04 април 2013

Прокуратурата безсилна при признат екогеноцид над гр. Гълъбово – постановление от 28.03.2013 г. на ОП-Стара Загора


Изх. № 04-04/04.04.2013
 
До г-н Сотир Цацаров
Главен прокурор на Република България

( на № 10285 / 2007 г. по описа на ВКП )
 

Ж А Л Б А

от Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Национално движение „Екогласност”


     Уважаеми господин Цацаров,
    
     Национално движение „Екогласност” и Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” искат да привлекат Вашето внимание върху един жизнено важен въпрос, касаещ системно и дългогодишно увреждане здравето на значително голяма група хора от България. По този сигнал Прокуратурата бе назначила предварително производство и след като НД “Екогласност” обжалва двете Постановления с отказ за образуване на досъдебно производство - на Окръжна прокуратура–Стара Загора от 03.12.2007 г. и на Апелативна прокуратура–Пловдив от 14.01.2008 г., Върховна касационна прокуратура се разпореди на 22.02.2008 г. за образуване на наказателно производство.
     За най-голямо съжаление, сега получихме постановление от 28.03.2013 г. от заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Стара Загора, Дичо Атанасов, в което се отчита неприложимост на чл. 282, ал. 1 от НК по образуваното наказателно производство, а трябвало същото да бъде по Раздел III. Престъпления против народното здраве и против околната среда, чл. чл. 352, ал. 1 и 353, ал. 2 от НК.

     Това досъдебно производство бе започнато след тревожния сигнал - зов за помощ от 01.04.2007 г., на Национално движение „Екогласност” до Жозе Мануел Барозу - Председател на Европейската комисия и до Борис Велчев - Главен прокурор на Република България, под надслов България – енергиен център на Балканите или геноцид над българското население”. В своя сигнал гражданската организация се обяви против искането на Правителството на България за увеличена квота на вредните емисии от въглероден диоксид, защото се премълчава истината за неотменимо съпровождащия при тези парникови газове отделянето и на опасните за човешкото здраве серен диоксид и фини прахови частици, които тровят системно и дългогодишно населението на района около градовете Стара Загора и Гълъбово. В сигнала се цитираха публикации в централния печат от м. март 2007 г.: “По данни от Системата за ранно предупреждение, източници на замърсяването в Старазагорско са емисиите от производствените мощности на „Брикел" ЕАД, гр. Гълъбово, „Енел Оперейшънс България" АД, с. Медникарово, общ. Гълъбово и ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД с. Ковачево, община Раднево. Община Гълъбово е печално известна в цяла България с постоянните обгазявания, заболяванията на населението и аномалиите, с които се раждат децата там. Проблемите на дихателната система са запазена марка за хората в града. Спонтанните аборти са чести, а всяко шесто момче се ражда с един тестис”.
     На 22.05.2008 г. НД “Екогласност” огласиха доклад - анализ, изготвен от колектив на Националния център по здравна информация и Националния център по опазване на общественото здраве при Министерството на здравеопазването, за резултатите от скрининга за белодробна патология сред децата от градовете Гълъбово, Раднево и Казанлък, проведен през 2007 г. Учените са категорични, че “Установената статистически значимо по-висока честота на респираторните, бронхо-белодробните и алергичните заболявания при децата от ранна и предучилищна възраст в Гълъбово, Раднево и Казанлък, в сравнение с тези в Гурково и Павел баня, с голяма вероятност се дължи на усложнената екологична обстановка в тези общини и е следствие на дългогодишната експозиция на редица замърсители на атмосферния въздух, които потенцират здравния риск сред детското население, като те препоръчват: “необратимо и продължаващо намаляване на емисиите на замърсителите на околната среда в региона.
          
     Необяснимо за еколозите от Национално движение „Екогласност” и за правозащитниците от Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, е безсилието и липсата на воля от управляващите власти в България да се защити здравето на хората, при установените факти още на 31.05.2011 г. от заместник-окръжния прокурор на Окръжна прокуратура - гр. Стара Загора: “От заключението на експертизата е видно, че са налице съществени превишения на пределно-допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на територията, обслужвана от РИОСВ – Стара Загора. Установена е връзка между повишеното съдържание на серен диоксид в приземния атмосферен въздух и емисиите на вредни вещества от трите ТЕЦ, но изводите на експертите не са категорични. Абсолютно същото безсилие се цитира повторно и в постановление от 28.03.2013 г. от същия заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Стара Загора.
     Позволяваме си да привлечем Вашето внимание върху неспазването на хармонизираното с евродирективите действащо българско законодателство. Ние, като граждански организации, ПИТАМЕ: - Кой правоохранителен орган трябва да установи закононарушението, че съгласно чл. 78, ал. 1 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, когато за повече от осем часа се превишават НДЕ(нормите за допустими емисии), фирмите трябва незабавно да прекъснат работата на инсталациите ? Също така операторите на тези инсталации заедно с Районната инспекция по околна среда и води – гр. Стара Загора, нарушават дългогодишно и чл. 78, ал. 2 от същата Наредба – в рамките на една календарна година общата продължителност на периодите на експлоатация, при които е налице превишаване на установените норми, не може да превишава 120 часа, независимо от броя на регистрираните превишения на нормите за допустими емисии (т.е. аварии и инциденти).

     Национално движение „Екогласност” и Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” задават въпрос – дали тази неспособност на МВР да назове престъпниците срещу здравето на хората не е свързана с разкритото преди две години богато спонсорство на МВР от фирми, разследвани за престъпления, в това число и от самия политически олигарх Христо Ковачки с неговата замърсяваща фирма “Брикел” ЕАД – гр. Гълъбово, на която Министерският съвет й даваше неоправдани бонуси за продължаване на замърсяването на околната среда и увреждането здравето на населението, даже лобираше пред Европейската комисия за отсрочки в сроковете за сероочистващи инсталации.
    
     Вярваме сте информиран, г-н Цацаров, че през м. януари 2013 г. се стигна до решението на Европейската комисия да привлече България пред Съда на европейските общности в Люксембург, за неизпълнението на Директивата за спиране на замърсяванията на въздуха с опасните фини прахови частици, които могат да причинят дихателни проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт. Но за жалост санкциите от Люксембург ще бъдат плащани от държавния бюджет, а не от олигарсите-замърсители.

     Уважаеми господин Цацаров,
     НАСТОЯВАМЕ за Вашата лична спешна намеса.     Приложение: Доклад/резюме/, изготвен от колектив на Националния център по здравна информация и Националния център по опазване на общественото здраве при Министерството на здравеопазването, за резултатите от скрининга за белодробна патология сред децата от градовете Гълъбово, Раднево и Казанлък

Няма коментари: