16 февруари 2009

Сигнал до Прокуратурата - аномалии и корупция в АЕЦ "Козлодуй"


Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”
Комитет за защита на ядрения физик Георги Котев

Изх. № 02-16/16.02.2009 г.
До г-н Борис Велчев – Главен прокурор

С И Г Н А Л
От Асоциация на свободното слово „Анна Политковская” и Комитета за защита на ядрения физик Георги Котев
Относно: Потвърждение от ядрен експерт констатациите на Георги Котев за ядреното гориво. Четири нови случая на аномалии и корупция в АЕЦ „Козлодуй”

Уважаеми господин Велчев,
По наш сигнал от 13.07.2008 г. до Вас, на 11.12.2008 г. Апелативна прокуратура-София разпореди на Окръжна прокуратура-Враца да образува досъдебно производство по преписка № 2748/08 г (НВ-98/08 г) срещу Неизвестен автор за деяния по чл.356 Е-356И от НК. Това Постановление на АП-София е във връзка с представени доказателства от ядрения физик Георги Котев, със 17-годишен опит в АЕЦ „Козлодуй”. Само можем да съжаляваме, че е възложена работата по тази задача отново на Окръжна прокуратура-Враца, която след повече от три месеца – на 28.10.2008 г. бе издала постановление за отказ, което бе отменено след нашето обжалване. Ето, че и сега – след изминалия законен двумесечен срок, ОП-Враца все още не ни уведомява за резултатите и хода на досъдебното производство, като автори на сигнала.
И докато в продължение на 7 месеца нямаше никакъв отзив от експерти за оценка на изнесените от Георги Котев факти за аномалии при подмяната на ядреното гориво, на 11.02.2009 г. бяха публикувани пак в Интернет свидетелски показания на ядрения експерт Александър Белковец, на 49 години, работил в АЕЦ „Козлодуй” над 24 години и като главен експерт в отдел "Ядрена безопасност и радиационна защита" 5 и 6 блок, управление "Безопасност", Дирекция "Безопасност и качество".
http://grupa-geo.blogspot.com/2009/02/blog-post_11.html
Г-н Белковец, поддържайки изцяло изнесените данни и изводи от наблюденията и анализите на своя колега, твърди: "В началото на кампанията, коефициент наречен аксиален офсет (АО) е положителен и с течение на кампанията при по-голямо изгаряне на горивото в долната част, към края на кампанията той става отрицателен. Това става в случай, че зареденото в активните зони на 5 и 6 блок свежо ядрено гориво отговаря на съпроводителната (паспорти) документация. След това пояснение искам отговорно да заявя, че след 15-то зареждане на 5 блок и 14-то зареждане на 6 блок нещата стоят точно обратното. В началото и на двете кампании АО е отрицателен и с течение на кампаниите постепенно преминава в положителен. След пуска на 5 блок Агенцията за ядрено регулиране(АЯР) даже плахо поиска от АЕЦ-Козлодуй обяснение за алогичното поведение на активната зона на 5 блок, понеже данните за работата на блоковете ежедневно се изпращат в АЯР и Министерството на икономиката и енергетиката(МИЕ) и в тях задължително присъстват и стойности за АО. И понеже според експериментално измерените стойности на температурния коефициент на реактивност по температура на топлоносителя (ТКР), той е отрицателен, то тогава причина за по-голямото енергоотделяне (ЕО) в горната част може да бъде само в горивото, което звучеше невероятно, че даже се наложи да бъдат направени директни (токови показания на датчиците, преди те да бъдат обработени от програмния комплекс) замервания на показанията на каналите за неутронни измервания(КНИ). Замерванията са потвърдили, че ЕО в горната част е по-голямо. След обсъждане на проблема с Руския научен център(РНЦ) "Курчатовски институт", на АЕЦ е било препоръчано, без никаква обосновка (а според мен тези масиви са избрани точно за това, че не влияят върху други изчисления), да се променят два масива коефициенти в системата за вътрешно-реакторен контрол (СВРК), за да се намали програмно ЕО в горната част. " И продължава с изводите си вторият доблестен ядрен експерт от АЕЦ „Козлодуй” Белковец: "Преди сегашното ръководство да поеме ръководните функции, в завода-производител на свежо ядрено гориво, за приемъчен контрол са били изпращани хора, които непосредствено се занимават с ядрено гориво (контролиращи физици), но в последно време (при сегашното ръководство) за тази дейност се изпращат като на екскурзия хора, които непосредствено не работят с ядреното гориво."
Александър Белковец подкрепя напълно Георги Котев за несъответствията в документацията “Техническа обосновка на безопасността”(ТОБ): “Напълно подкрепям становището на г-н Георги Котев относно несъответствие между горивото, заредено в активните зони на 5 и 6 блок и горивото описано в "Каталожното описание ..." и глава 31 на ТОБ за горивото..” и свидетелства, че “В АЕЦ-Козлодуй последна актуализация на ТОБ е направена по мярка от Програмата за модернизация и отразява състоянието на блоковете към края на 2004 година. През 2006 година тази актуализирана техническа обосновка на безопасността(АТОБ) е била представена и в АЯР. Оттогава до сега АТОБ не е актуализирана изобщо, а в централата даже няма и процедура, регламентираща тази дейност.”

Следва още една аномалия, пряко свързана с ядрената безопасност, за която съобщава Александър Белковец - oтносно проектните изисквания към блокове ВВЕР-1000: ”Пуск на 5 и 6 блок е бил разрешен след провеждане на пуско-наладъчни изпитания, които са потвърдили спазване на всички изисквания към проекта на такива блокове. Едно от тези изисквания е и разхода през активната зона (разходът трябва да бъде в граници между определените в проектните изисквания минимален и максимален разход). През 2008 година АЕЦ-Козлодуй с разрешение на АЯР без никаква обосновка променя тези проектни разходи, чрез внасяне на изменение в технологичния регламент за безопасна експлоатация (ТР).”

И за още една аномалия, според ядрения експерт Александър Белковец - oтносно работата на 5 и 6 блок след спиране на 3 и 4 блок: ”След спиране с разхлаждане едновременно на 5 и 6 блок при ниски температури на околната среда, повторното им пускане (а също така и подържане в безопасно състояние на експлоатиращите се в състояние "Е" 3 и 4 блок) може да се извърши само при наличие на независим източник на пара за технологични нужди. След спиране на 3 и 4 блок възниква неотложна нужда от изграждане на такъв независим източник на пара (или по-просто казано една парокотелка), но вече трета зима ръководството на АЕЦ не е решило този проблем, сигурно пак от заетостта си с по-важни проблеми.“

Третата нова аномалия, за която съобщава Александър Белковец, е относно хранилището за сухо съхранение на отработило ядрено гориво (СХОЯГ): ”През 2008 година след искане на АЕЦ-Козлодуй, АЯР издава разрешение за строителство на първи етап на СХОЯГ. Есента на 2008 година започва и самото строителство (както виждате за строителство на една парокотелка ръководството на АЕЦ няма време, а строителство на хранилище почва даже с частични разрешения). Смущаващо е обаче че в разрешението на АЯР за СХОЯГ нищо не се говори за това, дали това разрешение е дадено и за контейнерите за съхранение на отработило ядрено гориво (ОЯГ). Използването на предлаганите от проектанта контейнери за съхранение на ОЯГ тип CONSTOR, е направо престъпление срещу бъдещите поколения, понеже манипулации с тези контейнери при зареждането им с отработило гориво и претоворването на ОЯГ в транспортни контейнери за евентуалното му извозване за преработка, може да стане само с използването на съоръженията на съществуващото хранилище за отработило ядрено гориво под вода, което е с ресурс 30 години и половината от този ресурс вече е изтекъл. Проектът на СХОЯГ е разчитан за съхранение на ОЯГ най-малко 50 години, а строителството започва сега. Как ще се гарантира възможността за извозване на ОЯГ за преработка или погребване след 50 години (при условие, че до тогава няма да останат и работещи блокове), не е ясно. Този проблем нямаше да стои на дневен ред, ако за съхранение на ОЯГ се използват контейнери, които са предназначени за съхранение и транспортиране на ОЯГ. Но ръководство на АЕЦ упорито и със завидно постоянство толерира имено този проект.”

Ние настояваме за проверки от Прокуратурата на горните аномалии, засягащи пряко ядрената безопасност в България и Европа.
Да се отговори на въпросите – Къде е българският държавен регулатор - Агенцията за ядрено регулиране? Къде е държавата - 100% собственик на АЕЦ „Козлодуй”, в лицето на Министерството на икономиката и енергетиката?

За проверка относно корупция, на 11.02.2009 г. изпратихме по електронната поща до г-н Сергей Станишев – министър-председател и г-н Бойко Великов – председател на Комисията за борба с корупцията към 40-то Народно събрание, писмен Сигнал с линк(препратка) http://www.eurochicago.com/modules/weblog/details.php?blog_id=846
към Доказателство №14 на Георги Котев, но не получихме никаква реакция от двамата адресати. Касае се за консултантски договор с Руския научен център(РНЦ) “Курчатовски институт”, Русия, при посредничеството на фирма “Енемона” АД – град Козлодуй, на двойно завишена стойност спрямо първоначалния договор за стотици хиляди лева. За жалост неопровержимите факти за тази корупционна схема в АЕЦ „Козлодуй”, не са били взети на отчет в Държавната агенция “Национална сигурност”(ДАНС), въпреки че същата е била уведомена своевременно на 18.01.2008 г и 18.04.2008 г. с писмени доклади и приложени документи от Г. Котев(вижте подробности в посочения тук линк към Доказателство №14).

Уважаеми господин Велчев,
Настояваме в разпореденото от АП-София досъдебно производство по преписка № 2748/08 г (НВ-98/08 г) за аномалиите при подмяната на ядреното гориво в АЕЦ „Козлодуй” да се включат и свидетелските доказателства на г-н Александър Белковец.
Да се извърши от Прокуратурата проверка в друго досъдебно производство по гореизнесените четири нови случаи на аномалии и корупция в АЕЦ „Козлодуй”.

С уважение,
Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Комитет за защита на ядрения физик Георги Котев:
Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – журналист в.„Парижки вести”, Пламен Димитров – историк, Едвин Сугарев – поет, Стоил Стоилов – икономист, Снежинка Цветанова – инженер, Милен Радев – журналист в Германия, Павел Антонов – журналист в Регионален Екологичен Център–Будапеща, Д-р Огнян Чипев – инженер, Борислав Сандов – СУ„Кл.Охридски”, Константин Дичев - еколог

Няма коментари: