10 април 2009

СЛЕД БОЙКО - ГЛОБА И ЗА СТАНИШЕВ!

Национално движение Екогласност подаде Искане за намеса до инж. Иван Симидчиев – Началник на Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ по повод незаконното откриване на строителна площадка в Белене на 03.09.2008г. без одобрен инвестиционен проект.

Цитираме текста:

Уважаеми господин Симидчиев,

Съгласно чл. 222, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 225, ал. 2 от Закона за устройство на територията(ЗУТ), Национално движение „Екогласност” се обръща към Вас, като Началник на Дирекцията за национален строителен контрол, за спиране на строежа или част от него на строителната площадка за АЕЦ “Белене”, като незаконни, защото се извършват без одобрен инвестиционен проект.

От медиите бяхме научили, че на 03.09.2008 г. край гр. Белене е станало откриване на строителната площадка по изпълнение на инвестиционното предложение за изграждане на АЕЦ “Белене”. С наше искане вх. № 08.10-179/27.10.2008 г. по описа на Министерския съвет(МС) уведомихме длъжностното лице, извършило първата копка – министър-председателят Сергей Станишев, че неговото действие по откриване на строителната площадка е незаконно поради факта, че инвестиционният проект на АЕЦ “Белене” не е одобрен и тече задължителната законова процедура за неговото разглеждане. В тази връзка, председателят на Агенцията за ядрено регулиране Сергей Цочев заяви публично в медиите през м. 01.2009 г., че “проектът все още не е представен, а на АЯР ще са нужни 9 месеци, за да се произнесе със заповед”.

Като националноотговорна гражданска екологична организация, НД „Екогласност” обжалва във Върховния административен съд мълчаливия отказ на министър-председателя да отговори на нашето писмено искане. С Определение № 13981/16.12.2008 г., Върховен административен съд-Пето отделение, прекрати делото като отказа да разгледа по същество жалбата на НД „Екогласност”, защото липсва подлежащ на оспорване административен акт на МС и на 10.03.2009 г. Петчленен състав на ВАС потвърди определението на първоинстанционния съд. В мотивите си съдът търси наличие на писмен административен акт, когато ние визираме действието по чл. 157, ал. 1 на ЗУТ, за откриване на строителната площадка на АЕЦ ”Белене”. Относно отпращането от първоинстанционния съд към чл. 5, т. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия(ЗБИЯЕ) и задълженията за упражняване на контрол от Председателя на Агенцията за ядрено регулиране, ние вече бяхме получихме пълен отказ от г-н Сергей Цочев с негово писмо 03-00-18 от 26.09.2008 г., на нашето писмено искане 09-08 от 08.09.2008 г. за административната му намеса по случая.

Обяснението от Кабинета на министър-председателя в писмо до НД „Екогласност” изх. № 08.10-179/05.11.2008 г.(след старта на делото в съда) е, че “е стартиран проектът за строителство на площадката, но не и на самата ядрена централа. Касае се за подготвителни действия от общ характер, свързани с прилежащата структура, които не са част от изграждането на ядрените съоръжения”.

Какво казва закона:

1. Съгласно чл. 64, ал. 4 от ЗУТ Проектирането и строителството на обектите на техническата инфраструктура се извършват по общия ред, определен в този закон. Не може каквато и да е прилежаща структура да бъде извън инвестиционния проект за строителство на площадката. За този обект държавният ядрен регулатор Агенцията за ядрено регулиране(АЯР) е издала досега следните документи за същата площадка и разглеждана в цялост като площадка:

1.1. Разрешение рег. № Б-3040 от 14.12.2004 г. за избор на площадка на ядрено съоръжение. Не можем да премълчим в тази процедура за писмо № 05-00-48/05 от 12.07.2006 г. на АЯР до инвеститора на проекта АЕЦ “Белене” Национална електрическа компания ЕАД, със 140 съществени забележки за недостатъците на проекта.

1.2. Заповед № РД-22-512 от 21.12.2006 г. за одобряване на избрана площадка за разполагане на ядрено съоръжение.

Вижда се, че е несъстоятелно да се говори за някакво отделяне на прилежащата структура за площадката, още повече когато се признава и от МС с горното писмо изх. № 08.10-179/05.11.2008 г., че е стартиран проектът за строителство на площадката.

2. Съгласно чл. 142, ал. 1 от ЗУТ Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж.

3. Съгласно чл. 141, ал. 5, т.т. 4, 5, 6 и 7 от ЗУТ, при съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти, оценката обхваща проверка за съответствие с взаимната съгласуваност между частите на проекта, пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления, изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива и със специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива.

4. Съгласно чл. 144, ал. 1, т. 4 от ЗУТ одобряването на инвестиционния проект, по които се издава разрешение за строеж, се съгласува и одобрява след представяне на административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие за разрешаване на строителството по специален закон, който в случая е ЗБИЯЕ.

5. Съгласно Раздел III. от ЗУТ “Разрешаване на строителството”, разрешението за строеж трябва да е комплектовано заедно с одобрения инвестиционен проект. С писмо до НД „Екогласност” № 533/03 от 22.10.2008 г. от Администрацията на МС се уточнява, че действително към момента все още няма цялостно изготвен и одобрен технически проект.

6. Съгласно чл. 148, ал. 3 във вр. чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, обжалването на Разрешението за строеж от МРРБ може да се извърши само от ограничен кръг лица, в които не попада НД “Екогласност” и затова ние не сме могли да обжалваме издадения акт от МРРБ № РС-3О/03.07.2008 г.

7. Съгласно чл. 151 от ЗУТ, т. нар. “прилежаща структура” не попада в изброените дейности, за които не е необходимо разрешение за строеж и невярно се твърди от писмата на МС, че техническата инфраструктура може да се отдели от проекта за площадката.

8. Т. нар. “прилежаща структура” не попада в изброените отделни етапи (части) на строежите, за които може да има издадено друго разрешение за строеж, а не както е в случая № РС-3О/03.07.2008 г. представлява издадено разрешение от МРРБ за целия строеж на площадката, съгласно чл. 152, ал. 1 от ЗУТ.

9. Съгласно чл. 154, ал. 1 от ЗУТ, при промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешението за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект.

След като в по-горе цитираното писмо № 533/03 / 22.10.2008 г. от Администрацията на МС се уточнява, че действително към момента все още няма цялостно изготвен и одобрен технически проект, със сигурност никой не може да гарантира че няма да има промени в инвестиционните намерения преди представяне на техническия проект и неговото одобрение от АЯР. Съгласно чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, съществени отклонения са: промяна вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и съоръжения, както и промени във вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеждащи проводи и съоръжения, комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения и на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци, което представлява “прилежаща инфраструктура.

Т.е. това е още едно обстоятелство за недопустимост на започване на каквито и да са строителни дейности по издаденото разрешение за строеж от МРРБ преди чаканата законова санкция от АЯР – заповед-разрешение за строеж на площадка “Белене” от държавния регулатор АЯР.

10. Съгласно чл. 157, ал. 1 от ЗУТ за начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителната площадка, което е станало именно на 03.09.2008 г. след “първата копка”, извършена от министър-председателя на България Сергей Станишев, според съобщението на Правителствената информационна служба от същата дата, публикувано и на електронната страница на МС.

11. Разрешението за строеж № РС-3О/03.07.2008 г., издадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) преди санкцията на държавния регулатор АЯР, е несъобразено с § 2, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за осигуряване безопасността на ядрените централи, приета с ПМС № 172 от 19.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 66 от 30.07.2004 г., изм., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007, изм., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008, в сила от 10.06.2008 г., където е записано:

„Разрешението от Агенцията за ядрено регулиране по чл. 33, ал. 1, т. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) за строителство е основание за издаване на разрешение за строеж по Закона за устройство на територията(ЗУТ) от министъра на регионалното развитие и благоустройството”.

12. Нарушено е изискването на ал. 3 от § 2 от Допълнителните разпоредби на същата Наредба, ако е одобрен подробния устройствен план и на техническия инвестиционен проект по ЗУТ от МРРБ:

Заповедите по чл. 33, ал. 4 ЗБИЯЕ за одобряване на избраната площадка и на техническия проект са основание за одобряване на подробния устройствен план и на техническия инвестиционен проект по ЗУТ от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Това сочи закона.

Известно е, че заповед за одобряване на техническия проект от държавния регулатор АЯР може да има най-рано 9 месеца след представянето на проекта, което даже все още не е станало. Поради това, министърът на регионалното развитие и благоустройството не е имал законово право да одобри самия технически инвестиционен проект, което е задължително изискване преди издаване на Разрешението за строеж № РС-3О/03.07.2008 г. от МРРБ.

Действията на министър-председателя по стартиране на строителството по проекта АЕЦ „Белене” са основани на издаденото Разрешение за строеж от МРРБ, което обаче не може да влезе в сила без Заповед от АЯР по чл. 33, ал. 4 от ЗБИЯЕ за одобряване на техническия проект.

При подробно изложените обстоятелства по случая, лесно се стига до отхвърляне на манипулативното твърдение: “анализът на цялостната нормативна уредба сочи, че преди издаването от страна на АЯР на разрешение за строителство, въз основа на издадено от МРРБ разрешение за строителство на площадка “Белене” могат да бъдат извършвани подготвителни действия от общ характер, свързани с прилежащата структура, които не засягат изграждането на самите ядрени съоръжения”, както ни отговарят от МС в горецитирано писмо.

ИЗВОД: Съгласно чл. 148, ал. 4 от Закона за устройство на територията Разрешението за строеж се издава въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект”, а тъй като министър-председателят Сергей Станишев знае, че липсва одобрен проект, то той е нарушител на закона с откриването на строителната площадка АЕЦ “Белене” на 03.09.2008 г.

Уважаеми господин Симидчиев,

НАСТОЯВАМЕ да приложите чл. 222, ал. 1, т. 1 от ЗУТ - „Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице спира незаконни строежи”, защото законовото определение за “незаконен” е съгласно чл. 225, ал. 2 от ЗУТ Строеж или част от него е незаконен, когато се извършва без одобрен инвестиционен проект....

НАДЯВАМЕ СЕ, че санкцията в размер на 50 000 лв., съгласно чл. 237, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, ще отнесете лично към извършителя министър-председателят Сергей Станишев, а не към държавния бюджет на Министерския съвет.

С уважение:

Петър Пенчев

Заместник-председател

Няма коментари: