10 януари 2015

"Преклонената главичка" или защо България не е Франция?

9 Януари 2015
  
Йожен Дьолакроа. Свободата води народа. Детайл
 
Слушам, гледам, чудя се и мисля… Как така се пръкнаха толкова вярващи и кротки хора, които след кървавата драма в редакцията “Шарли ебдо” взеха да наставляват благо: Всяка критика трябвало да има мярка, особено тази с религията?! Защо да предизвикваме когото и да е? Религията била тънко нещо? Не трябвало да се прекалява? Брей, аланкоолу, пак изпълзя недоубитата ти преклонена главичка! Поотърси се малко, поотупа се от историческата прах и отвори мижавата си вредоносна устица! Че кога стана ти толкова религиозен, бе господине?
Първо критика и сатира са две доста различни неща, благовернико. Второ, още от времето на Франсоа Вийон и Франсоа Рабле, та до наши дни, французинът подлага на смях и подигравка всичко, що му попадне пред свободолюбивото око и има шанс да се превърне в някакъв натрапен фетиш. Всякакви крепители на фалшиви ценности са подложени тутакси на барикаден огън в името на пълната човешка свобода на действие и мислене. Затова точно Франция става реалната територия на човешкият идеал за Република.
Още в генезиса на тази свята дума република, res publica, е заложен живецът, който е втъкан и в “Шарли Ебдо”, а именно буквално преведено „обществени дела”. Имаме си ние ош беш със свободата у нас и по френско още преди 11 века. Затова именно Франция приютява катарите и до днес съхранява великият им идеал за истински свободния човек, който няма нужда от посредници в общението си с Бога!
Катарите, наследниците на великите богомили, които пак ти, аланкоолу, изгони от българските земи, приютил се в безволевия цар Петър. Каква е тази наша българска злочеста съдба векове наред да си посича гениите, да не ги търпи, да ги унижава и да ги счита за луди? Ето това го нямат французите. Те поемат като хляб божий катарството и малцина вече знаят, че девизът на Френската революция: “Свобода, равенство, братство” е катарски девиз, демек богомилски!
Та да си дойдем на думата. От векове свободолюбието крепи и въздига Франция през реки от кръв и морета от клади и ешафоди. Златни букви изписват в човешката история френските хуманитаристи, революционери, философи, в това число и гениите на словото, което руши всяка догма, идол и фалш. и знаеш ли, аланкоолу, че Франция и до ден днешен НЯМА ГЕРБ!
Има само емблема. Защото не понася дори бегла следа от монархия на челото си! А нашият революционен гений, чистият светец на свободата Левски в гроба си неизвестен и свят се е обърнал когато в Република България дойде някакъв си Симеон Кобургготски да ни стане министър председател, да ни върне години назад в историята, да си вземе имотите и дим да го няма.
Ти, праведнико, който палиш свещи на уважението към религиозните догми днес, колко пъти назова този човек “Ваше величество” ?! Колко пъти му се поклони и ръка му целуна, а той те назоваваше: Ганев?! В Република България, ти, праведния крепител на религиите по света, приветства митрополит Николай да каже миналата година пред хиляден народ в Рилския манастир: “Тук е негово величество царят на българите Симеон Втори. Вашето присъствие е знак, че когато царят на българите е тук, това означава, че и държавата е тук. Уверявам ви, Ваше Величество, че църквата разбира статута на царя и винаги се молим за вас, но други не го разбират”
Ти разбра ли го, аланкоолу?!
Поклони ли се за сетен път на верското си силно “чувство”, което днес ни пробутваш така сиромахомилски?! Къде си ги сложи думите на този митрополит Николай, оня, с ролексите и мерцедесите?! До думите на Левски за чиста и свята република ли ги сложи?!
Ето това не може да стане във Франция. Никога! Не може и никога не е било да бъде търпяно от загиналите ни колеги от седмичния сатиричен вестник Charlie Hebdo. Сатирата им геройски и талантливо държи будни сетивата, руши догми, срутва идоли, измита фанатизми, стряска заспалите в благоговение да им падне благодат отнякъде. Както ние чакаме тази благодат-все някой да се зададе откъм Орлов мост и да ни спаси от нас самите, с магическа сила и заклинания, я за осемстотин дни, я до следващия милиарден заем, а пък ние си знаем: ще го посрещнем с викове “да живее ” и с дежурните цветя, хляб и сол.
Обаче политическа сатира, аланкоолу, може? Тя си е в реда на нещата, даже и може да окепази който си иска. Тогава нашият благоверен герой се смее до припадък, защото всички са маскари! Дотук добре. Ама защо пък религиозна сатира да не може, бе защитнико на религиозната толерантност?! Като се има предвид, че откакто свят светува, всички църкви и религиозни организации са в любовен чувствен валс с властта, с тираните, с управляващите, с всеки, който държи парите и юздите на манипулацията.
Далече съм от проповядване на атеизъм. А и самата аз не съм атеист. Творецът на вселенските процеси е зрим в своето великолепно могъщество и величие във всяка проява. Кой от нас не го усеща-от квантите през галактиките до тази чудна и загадъчна мъдрост на универсума и до стремежа на духа към еволюция? Кой и как ще го чества, в какви религиозни форми и ритуали ще го облича и почита и как ще му благодари за великото чудо живот е личен избор. Ала този избор може да ни прави живи само ако имаме свобода именно на избора.
Великото чудо на Свободата, чийто факел носи Мариана, чиято гръд Дьолакроа пророчески е оголил в уязвимост и красота. Затова смъртта на тези колеги потресе целия свят. Всеки ден загиват хиляди невинни хора в срамни за днешния век войни, това сякаш стана статистика и ние гузни мълчим пред телевизорите. Ала от тези изстрели подскочи всеки истински човек на земята и нещо невидимо запламтя в единодушие. Поискаха да уцелят сърцето на Свободата, възможността да сме хора с избор. Шапки долу!

08 януари 2015

Скърбим за френските Свободни журналисти! Питаме се защо ги нямаме в България?Скърбим за френските Свободни журналисти! Питаме се защо ги нямаме в България?

05 януари 2015

Кабинетът Борисов наруши евродиректива в угода на олигарха Ковачки срещу здравето на населението


   Днес бяха внесени две жалби във Върховния административен съд с искане за отмяна на издаденото на 17.12.2014 г. комплексно разрешително от МОСВ и на решението на ДКЕВР от 19.12.2014 г. за продължаване с 5 години на лицензията на ТЕЦ “Бобов дол”. Обжалването е по инициатива на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, носител на Международна награда за защита на човешките права "Златен гълъб".

     В жалбите се акцентира върху констатациите на МОСВ от 13.12.2014 г., когато Държавният екологичен регупатор е информирал писмено ДКЕВР, че експлоатацията на горивната инсталация към ТЕЦ "Бобов дол", включваща едновременна работа на три блока от 2015 г., трябва да бъде разрешена при разпоредбите на Глава шеста и Глава седма от ЗООС, при условие че блоковете бъдат приведени в съответствие с изискванията за нова инсталация на Директива 2001/80/ЕО. Правозащитниците изтъкват, че тези изисквания задължават МОСВ да проведе нова цялостна процедура по ОВОС, а ДКЕВР да издаде нова лицензия, а не както е оспореното решение с продължаване на срока на старата лицензия от 2001 г.

     В същото писмо МОСВ информира ДКЕВР, че в Националната програма за прилагане на Директива 2001/80/ЕО за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи инсталации, приета с решение № 216 от 04.04.2003 г. на Министерския съвет на Република България, по отношение на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД са заложени мерки за извеждане от експлоатация на трите енергийни котли с краен срок 31.12.2014 г. Мерките съответстват  на записаното в Договора за присъединяване на България към ЕС (АА 19/3/65 REV 3, Акт за присъединяване, Приложение VI, раздел 10 "Околна среда", част Г "Промишлено замърсяване и управление на риска"), където за топлоцентралата е договорена дерогация(неприлагане на изискванията на Директива 2001/80/ЕО по отношение емисиите на серен диоксид и прах) в посочения краен срок 31.12.2014 г.

     В двете жалби се сочи от писмото на МОСВ от 13.12.2014 г. неизпълнението на горецитираните законови изисквания:
- МОСВ информира ДКЕВР, че ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД не спазва емисионните норми по показател "азотни оксиди" при експлоатацията на Енергиен котел(ЕК) 2, независимо от извършената реконструкция и модернизация, както и по показател "прах" при експлоатацията на ЕК 3.
- От представената справка за стойностите на показателите "азотни оксиди" и "прах" е видно, че за ЕК 3 са констатирани ежемесечни превишения на допустимите емисии по показател "прах" за 2013 г и 2014 г.
- В писмото МОСВ посочва, че дружеството нееднократно и за продължителни периоди от време е извършвало и продължава да извършва нарушения на определените норми за допустими емисии, както и на други изисквания на действащото законодателство.
- Съгласно представената от МОСВ справка са наложени ежемесечни глоби и/или санкции на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД във връзка с наднормени емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за 2013 г и 2014 г., като последният Акт за установяване на административни нарушения(АУАН) е от 19.11.2014 г.

     Вносителят на двете жалби Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, коментира: - За най-голяма изненада, на 17.12.2014 г. МОСВ издава Комплексно разрешително на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, което става само 4  дни след писмото на екоминистерството вх. № Е-ЗЛР-ПД-92 от 13.12.2014 г. по описа на ДКЕВР със затаяване на истината по изложените от МОСВ само 4 дни по-рано факти и обстоятелства за системното замърсяване на околната среда с риск за здравето на населението. Без това Компексно разрешително ДКЕВР нямаше да може да удължи лицензията от 01.01.2015 г.

     В жалбите се настоява и за подвеждане под съдебна отговорност на ръководствата на МОСВ и ДКЕВР за престъпление по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс за: потвърждаване неистина или затаяване истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години, във връзка с чл. 313, ал. 3 от НК: който по изрична разпоредба на закон, указ или постановление на Министерския съвет е специално задължен да удостовери истината, и употреби този документ като доказателство за невярно удостоверените обстоятелства или изявления.

     От Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” са информирали днес председателя на Европейския парламент Мартин Шулц и са внесли петиция при председателя на Комисията по петиции при ЕП Сесилия Уикстром, за крещящото срастване на новото правителство на Бойко Борисов с един от най-изявените политически олигарси в България Христо Ковачки при тези действия в нарушение на евродиректива 2001/80/ЕО и на Договора за присъединяване на България към ЕС, с резултат продължаване доказаното замърсяване на околната среда и срещу здравето на населението.
Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:
Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – публицист и журналист в Париж-Франция, Борислав Сандов – географ, Павел Антонов – доктор по социална география, Великобритания, Николай Янев – юрист, адвокат във Виена, Австрия, Петър СтаматовГл. редактор на www.Eurochicago.com - САЩ