16 октомври 2014

Две неточности в съобщеното на сайта на Прокуратурата за инцидента в с. Г. Лом Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 10-16/16.10.2014
         Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл


Изх. № 10-16/16.10.2014
 

До Сотир Цацаров – Главен Прокурор на Република България

До Върховна касационна прокуратура
( на Ваша преписка № 11294/2014 )
            
До Върховна апелативна прокуратура
 

Допълнение към СИГНАЛ от 03.10.2014
Петър Пенчев – член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и зам.-председател на Национално движение „Екогласност”

Относно: Две неточности в съобщеното на сайта на Прокуратурата за инцидента в с. Г. Лом

     Уважаеми господа,

     Вчера писмено бяхме уведомени от Върховна касационна прокуратура за образуваната по нашия сигнал преписка № 11294/2014 и изпращането й по компетентност на разпореждане в Софийска градска прокуратура.
     Бихме искали да Ви представим копие на официални документи от Министерството на икономиката и енергетиката и от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение, във връзка със забелязани от нас две несъответствия с тези документи в съобщеното от сайта на Прокуратурата – раздел “Актуална информация” от 02.10.2014 г.: “Екип от 15 следователи от НСлС осъществява разследването на взрива в Горни Лом”:
1. Посочено е във Вашия сайт: “До 30.07.2013 г. са били приети 614 882 мини, като според иззетата документация е предстояло ликвидирането на още 935 285 мини”, докато в притежавания от нас документ(получен официално по Закона за достъп до обществена информация) се съдържа друга информация – общ брой на мините 1568159 броя, което е в повече със 17992 бр. спрямо съобщеното от Прокуратурата за 1550167 бр.
2. Посочено е: “Първоначалният договор е бил подписан на 08.07.2008 г.”, докато в приложения документ от МИЕТ “Разрешение за трансфер на оръжия № 7699 от 04.09.2008 г.”  се сочи договор от 10.07.2008 г.

     НАДЯВАМЕ СЕ, че с представените от нас документи ще спомогнем за обективното разкриване на истината при провежданото разследване от Софийска градска прокуратура и от Върховна административна прокуратура на тежкия инцидент с 15 души загинали в с. Г. Лом.
     В тази връзка и след днешното ни уведомление от засегнат в случая гражданин, кое звено на Прокуратурата наблюдава разследването, НАСТОЯВАМЕ по-нататъшната работа да бъде иззета от Окръжна прокуратура-Видин и цялостно възложена на Софийска градска прокуратура, в съответствие с писмо № 11294/2014 от 09.10.2014 г. на ВКП.Приложение: 1. Заповед на МИЕТ № РД-16-831 от 23.09.2009 г.
                        2. Приемо-предавателен протокол по ЗДОИ от 07.10.2009 г.
                        3. Разрешение за трансфер на оръжия от МИЕТ № 7699 от 04.09.2008 г.
    
   С уважение,


              Инженер-математик Петър Пенчев
Член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и
Зам-председател на Национално движение „Екогласност”

Няма коментари: