08 август 2013

Трети ден радиационно замърсяване в центъра на СофияАсоциация на свободното слово “Анна Политковская”
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 08-08/08.08.2013

До Лъчезар Костов
Председател на Агенцията за ядрено регулиране

ЗАЯВЛЕНИЕ
по Закона за достъп до обществената информация
Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”


     Уважаеми господин Костов,

     Заявявам искане за получаване на хартиен носител по Закона за достъп до обществена информация, Закона за опазване на околната среда и Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(Конвенция от Орхус), на следната информация във връзка с ядрения инцидент с неконтролирано изтичане на радиация в атмосферата от Националния център по радиобиология и радиационна защита(НЦРРЗ), разположен в центъра на гр. София в двора на Медицинска академия, започнал на 06.08.2013 г.:
 Мария Низанска от Агенцията по ядрена безопасност - "Свободен народ"-online

1. Данни от измерванията, дали основание на Марина Низанска от Агенцията по ядрено регулиране(АЯР) да твърди един ден по-късно пред Българската национална телевизия, че “в момента няма изтичане на радиация, пострадали и не съществува опасност за населението” -  http://bnt.bg/bg/news/view/106065/njama_iztichane_na_radiacija_v_sofija .
2. Данни не за радиационния фон, само за което съобщава М. Низанска по БНТ - а за вида и количеството радиационни частици, разпространили се в атмосферата, в това число и  в приземния слой на въздуха за пряко вдишване от населението. Искаме да акцентираме, че опасният риск за здравето на хората при това радиационно замърсяване продължава и днес за трети ден до успешно отстраняване на аварията, според интервюто от снощи на Марина Низанска от Националния ядрен регулатор - АЯР.
3. Какво е направено за своевременното уведомяване и предпазване от радиационното замърсяване на населението от Софийското поле и цяла България, както и в трансграничен аспект относно съседните държави и Международната агенция за атомна енергия, съгласно изискванията за ядрена безопасност, за това тридневно замърсяване с радиационни частици в центъра на София.
     Очаквам да получа Вашия отговор в 14-дневния законов срок, начиная от днес.


С уважение,
Инженер-математик Петър Пенчев
            Член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Няма коментари: