09 февруари 2012

Прокуратурата не проверява закана от шефа на ДП”РАО”срещу граждански активисти

2012.02.09

Районната прокуратура в гр. Козлодуй отказа да образува досъдебно производство за отправени сериозни закани срещу граждански активисти. По този повод до Окръжната прокуратура във Враца е отправена нова жалба от Петър Стаматов – Асоциация на свободното слово „Анна Политковская“ с чието съдържание може да се запознаете по-долу.

Изх. № 02-09/09.02.2012
Чрез Районна Прокуратура – Козлодуй
До Окръжна прокуратура – Враца
Копие: Върховна касационна прокуратура (на Ваш № 4533, V ж/19.04.2011)rp_kozloduj@prb.bg, op_vratsa@prb.bg, infocenter@prb.bg

Ж А Л Б А
от Петър Стаматов, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и редактор на www.Eurochicago.com

Относно: Постановление за отказ от образуване на досъдебно производство от Районна Прокуратура – Козлодуй по жалба изх. № 04-07/07.04.2011 по описа на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”


Господа Окръжни прокурори,

По телефона, след набирането от САЩ по моя лична инициатива, ми бе съобщено от Районна Прокуратура(РП) – Козлодуй, че вече има издадено Постановление за отказ от образуване на досъдебно производство по моя жалба изх. № 04-07/07.04.2011 по описа на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, като ми бе прочетено по телефона съдържанието на същото постановление. Непростимо е, че на нито един от двата посочени адреси от мен – в моята допълнителна жалба до РП – Козлодуй, изх. № 10-18/18.10.2011 по описа на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, не ми бе изпратено писмо с приложено издаденото постановление. Тъй като не съм доволен от съобщения ми по телефона отказ, аз го обжалвам пред Вас, поради следните съображения:


1. От снетите показания по случая, с част от които съм запознат от членове на АССАП, очаквам да НАЗНАЧИТЕ ПРОВЕРКА по изясняване на факта – Кой е дал начало на последвалите заплахи, а именно, НАСТОЯВАМ да се отговори на следния въпрос:

Събрани ли са доказателства от звуковия запис /наличието му е декларирано два пъти от г-н Делян Петров – изпълнителен директор на Държавно предприятие ”Радиоактивни отпадъци”: 1. В гр. Козлодуй при откриване на Общественото обсъждане на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци на 29.03.2011 г.(свидетел Пламен Димитров, председател на секция на НД”Екогласност” и член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”-тел. 096303358); 2. На 01.04.2011 г. на среща в директорския му кабинет в София – пред трима свидетели: ядреният физик Георги Котев(тел. 0888958218), горепосоченият Пламен Димитров и Петър Пенчев/ на въпросното Обществено обсъждане на 29.03.2011 г. в големия салон на “Дом на енергетика”-Козлодуй, от който документален запис ще проличат заплашителните думи на Делян Петров, казани след изразеното критично отношение на двамата граждански активисти спрямо обсъждания проект: “Вие от Екогласност на 26.10.1989 г. докарахте днешната мизерия в България!”, което освен НЕДОПУСТИМО ИЗЯВЛЕНИЕ за висш държавен служител срещу демократичните промени в България, представлява и СИГНАЛ за активност на неговия(в ДП”РАО”) служител Цветков, отправил пряката закана за предаването му от ДАНС на съда към П. Пенчев, след приключване на публичното обсъждане?


Горният въпрос е бил поставен и в снетите писмени обяснения от П. Пенчев, при неговия разпит по случая в Окръжна следствена служба-Враца в самото начало на прокурорската проверка, които писмени обяснения на потърпевшия са приложени в преписката, както разбирам от писмо до мен – изх. № 16507/16.09.2011 г. на Районно управление “Полиция”-Козлодуй, но не са коментирани в постановлението от РП-Козлодуй.

Районно управление “Полиция”-Козлодуй не е извършила проверка за изясняване на поставения в Окръжна следствена служба-Враца въпрос, когато по-късно са снемани сведенията по случая от свидетелите Георги Котев и Пламен Димитров.


2. Не можах да разбера по телефона, отчетен ли е в Постановлението на РП – Козлодуй факта, че в случая се касае за закана срещу легитимен представител на обществеността, защото инж. Петър Пенчев е зам.-председател на Национално движение „Екогласност“ и член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”.

НАСТОЯВАМ допълнителната Ваша проверка да бъде насочена по чл. 144, ал. 2 от Наказателния кодекс(НК) – ”За закана спрямо длъжностно лице или представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му, или спрямо лице, ползуващо се с международна защита, наказанието е лишаване от свобода до пет години.”, защото в случая е изпълнен чл. 93, т. 3 от НК – „Представител на обществеността е лице, посочено от обществена организация да упражнява въз основа на закона или на друг нормативен акт определена функция.”

Очаквам да получа Вашето Постановление на горепосочените адреси.
С уважение,
Петър Стаматов
член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и редактор на www.Eurochicago.com