18 април 2013

Ще реформира ли Министър Асен Василев енергетиката ?Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 04-18/18.04.2013

До г-н Асен Василев
Министър на икономиката, енергетиката и туризма


ЗАЯВЛЕНИЕ

oт Петър Пенчев Троянски, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

 
     Уважаеми господин Василев,

     На основание Закона за достъп до обществената информация, бях заявил до министър Трайчо Трайков да получа копие на електронен или хартиен носител от следната информация:

1. Писмо на  МИЕТ, подписано от директора на дирекция “Сигурност на енергоснабдяването”, визирано в приложеното към настоящето заявление писмо-отговор  до мен изх. № 533/03 от 20.01.2011 г. на Министерския съвет.
2.   Копие от всички документи, станали основание за становището и твърденията в исканото по горната точка от мен писмо на МИЕТ, подписано от директора на дирекция “Сигурност на енергоснабдяването”, визирано в писмо-отговор  до мен изх. № 533/03 от 20.01.2011 г. по описа на Министерския съвет, за да стане видно от тези документи как са били изхарчени повече от два милиона лева от държавния бюджет през последните две години, за международни експертизи, анализи на независими експерти, командировки и перманентно ангажиране на експерти на МИЕТ и АЯР с отговори към компетентните институции на ЕК и МААЕ и към различни неправителствени организации, във връзка с изнесените в публичното пространство на 10.07.2008 г. скандални данни от ядрения физик със 17-годишна работа в АЕЦ “Козлодуй” Георги Котев, относно регистрирани от него сериозни аномалии при подмяната на ядреното гориво в 5 и 6 блокове на единствената ядрена електроцентрала у нас, които стоят неопровергани и до днес от единствено компетентния за България по ядрената безопасност - Националният ядрен регулатор  Агенцията по ядрено регулиране.

     Бих искал да Ви уведомя, че след отказа на МИЕТ да получа исканата информация, заведох дело в съда срещу този отказ, което спечелих и на двете съдебни инстанции, като с Решение 5374 от 17.04.2013 г. Върховният административен съд потвърди Решение 1832 от 03.04.2012 г. на Административен съд София-град, при което решението на ВАС е окончателно.

     Уважаеми господин Василев,

     Бих искал да Ви помоля да разсекретите документите на МИЕТ, които съм поискал и да ги предадете на утрешното, 19.04.2013 г., поредно заседание на Обществения съвет по енергетика – на г-н Георги Котев, член на същия Обществен съвет.

     Декларирам с настоящето си писмено заявление, че УПЪЛНОМОЩАВАМ г-н Георги Котев ДА ПОЛУЧИ от мое име всички поискани документи, заявени с мое Заявление по ЗДОИ с Изх. № 11-15/15.11.2011 по описа на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”.


     Позволете да заявя пред Вас очакването и вярата на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”, че Вие като Министър ще можете да допринесете за реформирането на енергетиката в България.

                                                                                                                                                                                      С уважение:
                                                                                                Петър Пенчев
                                                  член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово
                                                                                         “Анна Политковская”


************
Приложение: 1. Писмо изх. № 11-15/15.11.2011 г. по описа на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”.

                        2. Решение 1832/03.04.2012 г. на АС София-град.
                        3. Решение № 5374/17.04.2013 г. на ВАС.

Няма коментари: