвърлени в атмосферата от АЕЦ, които се публикуват периодично от НКДАР към ООН”. Само може да се съжалява, че в Третия Национален доклад на АЯР, приет и от Министерския съвет, това признание вече е  скрито. И в МААЕ не забелязват този „пропуск”!! 

            В Третия Национален доклад на България, изготвен през м.септември 2004 г. от Агенцията за ядрено регулиране(АЯР)-държавният регулиращ орган, не е направено  каквото и да е сравнение на радиационното въздействие върху населението и околната среда, съпоставено с другите ядрени държави, по данните от член 15 “Радиационна защита” на Националните доклади.
С извършване на това сравнение се зае НД”Екогласност”- като национално отговорна гражданска природозащитна организация.  На Интернет-страницата на МААЕ: http://www-ns.iaea.org/conventions/nuclear-safety.htm#1 са публикувани част от Националните доклади на страните, членки на Конвенцията за Ядрена Безопасност, за срещата през м.април 2005 г. във Виена.  В член 15 “Радиационна защита”, повечето от тях представят данни за измерените радиоактивни изхвърляния от техните АЕЦ в атмосферата, по отделните радионуклиди. В долната таблица са представени данните от официалните доклади, за реакторите тип PWR и ВВЕР в различни страни за 2003 г., относно нормализираните радиоактивни емисии в атмосферата, съгласно изискванията на НКДАР към ООН:

                                Радиоактивни изхвърляния от АЕЦ в атмосферата през 2003 г.
Държава - брой реактори
2003 г.
РБГ

TBq/ ТWh
РБГ + тритий
 TBq/ ТWh
Йод-131
 МBq/
    ТWh
Йод-131 +
аерозоли
      МBq/
ТWh
С - 14
Годишна
доза на лице от населен.
   МикроЗив.
Германия– 13 PWR
  0,121
0,169
  0,120
    0,167 ^
X

Франция    58 PWR
  0,212


5,498
x
 1
Швейцария –3 PWR
  0,827

   0,381
0,403

5,9
Испания      7 PWR
  0,424
0,554
 10,162
11,820

10
Белгия         7 PWR
  0,744

 10,080
11,656


Общо         88 PWR
  2,328


29,544


Финландия –2 ВВЕР
  0,845

  2,267
6,501

0,1
България–  4 ВВЕР
15,79

160,9
  243,23   ^

0,38

Налагащи се констатации:
           1. В сравнение с 13 реактора на Германия(взети заедно!), завишенията на специфичната емисия на замърсяването на атмосферата от АЕЦ”Козлодуй” в България(само от 4 реактора), са съответно 130 пъти за радиоактивни газове и 1456 пъти за радиоактивни аерозоли и Йод-131(243,23:0,167=1456,47 пъти).
              “Космически” са разликите от сравнението за безопасността, приведено към един ядрен реактор – над 420 пъти за газове и над 4730 пъти(!!!) за аерозоли и Йод в България сме по-зле, отколкото в Германия.
 2. От данните в горната таблица още може да се пресметне, че АЕЦ”Козлодуй” с 4 реактора в България, през 2003 г. е с почти 7 пъти по-висока специфична емисия на РБГ(радиоактивни благородни газове) от всичките 88 реактори тип PWR в Германия, Франция, Швейцария, Испания и Белгия(взети заедно!)  и над 8 пъти по-висока специфична емисия на Йод-131 + аерозоли. А за един реактор сравнението води до резултат от 149 пъти за РБГ и 181 пъти за аерозоли и Йод, което показва по-лоши данни за замърсяването на атмосферата от нашата АЕЦ”Козлодуй” спрямо всичките АЕЦ на цяла Европа(взети заедно!). Подобни са данните и от другите години.
3. Емисиите на АЕЦ “Козлодуй” с четири реактора тип ВВЕР, са много по-високи и от тези на Финландия с два реактора тип ВВЕР – съответно 19 и 40 пъти.
            4. Невероятно заблуждение се открива при извършване на сравнението за показателя “Годишна доза на лице от населението” – как е възможно АЕЦ  в  България да има над   20   пъти повече радиоактивни  изхвърляния в атмосферата(биосферния резервоар) спрямо АЕЦ в Испания, а да се отчита в нашия официален Национален доклад - над 16 пъти по-малко поемане на радиоактивност от населението - грешката в случая е 320 пъти. Още по-фрапиращо е сравнението на този показател с Швейцария – при 604 пъти повече специфична радиоактивна емисия в атмосферата, България отчита 15,5 пъти по-малко поемане на радиоактивност от населението – грешката е над 9000 пъти.

Нашата цел при този анализ е била единствено да направим възможно сравняването(“Къде сме ние?”) на ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ от изхвърлянията на радиоактивност в атмосферата по данните на Националните доклади, представени във Виена – МААЕ, при което ние активно търсим спазване на основния принцип на Европейския съюз – за партньорство на гражданския сектор с публичната власт.


КАТО  ГРАЖДАНСКА  ПРИРОДОЗАЩИТНА  ОРГАНИЗАЦИЯ 
НД”Екогласност”  ПИТА:
            1. За каква ядрена държава с АЕЦ можем да претендираме пред света и защо у нас се обявява, че Европа крояла заговор против интересите на малка България, когато честно и последователно ни се заявява от Европейския съюз, че нашите ядрени реактори в АЕЦ ”Козлодуй” не са сигурни и радиационната защита налага закриването им, колкото и милиарди долара да бяха платени от Европа за тяхната модернизация през последните 16 години? За какъв регионален пазар се говори днес заради Член 36 от Договора за присъединяване, когато в него изрично е подчертано само и единствено „да възстановят... вътрешния пазар”.

            2. В тази връзка, защо сега у нас се прави опит за заобикаляне на Закона за безопасно използване на ядрената енергия(ЗБИЯЕ), като Министерският съвет(МС) взема решения за изграждане на АЕЦ”Белене” с реактори отново от тип ВВЕР-нелицензирани, без да има изготвена и изискуемата се от ЗБИЯЕ „Оценка на управлението на радиоактивните отпадъци, които се получават в резултат на дейността на новата ядрена централа”?

            3. Защо се прави опит от МС за заобикаляне и на друг нормативен документ - Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци, като във взетото решение № 683/25.07.2005 г. за изграждане на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци, липсва необходимото уточнение за категорията на отпадъците, с което се създават предпоставки за   погребване   и   на   високоактивни   отпадъци   в    това   бъдещо хранилище (с вариант тогава да бъде и международно - от пилотна инициатива SAPIERR, с участието на АЕЦ”Козлодуй” и още 13 други държави от Европа,което е записано в Стратегията)?

            4. Кой плаща у нас на богатото ядрено лоби – от незнаещи политици(в т.ч. и Президент, и министри, и лидери на партии) и собственици на медии и от знаещи служители, за да НЯМА ПРОЗРАЧНОСТ по въпросите на ядрената енергетика, а да има непрекъснато ГОЛИ И ПРАЗНИ ДЕКЛАРАЦИИ СРЕЩУ ЕВРОПА по масмедиите, с които се манипулира информацията и се заблуждават българските граждани за някакво “спасяване” на АЕЦ ”Козлодуй”? Кой плаща за лъже-референдуми и за постоянните кампании сред широката българска общественост, с упорита заблуда за «режим на тока у нас» и криене на истината относно опасните радиоактивни изхвърляния в атмосферата и за радиоактивните отпадъци, с радиация и късен радиационен ефект в наследство за над три хиляди човешки поколения100 000 години напред?
НИЕ ПИТАМЕ ЩЕ СЕ ДОПУСНЕ ЛИ С ТЕЗИ АКЦИИ ТАКА БЕЗОТГОВОРНО ДА СЕ ПРОВАЛИ ДОВЕРИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ БЪЛГАРИЯ, след реалното ни присъединяване  на 01.01.2007 г.? Ще успеят ли българските политици да всеят ЗАРАЗАТА НА НЕДОВЕРИЕТО и сред европейските граждани на останалите 26 държави - с упорития “БЪЛГАРСКИ ВИРУС” на недоволството от евронтеграцията и неизпълнение на сключените междудържавни договори?
                                      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

                                                                                                                                                                                                             Приложение 1
Преглед на чл. 15 „Радиационна защита” от 3-я Национален доклад на България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за Ядрена Безопасност, София, Септември 2004г.
През 2003 г. в България са работили 4 енергийни реактора тип ВВЕР на една площадка (два с мощност 440 МW – блокове 3 и 4, два с мощност 1000 МW – блокове 5 и 6). Те са произвели общо електрическа енергия - нето 16,040 ТWh.
В долната таблица са показани измерените емисии на газовоаерозолните изхвърляния от АЕЦ Козлодуй, освободени през вентилационните тръби(комини) в атмосферата, през годините 1999 - 2003 год. Те са в три категории – РБГ(радиоактивни благородни газове), радиоактивен Йод-131 и дългоживеещи аерозоли(ДЖА).
                                Таблица от 3-я Национален доклад на България -  стр.76
Нормализирани показатели   Дименсия     
1999
2000
2001
2002
2003
РБГ                                                TBq/GWa
143,0
121,3
131,6
115,8
128,5
Йод-131                                        GBq/GWa
1,62
1,57
1,72
1,27
1,31
Аерозоли                                      GBq/GWa
0,58
0,60
0,70
0,74
0,67

За удобство при сравняване с другите страни, съгласно изискванията на НКДАР към ООН, тези данни, докладвани от България във Виена на 12.04.2005 г., са приведени от нас от гигаватгодина към тераватчас:

           Таблица с данните от горната таблица, но с приведени дименсии

Нормализирани показатели    Дименсия    

  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
РБГ                                                 TBq/TWh
  17,52
  14,86
  16,12
  14,23
  15,79
Йод-131                                         MBq/TWh
198,4
192,3
196,4
155,6
160,9
Аерозоли                                       MBq/TWh
  71,05
  73,49
  85,74
  90,93
  82,33
Йод-131 + аерозоли                     MBq/TWh
269,45
265,79
282,14
246,53
243,23

Инженер-математик Петър Пенчев

Зам-председател

Национално Движение „Екогласност” член на „Приятели на Земята Интернешънъл”