06 юни 2013

Опитен полигон за нелицензирано ядрено гориво в Козлодуй


Изх. № 06-05/05.06.2013
До Сотир Цацаров
Главен прокурор на Република България
 

Ж А Л Б А
от Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Относно: Възобновяване на прокурорска проверка за нелицензирано ядрено гориво в АЕЦ “Козлодуй”, ползвано от 2004 г. без приета от Агенцията за ядрено регулиране документация “Техническа обосновка на безопасността”, след новополучен документ от МИЕТ

Срещу: Постановление № 10476/2008 г.-I от 25.11.2011 г. по описа на ВКП


     Уважаеми господин Цацаров,

     Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” - България, носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”, би искала да привлече Вашето внимание върху поредица прокурорски постановления, касаещи проверки по наши сигнали и жалби за  ползване на ново ядрено гориво в АЕЦ “Козлодуй” с начало 2004 г., без да е била завършена оценката от Агенцията за ядрено регулиране на задължителната съпроводителна документация в частта “Техническа обосновка на безопасността”, при същевременно констатирани аномалии при тази пробна експлоатация на непознато гориво в българската ядрена централа.

     На 21.05.2013 г. получихме от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма/Приложение 1/, след спечелено дело в съда по Закона за достъп до обществена информация, документ/Приложение 2/  Доклад до Министерския съвет от Димитър Куюмджиев, директор на дирекция “Сигурност на енергоснабдяването”, относно нашите сигнали по същия въпрос след писмо до нас от МС № 533/03 от 20.01.2011 г./Приложение 3/. Но тъй като и в посочения ни от Министерския съвет/Приложение 4/ новополучен доклад от МИЕТ, въпреки насоките от МС за намиране на отговор за нашите въпроси към министър-председателя, не се намират търсените отговори и доказателства за горния случай,

ние настояваме пред Вас да възложите допълнителна проверка по констатациите и изводите в постановление № 10476/2008 г.-I от 25.11.2011 г. по описа на ВКП, което постановление е последният отговор на нашите сигнали с начало от 2008 г., като

ние не сме доволни от липсата на отговор на въпросите от нашия сигнал от 24.08.2011 г. и допълнението към него от 02.11.2011 г. Настояваме да се отговори на следните въпроси:

1. Защо в постановление № 10476/2008 г.-I от 25.11.2011 г., на стр. 28, при иначе старателно дословното цитиране на доклад № 04-00-169 от 30.07.2008 г. на председателя на АЯР Сергей Цочев/Приложение 5/ за документа “Техническа обосновка на безопасността”(ТОБ), е изпуснато от прокурора от ВКП най-важно в случая цяло изречение, а именно:
Получените документи са в процес на преглед от експертите в агенцията”.
     Прокурорът от ВКП правилно е посочил датата на нашия сигнал до Главния прокурор от 24.08.2011 г., в който обаче ние сме били акцентирали точно и на това изречение, доказващо факта на опитна експлоатация в българската ядрена централа на руско гориво без документация – доказано по документите от преписката от 2004 до 2008 г., а по наши данни и след 2010 г., от АЯР няма произнасяне за одобрение на същата документация, т.е. в Козлодуй работят без ТОБ, без документа за ядрена безопасност - нормативно задължителен преди началото на експлоатация на ново ядрено гориво в коя да е ядрена централа, което го изисква етап “лицензиране” според Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
     Недоволни сме от липсата на отговор на въпросите в нашия сигнал от 24.08.2011 г. и допълнението към него от 02.11.2011 г. – експертизата на седмина експерти е от 2009 г. и заради това формално няма техен отговор по новопоставените от нас допълнителни въпроси, в т.ч. и на цитираните от нас въпроси на ядрените експерти Георги Касчиев и Красимир Филипов в допълнението ни от 02.11.2011 г. 

2. Имайки опита с разкритието на финансовата зависимост от АЕЦ “Козлодуй” на петимата специалисти, назначени от министър Трайчо Трайков със заповед № РД-16-30 от 17.01.2011 г. за експертиза от МИЕТ по същата тема, настояваме за проверка по конфликт на интереси относно заплатени от АЕЦ “Козлодуй” директно или чрез посреднически фирми, консултативни услуги или работа под други форми, на всичките седем експерти от Института за ядрени изследвания и ядрена безопасност при БАН, тъй като произнеслите се прокурори от ВКП, САП и ОП-Враца, са възприели заключението от 2009 г. на тези седем експерти, както се сочи в последното постановление на ВКП от 25.11.2011 г. При установяване на  горните зависимости, логично е да се възложи нова експертиза на други специалисти, включително и от чужбина.

3. Необходима е нова обоснована преценка от прокуратурата на посочените в постановление № 10476/2008 г.-I от 25.11.2011 г., на стр. 20, изводи на седмината експерти, а именно:
...установени разлики между проектните продължителности на кампаниите и реално получените в процеса на експлоатацията. Тези разлики експертите приемат..., като причината се състои в недостатъчния експлоатационен опит и липса на достатъчно реални експлоатационни данни от работата на касети тип ТВСА към момента на генериране на старите библиотеки НФ константи през 2002  и  2005 г.
     Та нали ние това твърдим в нашите сигнали – новото ядрено гориво се експериментира в реално време в българската централа, т.е. последната се е превърнала в опитен полигон за изпробване на нелицензирано ядрено гориво, което е нарушение на Конвенцията за ядрена безопасност и на българския Закон за безопасно използване на ядрената енергия.
     От финансова страна, в нормалната световна практика е възприето при опитна експлоатация на нов продукт производителят не само да го предоставя безплатно, но и да заплаща на подложилия се полигон за експерименти. Докато от събраните доказателства по делото се вижда, че самата българска АЕЦ “Козлодуй” е заплащала на производителя от Русия при провеждания от последния на експеримент в България с новото му неизпробвано другаде ядрено гориво, по цените за редовно получавано лицензирано гориво – в този факт се крие и съмнението за корупция на стойност милиард евро.
     Още повече, че и в постановление на ВКП № 10476/2008 г.-I от 25.11.2011 г., на стр. 28, е отбелязано неприложимостта на проведения опит на подобен тип касети в Калининската АЕЦ, което е правилно точно цитиране от ВКП на признанието от председателя на АЯР Сергей Цочев в неговия доклад № 04-00-169 от 30.07.2008 г., т.е. това е още едно доказателство, че АЕЦ “Козлодуй” работи с нелицензирано гориво, но и този факт е убягнал от коментар и основание на прокурора от ВКП да разпореди ново досъдебно производство, след първото такова по указание от Апелативна прокуратура-София в постановление от 11.12.2008 г. по пр. № П-1229/2008 г.

4. Необходима е задълбочена проверка и за още едно потвърждение на нашето твърдение, признато и от седмината експерти, възприето обаче без коментар и санкция  в постановление № 10476/2008 г.-I от 25.11.2011 г. по описа на ВКП: руските производители предават промени в програмния комплекс КАСКАД едва през м. декември 2008 г., т.е. след нашите първи сигнали до ДАНС и Прокуратурата, който софтуер обаче е също опитен и експериментален за това ново гориво и се нуждае от нагаждане/настройка и след 2008 г. върху поведението  на новото руско производство върху опитната площадка – обект АЕЦ “Козлодуй”, въпреки реалното му използване от 2004 г. “на честна дума”. Защото този факт е една от причините за посоченото по-горе в т. 1 на настоящата жалба, законосъобразно неприемане от компетентния държавен регулатор по ядрената безопасност – председателя на АЯР, на документа “Техническа обосновка на безопасността”.

5. Едва след категорични изводи-отговори по горепоставените въпроси, може да се отиде на дискусия по второстепенния за случая въпрос – за типа на новото гориво(е ли то рециклирано?), което е било главен предмет на експертизата от 2009 г. на седмината експерти, какъвто въпрос за “тип-а гориво” обаче ние не сме поставяли като актуален в новия сигнал от 24.08.2011 г. и допълнението към него от 02.11.2011 г. на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, на които последни два сигнала по поставените въпроси няма отговор в обжалваното сега от нас постановление № 10476/2008 г.-I от 25.11.2011 г. по описа на ВКП.

     Уважаеми господин Цацаров,
     Очакваме да възложите допълнителна проверка по констатациите и изводите в постановление № 10476/2008 г.-I от 25.11.2011 г. по описа на ВКП, защото се отнася по въпроси за ядрената безопасност, касаеща риск за живота и здравето на хората, както и за корупционни схеми в българската енергетика.


Приложения:
  1. Протокол от 21.05.2013 г. за писмо от МИЕТ до МС.
  2. Доклад до Министерския съвет от Димитър Куюмджиев, директор на дирекция “Сигурност на енергоснабдяването” в МИЕТ – изх. № 03.00.928 от 27.08.2010 г.
  3. Писмо на МС № 533/03 от 20.01.2011 г.
  4. Писмо на МС № 03.07-8 от 07.02.2011 г.
  5. Доклад на Председателя на АЯР Сергей Цочев № 04-00-169 от 30.07.2008 г.


С уважение:

Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – публицист и журналист в Париж-Франция, Пламен Димитров – историк, Снежинка Цветанова – инженер, Константин Дичев – еколог, Николай Говедаров – координатор на Българската Асоциация на Пенсионерите, Петър Стаматов – гл. редактор на www.Eurochicago.com - САЩ, Елена Кръстева – преводач, Асен Йорданов – разследващ журналист и създател на "Биволъ", Николай Янев – юрист, адвокат във Виена, Австрия

Няма коментари: