30 юли 2009

Втори отказ във Враца за подмяната на ядреното гориво в АЕЦ "Козлодуй"

Изх. № 07-30/30.07.2009 г.

Чрез Окръжна прокуратура – Враца
До Окръжен съд - Враца


Копие: До Борис Велчев – Главен прокурор
( към вх. № 10476/08, ВКП - I отд. )
Копие: До Петко Сертов – Председател на ДАНС
( към рег. № ПИ -257/23.07.2008 г. )
Копие: До Жозе Мануел Барозо – Председател на Европейската комисия
( към рег. № TREN-H.1/VE/cm D(2009) 445001/19.02.2009 на Генерална дирекция ”Енергетика и транспорт” )
Копие: До Европейския парламент – Комисия по петиции
( към петиция № 1385/2008 )

В Ъ З Р А Ж Е Н И Е
от Асоциация на свободното слово „Анна Политковская” и Комитета за защита на ядрения физик Георги Котев


Срещу: Постановление за прекратяване на наказателното производство от Окръжна прокуратура – Враца по преписка вх. № 2748/2008 г., ДП № 5/2008 г. по описа на ОП-Враца, / № 49/2008 г. на ОСлС-Враца /

Уважаеми господа окръжни съдии,
На 25.07.2009 г. получихме Постановление за прекратяване на наказателното производство от Окръжна прокуратура – Враца по преписка вх. № 2748/2008 г., ДП № 5/2008 г. по описа на ОП-Враца, / № 49/2008 г. на ОСлС-Враца / и тъй като не сме доволни, го обжалваме поради някои пропуски и необосновани изводи, като НАСТОЯВАМЕ за образуване на дело и разглеждането му в открито съдебно заседание, при което ние ще можем да се запознаем с материалите по този важен за обществеността казус и да се разпитат от съда свидетелите-ядрени експерти.
1. Не можем да приемем отказа на Окръжна прокуратура – Враца да разгледа в това Постановление събраните свидетелски показания от ядрения експерт Александър Белковец, с 24- годишна работа като Главен експерт в отдел “Ядрена безопасност и радиационна защита“ в АЕЦ “Козлодуй”.
2. Не можем да приемем отказа на Окръжна прокуратура – Враца, да разгледа в това Постановление получените от нас по Закона за достъп до обществена информация от АЯР издадени разрешения от ядрения регулатор по проверяваните от Прокуратурата случаи, защото лесно се констатира липсата на спектрометрични анализи на доставяното ядрено гориво за всяка партида, придружени със спецификация на вида, формата и количеството на ядрения материал, включително обогатяване с делящ се изотоп и радиоизотопен състав, които документи са задължителни съгласно Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия.
3. Не можем да приемем отказа на Окръжна прокуратура – Враца, да разгледа в това Постановление представеният от нас като доказателство доклад от 25.06.2008 г. на Ю. А. Оленин – президент на доставчика ТВЕЛ, Русия, където се признава за провеждани няколкогодишни изпитания и експериментално използване на нелицензирано ядрено гориво с рециклиран материал, което би корелирало със снетите показания от Йордан Костадинов – бивш изпълнителен директор на централата, който признава, че през 2003 година е постъпила оферта от руския доставчик ОАО “ТВЕЛ” за доставка на новия вид гориво. Неясно остава за нас защо не се коментира в Постановлението акцентът от ТВЕЛ, че се касае за “експериментално използване на нелицензирано ядрено гориво”.
4. Неясен за нас остава въпросът защо ОП-Враца в своето Постановление мълчи за кореспонденцията между АЕЦ “Козлодуй” и завода-производител на горивото – НЗХК, град Новосибирск, Русия. От тази кореспонденция, разкрита в хода на проведеното едногодишно следствие, е видно, че заводът НЗХК при производството на горивото за АЕЦ “Козлодуй”е използвал доставена му суровина от МЗ в град Електростал, Подмосковието, Русия. За последния завод (МЗ) стана публично известно, че разполага със законен лиценз (издаден от руския ядрен регулатор ГАЕН) за производство точно на рециклирано ядрено гориво.
5. Не можем да приемем отказа на Окръжна прокуратура – Враца да разгледа в това Постановление показанията на независими експерти Георги Котев и Александър Белковец относно проведените контролни измервания на 10-13.09.2008 г. от частна шведска компания. Поддържаме твърденията, че предоставеният протокол с резултатите от измерванията, не само че се базира на една грешна формула за изчисленията и грешки в тълкуването на използвания математически апарат, но също така има и подмяна на времеви характеристики при използването му. Друг важен детайл от манипулирането на проверката е нарочното искане от страна на АЯР в заданието към изпълнителя – да бъде измерен единствено и само наличието на Уран-232, който следва да е милиони пъти с по-ниско съдържание от Уран-236. Даже и използваният метод да не позволява прякото установяване на У-236, то това би могло да стане по косвен път, чрез оценката на съдържанието на двата основни изотопа в горивото У-235 и У-238, за които в протокола се признава, че биха могли да бъдат оценени, но на практика подобно търсене не е било възложено нито от АЯР, нито от АЕЦ „Козлодуй”. В крайна сметка, при тази преднамерена едностранчивост и манипулация, резултатите от проведеното мероприятие по никакъв начин не могат да отговорят еднозначно на съмненията за наличие на рециклиран материал в горивото.
6. Считаме за пропуск на Постановлението, че не е извършена проверка и на обстоятелствата за самоубийството в началото на 2009 г., в хода на това досъдебно производство, на шефа на отдела за съхранение на класифицираната информация в АЯР, полковника от резерва Атанас Стоев, като е трябвало да се отговори на нашия въпрос – има ли връзка този случай с подмяната на ядреното гориво в АЕЦ „Козлодуй”, контролиран единствено и само от държавния регулаторен орган Председателя на АЯР.
7. Считаме за необясним пропуск, че Постановлението на стр. 4 неправилно се насочва към техническо решение под № 3064/20.09.2004 г. (вместо към истинското ключево техническо решение № 2903/11.12.2003 г. с приложения №№ 1-29, за получаването на копие от което ние водим дело в съда по Закона за достъп до обществената информация срещу АЯР за отказ на АЕЦ „Козлодуй”). Разглеждането на тази документация единствено най-точно и категорично може да докаже липсата на необходимата документация по извършената подмяна на ядреното гориво АЕЦ „Козлодуй”.
8. Независими експерти считат за изключително невярно, повеждащо и непрофесионално приетото твърдение в Постановлението, че ако в продължение на три години поетапно се увеличава броят на новите касети в реактора, за сметка на старите, но все още замяната не е реализирана на 100%, то може да престане и растежът на разминаванията между прогнозната и реалната продължителност на горивните кампании на реакторите. Това разминаване е било над 8% още преди реакторите да са били заредени на 100% само с нови касети и постоянно се е увеличавало (средно с около 3% на кампания), по хода на увеличаването на броя на новите касети в реакторите, през годините от 2004 до 2007 г. Съвсем логично е да се очаква, че с дозареждането до 100% от зоната на реактора само с нови касети от типа ТВСА, този процент ще се вдигне. И това няма как да не е станало. Очакваното разминаване вече е в порядъка на над 10%. За съжаление, при отказаната ни прозрачност в АЕЦ „Козлодуй” за осъществяване на граждански контрол по случая, с показанията си цитираните и нецитирани свидетели прикриват този факт и са подвели Окръжна прокуратура-Враца при направените изводи.
9. Независими ядрени експерти считат признанието за взетото решение за промяна на коефициенти, с които да се коригирт разликите в продължителностите на кампаниите, за незаконосъобразно и практически криминално деяние. Програмата, чиито коефициенти са били подправяни и “нагаждани” е валидирана и верифицирана от руския надзорен орган (ГосАтомЕнергоНадзор), аналог на българския ядрен регулатор АЯР, така че всяко изменение в нея би следвало да се санкционира пак от същата институция. Това може да стане ЕДИНСТВЕНО с нова процедура по верификация и валидация на евентуално нова библиотека с константи за програмата БИПР7А и съответно нов нейн паспорт, издаден от руския държавен регулатор. Такива констатации в Постановлението липсват, което подтвърждава съмнителния характер на деянието. Тук си позволяваме да направим разбираема аналогия със случай, ако прокурорът постанови оневиняване на лице с фалшив паспорт, за да го предпази от наказателно преследване в съда.
10. Независими ядрени експерти притежават противни доказателства и оценяват като неистина твърдението от стр. 5 на Постановлението, че “не са констатирани отклонения и аномалии в поведението на новите касети” след зареждането от м. 08.2008 г. в 5 и 6 блок на централата само на новия тип ядрено гориво.
11. Считаме за неправилно насочването на Окръжна прокуратура-Враца към ползването на експертиза от ИЯИЯЕ към БАН, защото публично е известно, че този институт е заинтересована страна и като такава в случая се реализира конфликт на интереси. Не е тайна, че въпросният институт може би отдавна би прекратил съществуването си, без щедрото финансиране от страна на АЕЦ „Козлодуй”. При това:
11.1. Няма данни нито в Постановлението, нито където и да било в публичното пространство, кога екип на ИЯИЯЕ към БАН е извършвал измерване на изотопния състав на горивото, както се твърди от прокурор Белорешка. Те биха могли да са се позовали пред Прокуратурата на известната проверка на шведската компания Студвик, но както се видя по-горе в т.5, тя е силно компрометирана с допуснати порочни пропуски.
11.2. Не е посочен дословно - с име, номер, дата и автори, ТОБ-а за който се твърди, че е приложим за новото гориво. Това е систематичен пропуск, както от страна на прокуратурата, така и нарочно от страна на АЯР и АЕЦ „Козлодуй”, които мълчаливо избягват отговора в продължение на повече от една година. Така напълно съзнателно и системно, за жалост подкрепяно може би от ОП-Враца, вече повече от една година не се реализира най-лесният и бърз начин за установяване на истината, а именно, като се организира разпит при очна ставка между Г. Котев и анонимните специалисти, които твърдят, че документацията (“ТОБ”-а) е изрядна и съответства на използваното гориво. Мероприятието би отнело по-малко от един ден, но сега остава в ръцете на съда да го назначи.
11.3. По трета точка от констатациите на ИЯИЯЕ към БАН следва да се възрази, че пусковите замервания на някои харектеристики не е необходим и достатъчен аргумент за направа на извод, че горивото не е подменено. Липсват съществени анализи от същия институт по хода на експлоатацията на горивото, а най-важното е, че липсват такива в периода на превишена продължителност на кампанията, което е от изключителна важност и там се крие неоценим риск.
11.4. Не можем да приемем за действително твърдението от стр. 7 на Постановлението, че “Контрактът с доставчика на ядрено гориво “ТВЕЛ” за авторско поддържане на комплекса програми и библиотеки неутронно-физични константи е подновен, като АЕЦ е получила нова библиотека данни за новото гориво” (тук даже не се цитира номер и дата на договора, за разлика от другите, подробно посочени в Постановлението). Знае се, че подобен договор е имало с АВТОРА - Курчатовския институт, но само за старото гориво, т.е. проблемът с нов договор не е бил решен своевременно от АЕЦ „Козлодуй”. Категорично е, че производителят ТВЕЛ, както се прави опит да се сочи за авторско поддържане на софтуера, НЯМА ПРАВА нито да влияе, нито да променя каквото и да било в програмите, с които се пресмята поведението на горивото и всяко самоволно действие в тази област е закононарушение.
11.5. Същевременно по 4-та точка от заключенията на зависимите експерти трябва да се подчертае, че генерирането на нова библиотека неутронно-физични константи с каквато и да е нова версия на спектралната програма ТВСМ (версия, която и да е) не може да разреши никакъв проблем без санкцията на руския надзорен орган, аналог на българския АЯР, чрез издаване на нов паспорт на програмата БИПР7А, за което няма посочени доказателства в Постановлението. Така извършената подмяна на коефициенти е непредвидима като последствия и затова ние предлагаме съдът да прецени дали не предствлява криминално престъпление.
12. Не можем да приемем ОКОНЧАТЕЛНОТО ОБОБЩЕНИЕ в Постановлението, че “Усвояването на новото гориво позволява да се премине на по-дълга горивна кампания, което води до увеличаване ефективността на работа на атомната централа, по-ниски експлоатационни разходи и по-голяма икономичност и ефикасност на ядрено-горивния цикъл”, защото за нас, като граждани, е по-важно да се оцени рискът за здравето на хората и околната среда. Не може крайният извод за прекратяване на досъдебното производство да се базира на икономически критерии, когато от това Постановление лесно се вижда, че икономическите зависимости и преки и явни връзки, не са били обект на извършената проверка спрямо АЕЦ „Козлодуй” и фирмите от свързани с АЕЦ лица, за които ние внесохме допълнителни данни в Прокуратурата с наш сигнал Изх. № 04-21-2/21.04.2009 г. към вх. № 10476/08, ВКП – I отд.

Поради допуснатите неточности и необосновани изводи от предварителното и досъдебно производства в Окръжна прокуратура-Враца, Общественият съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Комитетът за защита на ядрения физик Георги Котев, НАСТОЯВАТ да се възложи допълнителна проверка на Държавна агенция “Национална сигурност”(ДАНС), както бе препоръчано на ОП-Враца от Върховна касационна прокуратура с писмо № 10476/2008 г. от 29.07.2008 г., поради изложени обстоятелства за национален обект със стратегическо значение и касаят безопасността и експлоатацията на ядрени съоръжения.
НАСТОЯВАМЕ с цел обективност и надеждност на последващите действия от страна на правоохранителните органи в Република България, да бъде привлечен г-н Георги Котев като свидетел с особен статут, което да гарантира неговото непрекъснато и пълноценно ангажиране в целия процес за изясняване на истината.
ПРЕДЛАГАМЕ към цитирания чл. 356з, ал. 2 от Наказателния кодекс в Постановлението на ОП-Враца, да се добави и чл. 356г, ал. 2 от раздел V „Престъпления при използуване на атомната енергия за мирни цели” на НК.
НАСТОЯВАМЕ за образуване на дело и разглеждането му в открито съдебно заседание.

С уважение,
Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Комитет за защита на ядрения физик Георги Котев:
Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – журналист в Париж-Франция, Пламен Димитров – историк, Едвин Сугарев – поет, Стоил Стоилов – икономист, Снежинка Цветанова – инженер, Милен Радев – журналист в Берлин-Германия, Павел Антонов – журналист в Регионален Екологичен Център–Будапеща, Д-р Огнян Чипев – инженер, Борислав Сандов – СУ„Кл.Охридски”, Константин Дичев – еколог

28 коментара:

Анонимен каза...

Поредната порция бисери...
- по т.1 - трябва да се радвате че не са ги разгледали... и стажа на Белковец в АЕЦ е 24 години, но само последните няколко са като главен експерт.
- по т.2 - горивото определено си има "спецификация на вида, формата и количеството на ядрения материал, включително обогатяване с делящ се изотоп и радиоизотопен състав", а за какво са ви спектрометрични анализи на вече готовото гориво???
- по т.3 - добре че докладите от конференции не са доказателство, че иначе учените не трябва да излизат от затвора... а и руската територия не е в компетенциите на българската прокуратура.
- по т.4 - ако можете да докажете и че в този завод се произвежда само рециклирано гориво (а това не е вярно), може да искате да се коментира в постановлението...
- по т.5 - може да поддържате каквото искате, но в протокола на шведите е грешна само формулата която са написали, коментарите им и изчисляването на резултатите са правени по правилната формула. А двамата ви експерти са толкова независими, колкото разбират и от измервания (нищо не разбират). Няма задание за определяне на уран-236, защото никой от тези организации не желае да се излага с подобна глупост.
- по т.6 - предлагам да се провери и дали глобалното затопляне няма връзка с подмяната на ядреното гориво...
- по т.8 и 10 - когато фактите говорят, експертите мълчат...
- по т.11 - след като обявихте Котев за независим експерт, не е ли малко нагло да обявите ИЯИЯЕ за заинтересовани???
Като няма данни в публичното пространство, вероятно има в непубличното, да бяхте попитали ;-)
Каквато и очна ставка да организирате, когато от едната страна е Г.Котев, а от другата проф.д-р и така нататък два реда фирма преди името, ще се приеме каквото този втория каже, няма смисъл да разхождате Котев.
- по исканията ви - колкото и проверки да се направят, наличните в страната експерти са тези и ще получите същите резултати, "свидетел с особен статут" е нещо дето го няма в закона, не знам как си го представяте...
"образуване на дело и разглеждането му в открито съдебно заседание" - явно искате да вдигнете повече шум, вие си знаете с каква цел, но резултата от евентуално дело ще е същия както и от проверките на прокуратурата.

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" каза...

Не ни се ще да разговаряме с Анонимен, но Страхът е Голяма работа, май.

Уважаеми господине,
Ние сме граждани с имена и не се впечатляваме от титлите(колкото и ДЪЛГИ да са) на хора, които цял живот им отива да работят за тях.
Ние работим за чиста съвест...

Анонимен каза...

Уважаеми граждани,
Страхът не е толкова голяма работа, колкото си мислите, аз в интернет така си пиша... а и не искам да ми губят времето.
Това, че работите за чиста съвест е много хубаво, но защо го правите в област, в която не сте компетентни?

Анонимен каза...

ОТ ДРУГ АНОНИМЕН

Ами щом работите за чиста съвест не знам как спите нощно време. Имате ли представа колко излишен извънреден труд съм положил в последната година заради Вас? За да отговарям на Вас и на всякакви институции, които искат информация по случая? И отново и отново да доказвам, че "нямам сестра" ..... Имате ли представа колко хора всъщност индиректно подлагате на тормоз? Хора като мен - честни специалисти, които трябва да отговарят на глупавите Ви обвинения. Аз имам съвест, имам чест, работя повече от 25 години в този бранш, уважаван специалист съм у нас и в чужбина, разполагам с пълната информация по темата и съм абсолютно убеден, че г-н Котев не е прав. Търсите под вола теле. Уважавам повечето от каузите, които защитавате, но този път сте сбъркали като сте подкрепили грешния човек. Аз имам семейство и приятели и всяка нощ спя спокойно, защото СЪМ УБЕДЕН, че обвиненията на Котев са напълно безпочвени. За да завърша ще кажа, че написаното от мен не е продиктувано от някой от омразните Ви "ядрени престъпници", а е мое лично и дълбоко убеждение, основано на експертните ми знания и повече от 25 годишния ми опит в тази област. Сигурен съм, че много мои колеги също биха се подписали под този постинг. А, и нека да Ви отговоря предварително на въпроса защо съм анонимен. Пиша като анонимен от СТРАХ! Но не страх от т.нар. от Вас "ядрена мафия", а страх ОТ ВАС! Защото ако застана тук с името си, автоматично ще бъда обявен от Вас и Котев за поредния "ядрен престъпник". За изминалата година обявихте много на брой честни хора за престъпници. Явно не можете да приемете, че този път сте сгрешили и всеки, който не Ви налива вода в мелницата го дамгосвате публично. То не бяха плювни по работещи в АЕЦ и АЯР, по прокурори, по учени.... Щом някой излезе с името си против Вашите твърдения и веднага му се лепва петното на позора. Не искам това да се случи и с мен. Не искам утре да обяснявам на детето си, на жена си, на родителите и приятелите си, че не съм престъпник. Това е .... Доживях да пиша анонимно в блога на организация,която защитава "свободното слово", защото МЕ Е СТРАХ от същата тази организация. Засрамете се .....

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" каза...

Уважаеми господине от 14.08.2009, 19:07
Не разбираме Вашето притеснение за открит диалог с Котев.
Вие само декларирате, без да доказвате. А ние Ви питаме - има ли актуализирана документация ТОБ, в която да са отразени параметри за новото гориво.
Ние знаем досега, че такъв актулизиран за след промяната на типа гориво ТОБ - няма. Не си крийте лицето, а кажете директно има ли или няма ТОБ.

Настояваме заради Вашите и заради нашите деца.

Анонимен каза...

Ами то си е за притеснение... ако сте следили коментарите на т.нар. доказателства в eurochicago.com, щяхте да забележите, че на опитите да му се обясни защо нещо е невъзможно по законите на физиката, той реди епитети по адрес на опонентите си...
Относно наличието на ТОБ - такъв има, Котев даже публикува част от него, а това че е обявил че не е за това гориво, нищо не променя.
Що се отнася до доказването, то става пред едни други органи. Котев просто злоупотребява с това, че опонентите му са принудени да играят по правилата и не могат да изнесат конфиденциална информация (не е случаен отказа на прокуратурата да образува дело, там доказателствата се предоставят, това че не ви ги дават и на вас е друга тема).

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" каза...

Добре, бихте ли уточнили къде точно е това публикуване на част от действителния ТОБ, касаещ новото гориво?

Атанас Чобанов каза...

Как така хем има ТОБ, хем не е за това гориво, хем нищо не се променя? Купувам си примерно Лада Нива, дават ми документация на Самара и ми казват: карай, то няма значение. Извинете, но този съветски номер вече не минава. Всички ние сме консуматори на ел. енергия и сме изложени на риск от АЕЦ. За каква конфиденциалност говорите и за какви правила? Правилата ги определят консуматорите на вашия продукт, а ако някой друг е определил като правило обществото да не е на ясно с това какво става в АЕЦ заради търговския интерес на чужда държава, то той е за затвора. Имайте малко доблест като гражданин, не само страх като биологична единица.

Анонимен каза...

Ама вие сте се вдигнали да защитавате Котев без да сте чели какви ги е писал???

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" каза...

Драги господине, или ни посочете нещо конкретно за наличие на актуализиран ТОБ, което Вие твърдите, или ни оставете да чакаме Прокуратурата(не Врачанската!) да си свърши работата...
Наско от Париж Ви пита за каква конфиденциалност говорите, за чии интереси се страхувате.

Анонимен каза...

ТОБ за горивото има. Това се твърди от производителя, от експлоатиращата организация и от надзорния орган. Само Котев казва че този ТОБ не е за това гориво... Ами съжалявам, но не е той органа, оторизиран да дава заключения по въпроса.

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" каза...

Ние пък очаквахме, че най-после ще се намери жив човек, който е видял с очите си този актуализиран(след смяна на горивото!!!) ТОБ... Излезе, че и Вие не сте този. Т.е. на заклинания, че институциите били много отговорни - знаете, продължаваме да не вярваме. Та тези и трите изброени от Вас, може да са в схемата. За милиони пари...
Затова Прокуратурата да каже!(Но не онази, дето е в губернията на Козлодуй, нали сте съгласен. Не Котев за пръв път каза на висок глас, че е необяснимо защо АЕЦ плаща на всички медии и партийни личности, когато не е й е необходима реклама-монополист е все пак)

Анонимен каза...

Доста хора са го виждали, но на мен ми се струва, че търсите някой който да го публикува. И се актуализира преди смяна на горивото, а не след това, актуализацията е основание за разрешаване на смяната.
Колко са отговорни институциите не е от значение, по същество АЯР е оторизирания държавен орган и прокуратурата не може да направи кой знае какво.
И още нещо - Котев се опитва да ни убеди, че има една голяма конспирация - само в Козлодуй трябва да са замесени минимум 50 човека, плюс поне 10 в АЯР, плюс неясно колко по целия маршрут на горивото... и нито една от съответните служби за сигурност (не само нашите) да не е разбрала нищо.

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" каза...

В Разрешението от АЯР(имаме го ОФИЦИАЛНО получено по Закона за достъп до обществена информация) за смяна на горивото пише - да се отразят промените в документацията.
Изненадани сме, че очаквахме Вие да сте видял ТОБ, а сега излиза, че не сте.
Тогава какво толкова сте писал обяснения, като за най-важния въпрос - Вие сега ни казвате, че НИЩО не знаете. Язък за очакванията ни от Вас. А и Прокуратурата сте заблуждавали цяла година - те са разчитали, че от АЕЦ-а ще им пишат не съчинения и предположения(колко е лош Котев), а ще представят доказателства. А, Вие не се притеснявайте, че още не сме прегледали събраната преписка - и това ще стане, защото ние сме автори на сигнала и по новия АПК имаме право да видим всичко - тогава сигурно ще Ви разберем и името, дето сега се страхувате. :)(Не се бойте от нас - страхувайте се от тия, дето са взели парите, мнооого пари...)
Дайте един човек да ни пише тук от тези "доста хора", дето според написаното по-горе от Вас, са видели ТОБ. Иначе преливаме с Вас "от пусто в празно", май. Безсмислено е да продължаваме този диалог.

Анонимен каза...

Намерете си някой да ви обясни точната процедура, не ми се пише толкова много. И тук стана малко объркване - колегата от 14.08. не е писал повече, а аз засега съм извън интереса на прокуратурата (Котев още не се е сетил за мен :-))).

Анонимен каза...

От друг анонимен.

Да наистина не съм писал след 14.08 :) Объркаха ни анонимните :)

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" каза...

Ето защо в началото казахме, че с "анонимни" не ни се разговаря.
А тези двамата, наистина "си объркаха шапките" - приемаме всичко казано от тях за несериозно.

Чакаме институциите и ЕК.

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" каза...

Допълваме - за нас от дискусията с единия "анонимен" остава важният отговор, че няма актуализиран ТОБ.
Даже без "анонимния" от 14.08.

Анонимен каза...

Прочете отново внимателно какво е писал Котев - той реално не оспорва наличието на актуализиран ТОБ, а твърди че не е актуализиран с правилните данни... това са две доста различни неща. Много свободно подменяте понятията.

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" каза...

Когато искаме актуализиран ТОБ, ние говорим за това, той да се отнася за новото гориво и по параметри. Т.е. естествено ТОБ има, но е за друго гориво - значи няма актуален за актуалното(ново) гориво.

Анонимен каза...

От друг Анонимен

До сега се заглеждах само в абсурдните Ви "технически" твърдения защот както вече казах съм доказан експерт с 25 годишен стаж в ядрената област. Но днес се загледах в юридическите ви претенции и съм направо смаян. Толкова ли не можете да си намерите някой свестен адвокат да Ви консултира да не пишете глупости. Така както сте си формулирали първоначалния сигнал и редицата възражения след него, включително последното, направо сте предрешили постановлението на всеки нормален прокурор. Дори да бяха верни абсурдните Ви твърдения за "подмяна на горивото" и "корупционна схема", всеки нормален прокурор би прекратил производството по тези състави на НК, които цитирате:

Чл. 356г. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Длъжностно лице, което нареди или допусне да се започне или извърши дейност, без да бъде издадено или преди да бъде издадено предвидено в Закона за използуване на атомната енергия за мирни цели разрешение или в отклонение от разрешението, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация или с глоба от сто до триста лева.

(2) Ако деянието по предходната алинея е извършено повторно или е създадена непосредствена опасност за живота или здравето на другиго, наказанието е лишаване от свобода до три години.

Хайде кажете ми коя дейност е извършена без разрешение от АЯР? Нали получихте разрешението на АЯР по ЗДОИ? Хеле пък по ал.2 - ПОВТОРНО или Е СЪЗДАДЕНА НЕПОСРЕДСТВЕНА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДРУГИГО! Ясно е че всеки прокурор ще го прекрати производството.

Още по-смешно е с новия състав, който искате да добавите:

Чл. 356з. (1) Който наруши правилата за ядрената или радиационната безопасност, като допуска, че може да последва телесна повреда или смърт на другиго, се наказва с лишаване от свобода до три години.

(2) Който наруши правилата за ядрената или радиационната безопасност и умишлено причини значителни имуществени вреди, телесна повреда или смърт на другиго, се наказва:............

Къде видяхте състав по ал.2? Къде са ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, ТЕЛЕСНАТА ПОВРЕДА ИЛИ СМЪРТ? Някой да е умрял или да е ранен? Нещо да се е счупило в АЕЦ? Че и УМИШЛЕНО, забележете! Всеки наказателен адвокат ще Ви обясни какво трябва да се докаже за да има състав по тия членове. Направо се скъсах от смях! Дори и да се обърнете към ал.1 - пак нищо няма да стане. Как се доказва, че някой го е извършел УМИШЛЕНО като е ДОПУСКАЛ телесна повреда или смърт? Доколкото си даже Шиндаров и Стоичков ги осъдиха по друг състав от НК.

Особено гнусно е ровенето в кокалите на покойния Атанас Стоев. Нали не се съмнявате, че смъртта на такъв човек е останала незабелязана и непроучена от ДАНС и МВР? Сто пъти Ви беше обяснено, че преписките по лицензирането на новото гориво не са класифицирана информация и затова не са минавали през него. Именно затова сте могли да получите разрешенията на АЯР по ЗДОИ. Ако бяха класифицирана информация щяхте да получите отказ.

И накрая върха на юридическата глупост. Бихте ли ми изяснили по коя съдебна процедура се настоявате

"........ за образуване на дело и разглеждането му в открито съдебно заседание."

Разрових се в НПК и нещо не намерих такава процедурна възможност......

Както вече Ви казах, този път сте избрали да подкрепяте грешния човек. На всеки се случва, подведени сте от един озлобен човек, вероятно с психически отклонения. Ако искате да запазите достойнството си и репутацията на Асоциацията, просто се откажете от тая дивотия. Казвам го с добро чувство

Анонимен каза...

По всички параметри, които можем да измерим, горивото си е това, за което е ТОБ-а. Останалото са свободни съчинения...

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" каза...

В Разрешението на АЯР за подмяната на горивото има записано задължението за актуализация на документацията, т.е. С.Цочев не е дал БЕЗУСЛОВНО Разрешение, както Вие си мислите. Или някой Ви заблуждава.

И второ, прочетете и Наредбата за лицензиите - там се изисква ВСЕКИ внос да е придружен с данни за характеристиките му, които ги няма в документите от АЯР!!! Ако ги имаше, отдавна да е изяснен казуса.

И трето, дали ще има дело или не, чакаме от Съдът да каже...(но не Врачанският). Не забравяйте, че ние сме страна в дело като автор на сигнала. Не сме анонимни и нямаме основания да си крием лицето... - затова чакаме открито заседание.

И четвърто - в НК Чл. 356з. (1)има думата "може". Иначе ако мълчим сега, за какво ни е "след дъжд качулка" - телесна повреда или смърт на другиго...

А към Анонимния от 18:00 - имаше параметри, които и Иван Генов призна, че са с нови стойности - непредвидени досега(напр. "дълбочина на изгаряне", "времеви цикъл").

Ние питаме именно за непредвидимостта в случая, за която Г. Котев има доблестта да каже - защо ли само той, ЗАСЕГА?!? Дали ВСИЧКИ останали експерти мълчат за ... едната си заплата. Вие кажете, ние не питаме онази дама, дето от износа на ток била спечелила САМО 4.8 млн евро за една година(кахъри се??? г-жа Георги Кадиева или Иво Прокопиева?)... (И завиждат на Бого Манчев, щото с швейцарците печелили от износа по 100 млн евро на месец - мислите ли, че сега Прокуратурата ще намери 15000 лв. за експертизата за дело в съда - ние искаме и това дело да бъде осветлено на открито съдебно заседание).

Анонимен каза...

Като не знаете кои параметри за какво се отнасят, защо пишете?

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" каза...

Не отговаряте на въпроса ни за необходимите по Наредбата за лицензиите - съпровождащи анализи на ВСЕКИ внос? Ние видяхме, че в АЯР ги нямат!

Анонимен каза...

Я се уточнете все пак какво изисква тази наредба, че нещо пускате различни версии: "ВСЕКИ внос да е придружен с данни за характеристиките му" или "съпровождащи анализи на ВСЕКИ внос"?
В наредбата пише: "спецификация на вида, формата и количеството на ядрения материал, включително
обогатяване с делящ се изотоп и радиоизотопен състав"... това си го има в документацията. Това че на вас не ви харесва какво пише там, е съвсем друга тема. В наредбата не пише нищо за съпровождащи анализи... съжалявам, но не сте вие органът който може да я дописва. За ваше успокоение, и в анализите не пише това, което на вас ви се иска... и да ги дадат руснаците, все тая... само ми е интересно тогава какво още ще поискате?

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" каза...

Точно "спецификация на вида, формата и количеството на ядрения материал, включително
обогатяване с делящ се изотоп и радиоизотопен състав", сме го написали в първия ни сигнал до властите - от 18.07.2008.
Не зная в коя документация сте го видели, но ние виждаме, че в АЯР го нямат към Разрешителното за ВСЕКИ внос!!!

Анонимен каза...

Не знам какво точно сте очаквали да видите, това което го има, за АЯР явно е достатъчно, вие ако имате други изисквания... те някои понятия могат да се тълкуват безкрайно широко. А ако не са ви дали съответния документ - проблема си е само ваш (подозирам че е в списъка на тези за които руснаците са против да се предоставят).