27 август 2013

Тридневното радиоактивно йонизиране на въздуха в София от кобалт-60 не било радиация, отговарят от АЯР


     


    Вчера в Асоциацията на свободното слово “Анна Политковская” се получи отговор от Агенцията за ядрено регулиране по повод заявление по ЗДОИ за повече информация във връзка с инцидента от 06.08.2013 г. с гамаоблъчвател за радиологично йонизиращо облъчване на храни в Националния център по радиобиология и радиационна защита, намиращ се в двора на Военно-медицинска академия в София, когато медиите съобщиха за изтичане на радиация. Отговорът е подписан от председателя на АЯР Лъчезар Костов.

     След като се признава за инцидента като просвет в оловната защита на гамаоблъчвателна уредба в НЦРРЗ, с последвалото тридневно “пролъчване” и повишаване на гама-фона в помещението на уредбата, в някои съседни помещения и в малък участък от външната страна на сградата, от АЯР заявяват:
     По време на въпросното събитие не е имало никакво изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда. В гамаоблъчвателна уредба НИГУ-7 се използват закрити източници, съдържащи радионуклид кобалт-60, който излъчва гама-лъчи, но не отделя газообразни радиоактивни продукти (частици, аерозоли). Тези източници са капсуловани и херметизирани в обвивки от неръждавееща стомана, което изключва възможността за разпространение в околната среда на съдържащите се в тях радионуклиди.
     Закритите кобалтови източници ... са капсуловани в метални тръби(допълнителна физическа бариера) и са монтирани вътре в оловния защитен контейнер. При събитието на 06.08.2013 г. по никакъв начин не е засегната и не е повлияно на целостта на стоманените обвивки на източниците, което елиминира напълно възможността за разпространение на радиоактивни вещества(‘изтичане’ на кобалт-60) в околната среда.
     Вашите въпроси по повод на събитието от 06.08.2013 г. относно “изтичане на радиация”, “изпускане на радиоактивни частици в атмосферата”, “радиационно замърсяване на населението от Софийско поле и България, както и в трансграничен аспект”(цитати от Вашето заявление), са неоснователни, както и изразената от Вас тревога, че е имало “тридневно замърсяване с радиоактивни частици в центъра на София”.”

     От Асоциацията “Анна Политковская” коментира инженер-математик Петър Пенчев: - Информативно за нас е признанието на АЯР, че оловният защитен контейнер е бил спукан, но тъй като понятие “малка радиация” няма, а в писмото се признава  налично “пролъчване”, което означава безконтролно изтичане на радиация чрез гама-лъчи през пукнатината, ‘нежно’ наречена от председателя просвет, в иначе ефективната оловна защитна обвивка когато не е спукана, можем да считаме, че случилата се радиация е призната от АЯР за цели три дни. Ние не сме питали и не сме очаквали, че радиоактивният елемент кобалт-60 е излязъл извън металните му обвивки, което обяснява АЯР в отговора на нашето питане.  Защото признатото “пролъчване” не е нищо друго освен факт, че фотоните от радиоактивните гама-лъчи(най-мощно е тяхното действие спрямо другите - алфа и бета лъчи) безпрепятствено са преминали през двете метални обвивки и са извършили йонизиране на околния въздух - частиците и аерозолите в този въздух са станали радиоактивни. Ние питахме за изтеклата безконтролно радиация от радиоактивни частици, като очаквахме АЯР да съобщи данни точно за тези частици от въздуха, станали неконтролирани преносители на радиация. Куриозно звучи, но само ако около сградата на НЦРРЗ имаше не въздух, а 100 % вакуум в целия двор на Военно-медицинска академия, то единствено в такъв случай не би имало радиационно йонизиране и разпространение на радиация. Невероятно е АЯР  да не се сещат колко малко въздух е попаднал на техните датчици за мерене на радио-фона и в цялост този радиоактивен въздух е витаел не само в приземния слой на София, а е ‘летял’ незнайно до къде и е носел с невидимите си частици риск за нищо неподозиращите граждани... Това първо шикалкавене, за нас като ‘проходяк’ на новия шеф на Националния ядрен регулатор, ни кара да сме нащрек особено след неговия отказ от миналата седмица да говори с представители на гражданската Българска антиядрена коалиция с обяснението, че с критици на ядрения разпад на атома той не разговаря.
Няма коментари: