08 април 2012

Асоциация “Анна Политковская” осъди МИЕT - за сумите изхарчени от държавния бюджет за поддържане на положителния образ на българската ядрен енергетика
ЧРЕЗ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ ГРАДЖАЛБА
от
Петър Пенчев Троянски

СРЕЩУ
Решение за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация № 94-П-94/30.11.2011 г. на Главния секретар на МИЕТ

НА ОСНОВАНИЕ
чл. 40 и сл. от Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ)

Уважаеми Господин/Госпожо Съдия,

През м. ноември 2011 г. подадох заявление за достъп до обществена информация, по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Със заявлението си поисках достъп до информация, свързана с предходна кореспонденция между мен и Министерски съвет (МС). Като част от тази кореспонденция получих писмо от МС с изх. № 533/20.01.2011 г. Във въпросното писмо на МС до мен бе цитирано становище на МИЕТ, според което действията на ядрения физик Георги Котев и подкрепата изразена към него от Асоциация на свободното слово „Анна Политковская“ (член на чийто Обществен съвет съм) костват на бюджета на РБ 2 милиона лева през последните 2 години за поддържане на положителния образ на българската ядрена енергетика. В тази връзка със заявлението си от м. ноември поисках от МИЕТ да ми бъде представено въпросното писмо/становище на МИЕТ и всички документи, свързани с него и направените твърдения за сумите изхарчени от държавния бюджет за поддържане на положителния образ на българската ядрена енергетика.

С Решение № 94-П-94 от 30 ноември 2011 г. главният секретар на МИЕТ – г-н Владимир Туджаров, отказа да ми предостави достъп до поисканата информация. В решението е посочено, че исканата информация не била обществена и по реда на ЗДОИ можело да се иска само достъп до информация, но не и достъп до документи.
…………………………………………..Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 11-15/15.11.2011

До г-н Трайчо Трайков
Министър на икономиката, енергетиката и туризма


ЗАЯВЛЕНИЕ
по Закона за достъп до обществената информация

oт Петър Пенчев Троянски, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”


Уважаеми господин Трайков,

На основание Закона за достъп до обществената информация(ЗДОИ), заявявам искането си да получа копие на електронен или хартиен носител от следната информация:

1. Писмо на МИЕТ, подписано от директора на дирекция “Сигурност на енергоснабдяването”, визирано в приложеното към настоящето заявление писмо-отговор до мен изх. № 533/03 от 20.01.2011 г. на Министерския съвет.
2. Копие от всички документи, станали основание за становището и твърденията в исканото по горната точка от мен писмо на МИЕТ, подписано от директора на дирекция “Сигурност на енергоснабдяването”, визирано в писмо-отговор до мен изх. № 533/03 от 20.01.2011 г. по описа на Министерския съвет, за да стане видно от тези документи как са били изхарчени повече от два милиона лева от държавния бюджет през последните две години, за международни експертизи, анализи на независими експерти, командировки и перманентно ангажиране на експерти на МИЕТ и АЯР с отговори към компетентните институции на ЕК и МААЕ и към различни неправителствени организации, във връзка с изнесените в публичното пространство на 10.07.2008 г. скандални данни от ядрения физик със 17-годишна работа в АЕЦ “Козлодуй” Георги Котев, относно регистрирани от него сериозни аномалии при подмяната на ядреното гориво в 5 и 6 блокове на единствената ядрена електроцентрала у нас, които стоят неопровергани и до днес от единствено компетентния за България по ядрената безопасност - Националният ядрен регулатор Агенцията по ядрено регулиране.

Дължа да Ви уведомя, че по моята лична кореспонденция под горния изх. № 533/03 по описа на Министерския съвет, след цитирането от МС на 20.01.2011 г. становището и твърденията от визираното писмо на МИЕТ, подписано от директора на дирекция “Сигурност на енергоснабдяването”, последва и заведено от мен съдебно дело по ЗДОИ срещу министър-председателя - заради огромните разминавания в сумите, цитирани от МС и дадените ми преди повече от 6 месеца стойности от МИЕТ(Ваше писмо до мен от 02.03.2011 г.) и от Агенцията за ядрено регулиране, след препратеното ви тогава от МС мое заявление по ЗДОИ. Съдът прие твърдението на представителя на министър-председателя, че исканата от мен по ЗДОИ информация не се съхранява в МС, но знаят къде се намира същата и затова са ме препратили до МИЕТ и АЯР. За мое съжаление, аз лично бях осъден на 08.11.2011 г. от Върховния административен съд да заплатя разноските на МС по делото, защото съдът се мотивира, че възраженията ми срещу непълнотата на получената от тези органи информация е извън предмета на спора.
Коректно е от моя страна сега предварително да Ви насоча, че в отговор на препратеното от МС мое горецитирано заявление по ЗДОИ, с Ваше писмо от 02.03.2011 г. получих от Вас копие на писмо вх. № 92-00-88/21.02.2011 г. от заинтересованата в случая страна - АЕЦ “Козлодуй” ЕАД(техен изх. № 1060/18.02.2011 г.), в което екс-изпълнителният директор Костадин Димитров вече е заявил официално тяхното становище по случая: Така изброените проверки, респективно описаните по-горе производства, извършени от български и европейски институции, не са налагали извършването на разходи от страна на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД. Бяха посочени от ядрената централа три граждански договори на обща стойност 15 000 лв., както и 12 327 лв. за закупуване на софтуер, но тези разходи са направени след разглеждания период в горното писмо на МС. Както и са далеч под цитираните от МС разходи на държавния бюджет по случая.

ЗАЯВЯВАМ, че ако не получа от Вас в пълнота доказателствата по исканата информация с това мое Заявление по ЗДОИ, аз ще заведа веднага наказателно дело от частен характер лично срещу Вас и срещу министър-председателя - за набедяване и клевета за моята репутация, съгласно съответните членове от Наказателния кодекс.
Очаквам да получа Вашето Решение по ЗДОИ в 14-дневен срок.

Приложение: Писмо изх. № 533/03 от 20.01.2011 г. на Министерския съвет до Петър Пенчев – 3 страници.


Няма коментари: