07 май 2015

Становище за втората/старата процедура по ОВОС за Хранилището за радиоактивни отпадъци в КозлодуйИзх. № 05-07/07.05.2015

До Министерство на околната среда и водите

 

С Т А Н О В И Щ Е

Петър Пенчев – член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, с адрес за кореспонденция: e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com

Относно: ОВОС на актуализирано инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци на площадка Радиана в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с възложител Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”
 


     Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Национално движение „Екогласност” представят следните мотивирани възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение, формирани след подробното запознаване с актуализираните Инвестиционно предложение и Доклад за ОВОС за него относно изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци(НХРАО) на площадка Радиана в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с възложител Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” и настояват Министерстото на околната среда и водите(МОСВ) да ги вземе предвид при издаване своето решение съгласно Закона за опазване на околната среда(ЗООС) за прилагане на чл. 19, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС(Наредба).
    
     1. Незаконосъобразно е в представените за обществено обсъждане актуализирани документи, след отхвърлянето им преди това от Съда, да не се изпълни разпореждането на Държавния екологичен регулатор Министерството на околната среда и водите в негово писмо № Ж-320/19.12.2013 г. до Държавно предприятие Радиоактивни отпадъциза съобразяване с мотивите от решенията на съда при актуализация на документацията по ОВОС.
     2. Поради горното, ние сега ще се въздържим от най-подробно излагане на всички забелязани от нас достатъчно на брой съществени несъответствия в представената документация с мотивите от решенията на съда, за да оставим правото/задължението на експертите на МОСВ да отбележат тези конкретни незаконосъобразни постановки. В случай че те бъдат затаени, ние си запазваме правото за обжалваме отново в съда. Тук ще се спрем само на някои незаконосъобразни действия.
     3. Предписаното от Конституцията и законите действие на държавните органи и организации след постановяване на влязло в сила решение на съда, призван да осъществява контрол за законност на актовете им, е да съобразят указанията по прилагане на закона. Вместо това, въпреки отхвърлянето от съда, отново държавната фирма ДП “РАО” в случая като Възложител по най-категоричен начин в ‘уж’ актуализираното задание определя незаконосъобразно без направена оценка на въздейстие - НХРАО да бъде от приповърхностен тип, като с това противоправно действие отнема възможността за изпълнение на чл. 83, ал. 1 ЗООС при възлагането на колектив от експерт тази оценка да не е предопределена, а да бъде в резултат от експертизата на членовете на колектива, изготвили оценката. Поради тази незаконосъобразност заключенията и в този доклад по ОВОС не са обективно базирани на принципите за предотвратяване на риска за човешкото здраве и интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие, с което е нарушен чл. 81, ал. 2 и ал. 5 от ЗООС.
     4. Незаконосъобразно е основаването в актуализираните документи по ОВОС върху чл.18 от новата Наредба за безопасност при управление на РАО, в която след решението на съда  за отмяна на първата процедура по ОВОС за НХРАО отпадна препоръчаният дотогава тип “геоложки” за РАО-“2а”, но новият текст е без категоричност за РАО-“2а”: “Чл. 18, т. 4. радиоактивните отпадъци от категория 2a трябва да бъдат погребвани в повърхностни инженерни съоръжения за погребване на РАО; т. 5. радиоактивните отпадъци от категория 2б и от категория 3 трябва да бъдат погребвани само в геоложки съоръжения за погребване на РАО. За сведение в отменената на 23.08.2013 г. Наредба текстът е: “Чл. 22. (2) В съответствие с категоризацията по глава втора твърдите РАО от категория 2а се погребват повърхностно или геоложко, а РАО от категория 2б и 3 - само в съоръжения за геоложко погребване.
     В новата редакция на Наредбата обаче от граматическия и логически анализ следва разлика между формулировките в т. 4 и т. 5., като според последната разпоредба РАО категория 2б и 3 трябва да се погребват само в геоложки съоръжения, докато според т. 4, РАО категория 2а трябва да бъдат погребвани в повърхностни инженерни съоръжения, но  за РАО-“2а” липсва императивът “само в”. Естествено, че най-сигурният и безопасен за живота и здравето на хората метод за погребване е дълбочинното погребване. Затова и последователността на точките на чл.18 е от най-нискоактивните към най-високоактивните РАО, от най-малко опасните към най-опасните. Естествено, че предвидените форми /начини/ на погребване са минимален стандарт, който не пречи да бъде приет по-висок стандарт. Затова и в т. 5 е употребен изразът „само“, докато в т. 4 не е употребен. Това е така, тъй като не е допустимо най-високоактивните РАО да се погребват в никакво друго съоръжение освен геоложко. Очевидно действията на сегашното ръководство на ДП “РАО” са чрез промяна на нормативите работи на всяка цена хранилището да бъде приповърхностно - или тук равният порок е чрез противоправни действия да се извличат лични ползи от корупционни практики при изграждането на НХРАО от определени фирми, което обаче в случая носи риск от вреди за здравето на гражданите в следващите повече от 300 години.
     5. Прегледът на цитираната в доклада за ОВОС като важен норматив Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19.07.2011 г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци сочи надделяващия извод: “Всяка държава-членка следва да има моралното задължение да избягва прехвърлянето върху идните поколения на неоправдана тежест, свързана с отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително всякакви радиоактивни отпадъци, очаквани от извеждането от експлоатация на съществуващите ядрени инсталации. Чрез изпълнението на настоящата директива държавите-членки ще покажат, че са предприели разумни стъпки, за да осигурят постигането на тази цел.
     6. Конкретни са препоръките на Международната агенция за атомна енергия - от сайта на МААЕ https://www.iaea.org/sites/default/files/Pub1396_web.pdf може да се види документа “Политики и стратегии за управление на радиоактивните отпадъци”, в който за РАО-“2а” изрично се сочи тип на ‘междинна дълбочина’ или ‘геоложко хранилище’ като препоръчителен и се отхвърля “приповърхностното” погребване. Следователно не е вярно твърдението на Възложителя в своето задание(стр. 53/212), че препоръките на МААЕ са за приповърхностния тип на хранилище за погребване на РАО-“2а”. Неопровержим извод става, че възприетият подход от ДП “РАО” и лично на директора Дилян Петров е да се бори всякакси да не се изпълнят влезли в сила решения на съда, само и само за да ‘прелее’ милиони евро в джобовете на фирми от ‘неговия кръг’ за изпълнители на приповърхностно хранилище – най-пресното доказателство е взетото решение на 25.06.2014 г. от Министерския съвет за актуализация на Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г.(Стратегията), приета в началото на 2011 г., без законовонеобходимото обществено обсъждане  съгласно чл. 74, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, в това число и без становището на Компетентния орган Националният ядрен регулатор Агенцията за ядрено регулиране. С мотив “преодоляване на съдебното решение” МС отмени т. V.2.4 „Оценка на нивото на устойчивост в управлението на РАО“ и на Приложение № 6 „Преглед на препоръчаните крайни етапи за управление за специфични потоци РАО“ на Стратегията, които документи като текст са в дословно съзвучие с горецитирания документ на МААЕ. От документите по делото в съда по предишното инвестиционно предложение(което бе отхвърлено като незаконосъобразно поради нашата жалба) е видно, че финансовите разходи по двата типа хранилище – “геоложки тип на междинна дълбочина” и “приповърхностен”, са от един порядък и следователно няма сериозни основания за тази ‘привързаност’ на г-н Дилян Петров към “приповърхностния” тип, особено на фона на решенията за “геоложки” тип на НХРАО от предишното ръководство на ДП “РАО” в продължение на цели пет години, преди назначаването на сегашния директор.
     7. Считаме като незаконосъобразно липсата в писмо № Ж-320/19.12.2013 г. на МОСВ на важното указание - актуализацията на отхвърлените от съда документи по ОВОС да бъде възложена на нова фирма, поради допуснатите от същия стар/нов колектив груби закононарушения при изготвяне на некачествения в цялост предишен доклад по ОВОС, в резултат на което е съмнителен фактът на възлагане от ДП “РАО” отново на същата фирма и същия колектив – това обстоятелство е обосновано предположение за порочни зависимости/корупция на най-високо ниво при съмнителното усвояване на значимите финансови средства от първата и втората разработки на ОВОС, за което новият Министър на околната среда и водите е длъжен не само да не одобри в цялост представените документи – нещо повече трябва да сезира компетентните органи за извършване на законовонеобходимите проверки за съмнителните действия на Възложителя при усвояване на значими средства за този иначе важен за десетки поколения на хората проект. Или отново ставаме свидетели на правния абсурд – правонарушителите да ползват блага от своето противоправно действие, при това със значими финансови загуби поради некачествената тяхна предишна разработка.

     Накрая отново бихме заявили, че намерените от нас в актуализираните документи достатъчен брой повтарящи се груби несъответствия със законодателството заедно с порочно манипулиране на данни спрямо изнесеното в предния доклад за ОВОС, ние ще ги внесем направо в съда, ако експертите на МОСВ не намерят сили да ги поставят пред министъра на околната среда и водите за неприемане преди това на процесното инвестиционно предложение. 


     Ние сме принудени да изразим това наше недоверие, защото при изнесените по-горе факти за  незаконосъобразните ходове на директора на ДП “РАО” за неспазване или най-лесна промяна на нормативите като порочен метод за преодоляване на решенията на съда по нашата жалба срещу предишното инвестиционно предложение и разработените документи за него – по-горе изложихме факти как след съда настъпиха промени на Наредбата и Стратегията в частите, които бяха наши базови нормативи когато представихме нашите забележки и незаконосъобразни обстоятелства за предишното инвестиционно предложение, то при огласяването в този ранен етап от процедурата всяка друга освен горните наша забележка може да бъде последвана от най-лесна отмяна на нови и нови нормативни текстове в Стратегията, законите и наредбите, което очевидно е една предпоставка за недоверието на гражданите в представителите на държавата.
 
     Водими от гореизложеното,

     Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Национално движение „Екогласност” ПРЕДЛАГАТ на МОСВ да вземе решение съгласно Закона за опазване на околната среда да приложи чл. 19, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
ДА  НЕ  ОДОБРИ осъществяването на инвестиционното предложение,
с мотиви: не са предложени или приети от възложителя други възможни начини за осъществяване на инвестиционното предложение, с които се гарантира спазването на нормите за качество на околната среда, както и са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение.
  
         С уважение,
 
                            Инженер-математик Петър Пенчев
Член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и
Зам-председател на Национално движение „Екогласност”