30 юли 2009

Втори отказ във Враца за подмяната на ядреното гориво в АЕЦ "Козлодуй"

Изх. № 07-30/30.07.2009 г.

Чрез Окръжна прокуратура – Враца
До Окръжен съд - Враца


Копие: До Борис Велчев – Главен прокурор
( към вх. № 10476/08, ВКП - I отд. )
Копие: До Петко Сертов – Председател на ДАНС
( към рег. № ПИ -257/23.07.2008 г. )
Копие: До Жозе Мануел Барозо – Председател на Европейската комисия
( към рег. № TREN-H.1/VE/cm D(2009) 445001/19.02.2009 на Генерална дирекция ”Енергетика и транспорт” )
Копие: До Европейския парламент – Комисия по петиции
( към петиция № 1385/2008 )

В Ъ З Р А Ж Е Н И Е
от Асоциация на свободното слово „Анна Политковская” и Комитета за защита на ядрения физик Георги Котев


Срещу: Постановление за прекратяване на наказателното производство от Окръжна прокуратура – Враца по преписка вх. № 2748/2008 г., ДП № 5/2008 г. по описа на ОП-Враца, / № 49/2008 г. на ОСлС-Враца /

Уважаеми господа окръжни съдии,
На 25.07.2009 г. получихме Постановление за прекратяване на наказателното производство от Окръжна прокуратура – Враца по преписка вх. № 2748/2008 г., ДП № 5/2008 г. по описа на ОП-Враца, / № 49/2008 г. на ОСлС-Враца / и тъй като не сме доволни, го обжалваме поради някои пропуски и необосновани изводи, като НАСТОЯВАМЕ за образуване на дело и разглеждането му в открито съдебно заседание, при което ние ще можем да се запознаем с материалите по този важен за обществеността казус и да се разпитат от съда свидетелите-ядрени експерти.
1. Не можем да приемем отказа на Окръжна прокуратура – Враца да разгледа в това Постановление събраните свидетелски показания от ядрения експерт Александър Белковец, с 24- годишна работа като Главен експерт в отдел “Ядрена безопасност и радиационна защита“ в АЕЦ “Козлодуй”.
2. Не можем да приемем отказа на Окръжна прокуратура – Враца, да разгледа в това Постановление получените от нас по Закона за достъп до обществена информация от АЯР издадени разрешения от ядрения регулатор по проверяваните от Прокуратурата случаи, защото лесно се констатира липсата на спектрометрични анализи на доставяното ядрено гориво за всяка партида, придружени със спецификация на вида, формата и количеството на ядрения материал, включително обогатяване с делящ се изотоп и радиоизотопен състав, които документи са задължителни съгласно Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия.
3. Не можем да приемем отказа на Окръжна прокуратура – Враца, да разгледа в това Постановление представеният от нас като доказателство доклад от 25.06.2008 г. на Ю. А. Оленин – президент на доставчика ТВЕЛ, Русия, където се признава за провеждани няколкогодишни изпитания и експериментално използване на нелицензирано ядрено гориво с рециклиран материал, което би корелирало със снетите показания от Йордан Костадинов – бивш изпълнителен директор на централата, който признава, че през 2003 година е постъпила оферта от руския доставчик ОАО “ТВЕЛ” за доставка на новия вид гориво. Неясно остава за нас защо не се коментира в Постановлението акцентът от ТВЕЛ, че се касае за “експериментално използване на нелицензирано ядрено гориво”.
4. Неясен за нас остава въпросът защо ОП-Враца в своето Постановление мълчи за кореспонденцията между АЕЦ “Козлодуй” и завода-производител на горивото – НЗХК, град Новосибирск, Русия. От тази кореспонденция, разкрита в хода на проведеното едногодишно следствие, е видно, че заводът НЗХК при производството на горивото за АЕЦ “Козлодуй”е използвал доставена му суровина от МЗ в град Електростал, Подмосковието, Русия. За последния завод (МЗ) стана публично известно, че разполага със законен лиценз (издаден от руския ядрен регулатор ГАЕН) за производство точно на рециклирано ядрено гориво.
5. Не можем да приемем отказа на Окръжна прокуратура – Враца да разгледа в това Постановление показанията на независими експерти Георги Котев и Александър Белковец относно проведените контролни измервания на 10-13.09.2008 г. от частна шведска компания. Поддържаме твърденията, че предоставеният протокол с резултатите от измерванията, не само че се базира на една грешна формула за изчисленията и грешки в тълкуването на използвания математически апарат, но също така има и подмяна на времеви характеристики при използването му. Друг важен детайл от манипулирането на проверката е нарочното искане от страна на АЯР в заданието към изпълнителя – да бъде измерен единствено и само наличието на Уран-232, който следва да е милиони пъти с по-ниско съдържание от Уран-236. Даже и използваният метод да не позволява прякото установяване на У-236, то това би могло да стане по косвен път, чрез оценката на съдържанието на двата основни изотопа в горивото У-235 и У-238, за които в протокола се признава, че биха могли да бъдат оценени, но на практика подобно търсене не е било възложено нито от АЯР, нито от АЕЦ „Козлодуй”. В крайна сметка, при тази преднамерена едностранчивост и манипулация, резултатите от проведеното мероприятие по никакъв начин не могат да отговорят еднозначно на съмненията за наличие на рециклиран материал в горивото.
6. Считаме за пропуск на Постановлението, че не е извършена проверка и на обстоятелствата за самоубийството в началото на 2009 г., в хода на това досъдебно производство, на шефа на отдела за съхранение на класифицираната информация в АЯР, полковника от резерва Атанас Стоев, като е трябвало да се отговори на нашия въпрос – има ли връзка този случай с подмяната на ядреното гориво в АЕЦ „Козлодуй”, контролиран единствено и само от държавния регулаторен орган Председателя на АЯР.
7. Считаме за необясним пропуск, че Постановлението на стр. 4 неправилно се насочва към техническо решение под № 3064/20.09.2004 г. (вместо към истинското ключево техническо решение № 2903/11.12.2003 г. с приложения №№ 1-29, за получаването на копие от което ние водим дело в съда по Закона за достъп до обществената информация срещу АЯР за отказ на АЕЦ „Козлодуй”). Разглеждането на тази документация единствено най-точно и категорично може да докаже липсата на необходимата документация по извършената подмяна на ядреното гориво АЕЦ „Козлодуй”.
8. Независими експерти считат за изключително невярно, повеждащо и непрофесионално приетото твърдение в Постановлението, че ако в продължение на три години поетапно се увеличава броят на новите касети в реактора, за сметка на старите, но все още замяната не е реализирана на 100%, то може да престане и растежът на разминаванията между прогнозната и реалната продължителност на горивните кампании на реакторите. Това разминаване е било над 8% още преди реакторите да са били заредени на 100% само с нови касети и постоянно се е увеличавало (средно с около 3% на кампания), по хода на увеличаването на броя на новите касети в реакторите, през годините от 2004 до 2007 г. Съвсем логично е да се очаква, че с дозареждането до 100% от зоната на реактора само с нови касети от типа ТВСА, този процент ще се вдигне. И това няма как да не е станало. Очакваното разминаване вече е в порядъка на над 10%. За съжаление, при отказаната ни прозрачност в АЕЦ „Козлодуй” за осъществяване на граждански контрол по случая, с показанията си цитираните и нецитирани свидетели прикриват този факт и са подвели Окръжна прокуратура-Враца при направените изводи.
9. Независими ядрени експерти считат признанието за взетото решение за промяна на коефициенти, с които да се коригирт разликите в продължителностите на кампаниите, за незаконосъобразно и практически криминално деяние. Програмата, чиито коефициенти са били подправяни и “нагаждани” е валидирана и верифицирана от руския надзорен орган (ГосАтомЕнергоНадзор), аналог на българския ядрен регулатор АЯР, така че всяко изменение в нея би следвало да се санкционира пак от същата институция. Това може да стане ЕДИНСТВЕНО с нова процедура по верификация и валидация на евентуално нова библиотека с константи за програмата БИПР7А и съответно нов нейн паспорт, издаден от руския държавен регулатор. Такива констатации в Постановлението липсват, което подтвърждава съмнителния характер на деянието. Тук си позволяваме да направим разбираема аналогия със случай, ако прокурорът постанови оневиняване на лице с фалшив паспорт, за да го предпази от наказателно преследване в съда.
10. Независими ядрени експерти притежават противни доказателства и оценяват като неистина твърдението от стр. 5 на Постановлението, че “не са констатирани отклонения и аномалии в поведението на новите касети” след зареждането от м. 08.2008 г. в 5 и 6 блок на централата само на новия тип ядрено гориво.
11. Считаме за неправилно насочването на Окръжна прокуратура-Враца към ползването на експертиза от ИЯИЯЕ към БАН, защото публично е известно, че този институт е заинтересована страна и като такава в случая се реализира конфликт на интереси. Не е тайна, че въпросният институт може би отдавна би прекратил съществуването си, без щедрото финансиране от страна на АЕЦ „Козлодуй”. При това:
11.1. Няма данни нито в Постановлението, нито където и да било в публичното пространство, кога екип на ИЯИЯЕ към БАН е извършвал измерване на изотопния състав на горивото, както се твърди от прокурор Белорешка. Те биха могли да са се позовали пред Прокуратурата на известната проверка на шведската компания Студвик, но както се видя по-горе в т.5, тя е силно компрометирана с допуснати порочни пропуски.
11.2. Не е посочен дословно - с име, номер, дата и автори, ТОБ-а за който се твърди, че е приложим за новото гориво. Това е систематичен пропуск, както от страна на прокуратурата, така и нарочно от страна на АЯР и АЕЦ „Козлодуй”, които мълчаливо избягват отговора в продължение на повече от една година. Така напълно съзнателно и системно, за жалост подкрепяно може би от ОП-Враца, вече повече от една година не се реализира най-лесният и бърз начин за установяване на истината, а именно, като се организира разпит при очна ставка между Г. Котев и анонимните специалисти, които твърдят, че документацията (“ТОБ”-а) е изрядна и съответства на използваното гориво. Мероприятието би отнело по-малко от един ден, но сега остава в ръцете на съда да го назначи.
11.3. По трета точка от констатациите на ИЯИЯЕ към БАН следва да се възрази, че пусковите замервания на някои харектеристики не е необходим и достатъчен аргумент за направа на извод, че горивото не е подменено. Липсват съществени анализи от същия институт по хода на експлоатацията на горивото, а най-важното е, че липсват такива в периода на превишена продължителност на кампанията, което е от изключителна важност и там се крие неоценим риск.
11.4. Не можем да приемем за действително твърдението от стр. 7 на Постановлението, че “Контрактът с доставчика на ядрено гориво “ТВЕЛ” за авторско поддържане на комплекса програми и библиотеки неутронно-физични константи е подновен, като АЕЦ е получила нова библиотека данни за новото гориво” (тук даже не се цитира номер и дата на договора, за разлика от другите, подробно посочени в Постановлението). Знае се, че подобен договор е имало с АВТОРА - Курчатовския институт, но само за старото гориво, т.е. проблемът с нов договор не е бил решен своевременно от АЕЦ „Козлодуй”. Категорично е, че производителят ТВЕЛ, както се прави опит да се сочи за авторско поддържане на софтуера, НЯМА ПРАВА нито да влияе, нито да променя каквото и да било в програмите, с които се пресмята поведението на горивото и всяко самоволно действие в тази област е закононарушение.
11.5. Същевременно по 4-та точка от заключенията на зависимите експерти трябва да се подчертае, че генерирането на нова библиотека неутронно-физични константи с каквато и да е нова версия на спектралната програма ТВСМ (версия, която и да е) не може да разреши никакъв проблем без санкцията на руския надзорен орган, аналог на българския АЯР, чрез издаване на нов паспорт на програмата БИПР7А, за което няма посочени доказателства в Постановлението. Така извършената подмяна на коефициенти е непредвидима като последствия и затова ние предлагаме съдът да прецени дали не предствлява криминално престъпление.
12. Не можем да приемем ОКОНЧАТЕЛНОТО ОБОБЩЕНИЕ в Постановлението, че “Усвояването на новото гориво позволява да се премине на по-дълга горивна кампания, което води до увеличаване ефективността на работа на атомната централа, по-ниски експлоатационни разходи и по-голяма икономичност и ефикасност на ядрено-горивния цикъл”, защото за нас, като граждани, е по-важно да се оцени рискът за здравето на хората и околната среда. Не може крайният извод за прекратяване на досъдебното производство да се базира на икономически критерии, когато от това Постановление лесно се вижда, че икономическите зависимости и преки и явни връзки, не са били обект на извършената проверка спрямо АЕЦ „Козлодуй” и фирмите от свързани с АЕЦ лица, за които ние внесохме допълнителни данни в Прокуратурата с наш сигнал Изх. № 04-21-2/21.04.2009 г. към вх. № 10476/08, ВКП – I отд.

Поради допуснатите неточности и необосновани изводи от предварителното и досъдебно производства в Окръжна прокуратура-Враца, Общественият съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Комитетът за защита на ядрения физик Георги Котев, НАСТОЯВАТ да се възложи допълнителна проверка на Държавна агенция “Национална сигурност”(ДАНС), както бе препоръчано на ОП-Враца от Върховна касационна прокуратура с писмо № 10476/2008 г. от 29.07.2008 г., поради изложени обстоятелства за национален обект със стратегическо значение и касаят безопасността и експлоатацията на ядрени съоръжения.
НАСТОЯВАМЕ с цел обективност и надеждност на последващите действия от страна на правоохранителните органи в Република България, да бъде привлечен г-н Георги Котев като свидетел с особен статут, което да гарантира неговото непрекъснато и пълноценно ангажиране в целия процес за изясняване на истината.
ПРЕДЛАГАМЕ към цитирания чл. 356з, ал. 2 от Наказателния кодекс в Постановлението на ОП-Враца, да се добави и чл. 356г, ал. 2 от раздел V „Престъпления при използуване на атомната енергия за мирни цели” на НК.
НАСТОЯВАМЕ за образуване на дело и разглеждането му в открито съдебно заседание.

С уважение,
Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Комитет за защита на ядрения физик Георги Котев:
Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – журналист в Париж-Франция, Пламен Димитров – историк, Едвин Сугарев – поет, Стоил Стоилов – икономист, Снежинка Цветанова – инженер, Милен Радев – журналист в Берлин-Германия, Павел Антонов – журналист в Регионален Екологичен Център–Будапеща, Д-р Огнян Чипев – инженер, Борислав Сандов – СУ„Кл.Охридски”, Константин Дичев – еколог

25 юли 2009

Протест пред ЕНП срещу ГЕРБ и ДС

Вилфрид МАРТЕНС
Председател на Европейската народна партия
Fax: +32-2-2854155

Йозеф ДОЛ
Председател на групата на ЕНП / Христиандемократи / и Европейските демократи в ЕП
Fax: +32 (0)2 28 49525

Паоло РАНГЕЛ
Зам. Председател на групата на ЕНП / Христиандемократи / и Европейските демократи в ЕП
Fax: +32 (0)2 28 45263

Йержи БУЗЕК
Председател на ЕП, Група на ЕНП / Христиандемократи / и Европейските демократи в ЕП
Fax: +32 (0)2 28 49631

Туне КЕЛАМ , Член на ЕП, Група на ЕНП / Христиандемократи / и Европейските демократи в ЕП
Fax: +32 (0)2 28 49279

Ласло ТОКЕШ, Член на ЕП, Група на ЕНП / Христиандемократи / и Европейските демократи в ЕП
Fax: +32 (0)2 28 49801

Витаутас ЛАНДСБЕРГИС, Член на ЕП, Група на ЕНП / Христиандемократи / и Европейските демократи в ЕП
Fax: +32 (0)2 28 49550

Български и международни медии
София , 23.07.2009

Уважаеми господа ,

Партията ГЕРБ, член на ЕНП, включи в листите си за парламентарните избори на 5-ти Юли в България 5-ма бивши агенти на комунистическия репресивен апарат Държавна сигурност и сега 4-ма от тях / Божидар Димитров, Павел Димитров, Стефан Дедев и Румен Иванов / са депутати в българския парламент.

Днес кандидатът за министър председател на Република България г-н Бойко Борисов, лидер на партията, обяви предлагания от него съвет от министри и сред тях е г-н Божидар Димитров, който съгласно разкритията, направени от Комисията за отваряне на архивите на бившата комунистическа Държавна сигурност /ДС / в България, е бил агент на ДС от 1973 до 1990 г. и е служил в Първо управление на комунистическия репресивен апарат.

По време на комунистическия режим Първо управление се занимаваше с убийства на български дисиденти в чужбина.

Сега г-н Борисов предлага г-н Димитров за министър без портфейл, отговарящ за отношенията с българите, живеещи в чужбина.

Ние категорично осъждаме скандалното решение на г-н Борисов, чиято партия ГЕРБ е член на ЕНП и очакваме от Вас да предприемете бързи действия за да го убедите да промени решението си.

Ако това не се случи ние ще информираме международната общност за това, че в ЕНП членува партия, която не признава Резолюцията за осъждане на тоталитарния комунизъм, приета от Конгреса на ЕНП в Брюксел на 04-05 Февруари 2004 г.

С уважение:

Васил Къдринов - Център "Хана Аренд"
Стойчо Кацаров - Гражданска инициатива "Справедливост"
Петър Пенчев - Асоциация на свободното слово "Анна Политковская"
Мария Дерменджиева - Коалиция за честно управление
Евгени Генчев - Център за подпомагане на хора преживели насилие
Крум Славов - Граждани срещу ДС
Антон Николов - Председател, Републикански неоконсервативен институт

16 юли 2009

Пореден разстрел на правозащитник в Путинова Русия

Протест пред Европа и САЩ за преразглеждане на отношенията с Русия за потъпкването на човешките права и свободи след поредния растрел на правозащитник

Изх. № 07-17/17.07.2009 г.

До Съвета на Европа
До Президента на САЩ
До Европейския парламент

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” е потресена от поредния случай на разстрел на правозащитник. Убийството на представителката на чеченския клон на правозащитната организация "Мемориал" Наталия Естемирова е продължение на престъпленията срещу борците за права и свободи в Путинова Русия. Руската олигархия продължава да всява страх в държавата с контролирана демокрация.
Ние свеждаме глави пред Наталия Естемирова, духовната наследничка на Анна Политковская - нашият патрон и символ на свободното слово.
НАСТОЯВАМЕ Съветът на Европа и президентът на САЩ да преразгледат своите отношения спрямо властите в Русия за продължаващото потъпкване на човешките права.

Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:
Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – журналист в Париж- Франция, Пламен Димитров – историк, Едвин Сугарев – поет, Стоил Стоилов – икономист, Милен Радев – журналист в Берлин-Германия, Павел Антонов – журналист в Регионален Екологичен Център-Будапеща, Д-р Огнян Чипев – инженер

13 юли 2009

ДАНС да разследва АЕЦ "Козлодуй"


Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” носител на Международна награда
за защита на човешките права “Златен гълъб”
Комитет за защита на ядрения физик Георги Котев
===========================================
Изх. № 07-13/13.07.2009 г.

До Борис Велчев – Главен прокурор
( към вх. № 10476/08, ВКП - I отд. )
До Петко Сертов – Председател на ДАНС
( към рег. № ПИ -257/23.07.2008 г. )
До Жозе Мануел Барозо – Председател на Европейската комисия
( към рег. № TREN-H.1/VE/cm D(2009) 445001/19.02.2009 на Генерална дирекция ”Енергетика и транспорт” )
До Европейския парламент – Комисия по петиции
( към петиция № 1385/2008 )

Н А П О М Н Я Н Е
от Асоциация на свободното слово „Анна Политковская” и
Комитета за защита на ядрения физик Георги Котев

Относно: Една година мълчание за евентуални корупционни схеми при подмененото ядрено гориво в АЕЦ „Козлодуй”, касаещи безопасността и експлоатацията на ядрено съоръжение национален обект със стратегическо значение

Уважаеми господа,
След публичното изявление по световната ИНТЕРНЕТ-мрежа на 10.07.2008 г. от Главния експерт по реакторно-физични анализи към сектор „Реакторно-физични разчети на ВВЕР 1000” при АЕЦ „Козлодуй” – Георги Котев, по сигнал на Национално движение „Екогласност” от 13.07.2008 г. до Главния прокурор с копие до Европейската комисия, на 11.12.2008 г. Апелативна прокуратура-София отмени отказа и разпореди на Окръжна прокуратура-Враца да образува досъдебно производство по преписка № 2748/08 г (НВ-98/08 г) за подмяната на ядреното гориво в АЕЦ „Козлодуй”, извършено през последните четири години без необходимите документи съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
На 20.01.2009 г. емигриралият в чужбина Георги Котев, със 17-годишен опит в АЕЦ „Козлодуй”, лично представи в Окръжна следствена служба-Враца, допълнителни обяснения по случая, а на 21.04.2009 г. Комитетът за защита на ядрения физик Георги Котев внесе в Прокуратурата нови доказателствени анализи за наличието на конфликт на интереси и насочване към корупционна схема за подмяна на ядреното гориво, с участието на обръч фирми на Иван Генов - Изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”, Кирил Николов - зам.-изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”, Александър Николов - директор производство в АЕЦ „Козлодуй”, Васил Хаджиев - Ръководител на управление в АЕЦ „Козлодуй”.
На 16.02.2009 г. Комитетът за защита на ядрения физик Георги Котев внесе в Прокуратурата свидетелските показания на ядрения експерт Александър Белковец, работил в АЕЦ „Козлодуй” над 24 години като Главен експерт в отдел „Ядрена безопасност и радиационна защита”, който поддържайки изцяло изнесените данни и изводи от наблюденията и анализите на своя колега Г. Котев, добави НОВИ доказателства за констатирани аномалии вследствие на тази 4-годишна подмяна на ядреното гориво. Ал. Белковец подкрепи напълно Г. Котев за несъответствията в документацията „Техническа обосновка на безопасността”(ТОБ) относно горивото, заредено в активните зони на 5 и 6 блок и горивото, описано в глава 31 на ТОБ. Той е категоричен, че от 2004 г., когато е началото на подмяната на ядреното гориво, до 2008 г. – не е правена актуализация на тази документация, нещо повече – в централата даже няма процедура, регламентираща тази дейност, въпреки „висящата” препоръка на АЯР в техните издадени половинчати разрешения за актуализация на тази документация, като не е осъществен задължителният последващ контрол от държавния регулатор Председателя на АЯР.
Още в средата на м. юли 2008 г. в изявления пред националните медии, председателят на Агенцията за ядрено регулиране - Сергей Цочев, изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй” - Иван Генов и министърът на енергетиката Петър Димитров, признаха за четиригодишните аномалии в АЕЦ „Козлодуй”, огласени от ядрения физик Георги Котев – трикратно превишаване на допустимото отклонение на продължителността на горивните кампании на реакторите и превишаването на предела по дълбочина на изгаряне в горивните касети. Противно спрямо тяхното, бе изявлението пред Народното събрание на министър-председателя Сергей Станишев на 18.07.2008 г., че няма нарушения на пределите, при започналия преди четири години преход към новото гориво. Вследствие на увеличения енергиен потенциал и последващото прегряване, съществува опасност за разхерметизиране на ядрените горивни касети - бе признато от управителя на АЕЦ „Козлодуй” Иван Генов в интервю на 11.07.2008 г. пред Българското национално радио.
От получените от нас по Закона за достъп до обществена информация от АЯР издадени разрешения през тези години, ние констатирахме липсата на спектрометрични анализи на доставяното ядрено гориво за всяка партида, придружени със спецификация на вида, формата и количеството на ядрения материал, включително обогатяване с делящ се изотоп и радиоизотопен състав, които документи са задължителни съгласно Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия. Представихме и пред ДАНС данните в доклад от 25.06.2008 г. на Ю. А. Оленин – президент на доставчика на ядреното гориво ТВЕЛ, Русия, за провеждани няколкогодишни изпитания и експериментално използване в АЕЦ на нелицензирано ядрено гориво с рециклиран материал, за което очакваме да се извърши назначената проверка от ВКП в АЕЦ „Козлодуй”. Използването от 2004 до 2008 г. на нелицензирано ядрено гориво – видно от документите на АЯР и от признанието на шефа на ТВЕЛ, ни дава основание да насочим прокуратурата не само към един опасен за околната среда и здравето на хората от 500-милионна Европа експеримент, но е необходима и проверка на корупционна схема в големи размери – плащанията от АЕЦ „Козлодуй” към доставчика са извършвани в тези 4 години по цени за редовно лицензирано гориво, вместо за експериментално такова, за което е нормално ТВЕЛ да заплати обратно на експериментиращата ядрена централа.
Непълни останаха проведените контролни измервания на 10-13.09.2008 г. от частна шведска компания вместо от заявения от АЕЦ „Козлодуй” екип на МААЕ, при пълна липса на прозрачност - отказ на обещаното участие на независими наблюдатели от неправителствени организации. Предоставеният по-късно протокол с резултатите от измерванията, не само че се базира на една грешна формула за изчисленията и грешки в тълкуването на използвания математически апарат, но също така има и подмяна на времеви характеристики при използването му. Друг важен детайл от манипулирането на проверката е нарочното искане от страна на АЯР в заданието към изпълнителя - да бъде измерен единствено и само наличието на Уран-232, който следва да е милиони пъти с по-ниско съдържание от Уран-236. Даже и използваният метод да не позволява прякото установяване на У-236, то това би могло да стане по косвен път, чрез оценката на съдържанието на двата основни изотопа в горивото У-235 и У-238, за които в протокола се признава, че биха могли да бъдат оценени, но на практика подобно търсене не е било възложено на шведската фирма нито от АЯР, нито от АЕЦ „Козлодуй”. В крайна сметка, при тази преднамерена едностранчивост и манипулация, резултатите от проведеното мероприятие по никакъв начин не могат да отговорят еднозначно на съмненията за наличие на рециклиран материал в горивото.
Не на последно място трябва да се извърши проверка и на обстоятелствата за самоубийството в началото на 2009 г., в хода на това досъдебно производство, на шефа на отдела за съхранение на класифицираната информация в АЯР, полковника от резерва Атанас Стоев – има ли връзка с разследването на този случай за подмяната на ядреното гориво в АЕЦ „Козлодуй”, контролиран единствено и само от държавния регулаторен орган Председателя на АЯР.
Вземайки предвид гореизложените обстоятелства и поради видимата липса на резултат от проточилото се разпоредено досъдебно производство в Окръжна прокуратура-Враца, НАСТОЯВАМЕ да се изпълни препоръката от преди една година(29.07.2008 г.) на Върховна касационна прокуратура за незабавна проверка на изложените обстоятелства, касаещи безопасността и експлоатацията на ядрени съоръжения и за национален обект със стратегическо значение да се прецени възможността по чл. 4 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” за възлагане проверката на ДАНС чрез Върховна касационна прокуратура, на основание чл. 27, ал. 3 от Инструкция № 1 / 22.03.2004 г.
ПРЕДЛАГАМЕ в досъдебното производство към повдигнатите вече текстове от Наказателния кодекс, да се добави и чл. 356г, ал. 2 от раздел V „Престъпления при използуване на атомната енергия за мирни цели” на НК – за допуснато няколкократно отклонение от разрешението на Агенцията за ядрено регулиране, със създаване непосредствена опасност за живота или здравето на другиго, наказанието е лишаване от свобода до три години.

С уважение,
Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Комитет за защита на ядрения физик Георги Котев:

Петър Пенчев – инженер-математик
Атанас Чобанов – журналист в Париж-Франция
Пламен Димитров – историк
Едвин Сугарев – поет
Стоил Стоилов – икономист
Снежинка Цветанова – инженер
Милен Радев – журналист в Берлин-Германия
Павел Антонов – журналист в Регионален Екологичен Център–Будапеща
Д-р Огнян Чипев – инженер
Борислав Сандов – СУ„Кл.Охридски”
Константин Дичев - еколог

Лице за контакти: Петър Пенчев, с адрес за кореспонденция 3400 Монтана, ул. „22 септември” 40, GSM 0887525032

05 юли 2009

Сива ДИКТАТУРА над България!

Олигархията победи за пореден път и наложи над България авторитарна форма на диктатура. Европейският път за нас минава през развитието на гражданското общество.
Предупредихме на 20.12.2007 г. какво ни чака, с нашия лозунг пред църквата "Света София"(на протеста на суходолци), когато малко бяха тези, които ни повярваха...

Нашата Гражданска борба за Демокрация продължава...
http://politkovskaya-bg.blogspot.com/2007/12/blog-post_22.html
Петър Пенчев - p_p_trojanski@yahoo.com
Пламен Димитров - p_dimitrov_b@abv.bg - и двамата членове на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово "Анна Политковская"