31 май 2012

Право на здравословен живот На 31 май - Световния ден без тютюнопушене (World No Tobacco Day) правозащитници от 8 области, 3 християнски вероизповедания и 4 етноса в България учредиха Гражданско движение за борба със зависимостите.

       Гражданско движение за борба със зависимостите
   Ние, представители на гражданското общество в България, обединени от общи разбирания за здравословен живот, създаваме Гражданско движение за борба със зависимостите.
   Нашата цел е общество освобождаващо се от зависимостите и водещо здравословен живот.
   Предмет на дейност за нашите доброволци е борбата със зависимостите (пристрастяванията) от:
тютюнопушене, алкохолизъм, наркомания, лекарства (медикаменти),хазартни и компютърни игри, работохолизъм, кофеинова, сексуална, хранителна, булимия, шопинг и духовна, изразяваща се в иницииране на обществени нагласи с всички легитимни средства на реалната демокрация, различна степен на участие в превенцията, лечението и реинтеграцията на пациентите.
 Нашата политика е съчетание на здравни и духовни ценности, опит и младост, с приципите на отвореност, диалогичност, научност, човеколюбие и взаимопомощ.
   Съдържанието на нашата дейност се диференцира и индивидуализира съобразно степента на социализация в семейството и училището, състоянието на локалната среда и на местната общност.
   Активната превенция фокусираме към определените рискови групи (таргет групи), в детската и младежка възрастови групи, когато се изграждат моделите на поведение и защита.
   Ключов елемент в нашата младежка програма са инициативите от и за младите.
   В останалите възрастови групи прилагаме практиките за активно дълголетие.
   В етапа лечение на рехабилитация на зависимостите водеща е интеграцията с болничните институции.
   В психосоциалната рехабилитация и ресоциализация на пациентите освободили се от зависимости ще изявим нашата подкрепа и взаимопомощ.
   Нашият модел за борба със зависимостите възниква по естествен път отдолу нагоре като ангажиране на гражданското общество в решаването на проблемите, свързани със зависимостите.
   В рамката на здравословния живот ние сме отворени за сътрудничество в различен формат и конкретност с отделни граждани, неформални групи, неправителствени организации и институции, ангажирани с нашата кауза.
   Борбата със зависимостите е комплексна и представлява процес,  неразривно свързан с аналогичните процеси в Европа и света.
   Kоординационният съвет като ръководен орган представлява Гражданското движение за борба със зависимостите.    

                                КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

Пламен Димитров - историк, пастор Райко Цеков - ЦАСД в гр.Видин,                    гл.ас. д-р Борис Дренчев - химик в БАН,  свещеноиконом Кирил Данаилов - храм "Св.Петка - стара" в гр.София,  инженер-математик Петър Пенчев,                            о.р. полк. инж.Николай Колевд-р Петко Тонев - ветеринарен лекар, Йордан Яков - планински водач, Николина Нончева - икономист, д-р Красимир Манасиев - ОПЛ и педиатър, Владислав Евтимов - секретар на читалище, Георги Александров - икономист,   Румяна Христозова - рехабилитатор,  Димитър Василев - миньор, Петка Михайлова - акушерка, Иваничка Цонева - учител по математика, Наталия Пекова - технолог по обществено хранене, Христо Цанков - киномеханик, Красимир Димитров - оператор на агрегатни машини, Мария Костадинова - пощенски работник, инж.Иван Ванчев, Иванка Иванова - счетоводител, Йонка Димова - деловодител, Параскева Найденова - хигиенистка, Сашко Найденов - електротехник, Севда Мартинова - шивачка, Сета Паникян - библиотекарка, инж.Иван Тодоров, инж.Ангелина Ангелова - счетоводител, Тошко Цекин – учител, Валя Стефанова-детска учителка.


                                ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕН ЕКИП:

гл.ас.  д-р Борис Дренчев    e-mail: bdrenchev@abv.bg
                   д-р Красимир Манасиев
                   д-р Петко Тонев
о.р. полк. инж.Николай Колев
                 инж. Иван Тенев
             пастор Райко Цеков
                          Тошко Цекин
                          Пламен Димитров


                                ЕКИП ЗА КОНТАКТИ :
Пламен Димитров                                                                                           
е-mail: p_dimitrov_b@abv.bg                   
тел. 096/ 30 33 58                                     
                                                                                                                                                          
Райко Цеков
e-mail: raiko.c@abv.bg
GSM: 0879 46 76 51 ; 0884 03 69 21 ; 0897 85 07 68