05 юли 2012

Становище на АСС "Анна Политковская" относно Национален доклад по изпълнение на т.нар. европейски "стрес-тестове" за ядрени електроцентрали


Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 07-05/05.07.2012 г.

До Günther Oettinger
Еврокомисар по енергетика

До Сергей Цочев
Председател на Агенцията за ядрено регулиране – България
.
СТАНОВИЩЕ
.
на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, представлявана от Петър Пенчев, член на Българската антиядрена коалиция (БАЯК), пощенски адрес за кореспонденция: 3400 Монтана, ул. ”22 септември” № 40, e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com, GSM 0887525032

Относно:  Национален доклад на България по изпълнение на така наречените Европейски  “стрес-тестове” за ядрени електроцентрали, м. 12.2011 г.

Уважаеми господин Йотингер,
Уважаеми господин Цочев,
Представяме на Вашето внимание становище на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Българската антиядрена коалиция (БАЯК), относно НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД НА БЪЛГАРИЯ – Европейски “стрес-тестове” за ядрени електроцентрали, м. 12.2011 г.
След запознаване с представените документи, може да се направи крайния извод, че разглежданият документ съдържа значими пороци, които са регистрирани и от екипа за рецензия в техния ДОКЛАД ОТ ПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА НА БЪЛГАРИЯ, поради което предлагаме да не се приеме за меродавен обсъждания Национален доклад на България, който не дава правилна оценка за риска и да се назначи екип от независими оценители – нямащи трудови и граждански договори с ядрената централа,  за изготвяне на нова оценка на ядрената безопасност на АЕЦ “Козлодуй”, с участието в този екип и на експерти, посочени от нас. Новият екип трябва недвусмислено да разкрие пълната истина за състоянието на ядрената безопасност в българската ядрена централа и да разсее пропагандния мит пред обществото, че АЕЦ “Козлодуй” била най-проверяваната и надеждна АЕЦ. Въпреки похарчените през изминалите години за модернизации стотици милиони евро от джоба на българския и европейски данъкоплатец, тази партньорска проверка на България доказва, че въпреки многобройните “модернизации”, налице са големи  проблеми - опасни с радиационния си риск за здравето на хората и за замърсяване на околната среда.
Само един безпристрастен анализ на тези огромни средства ще може да осигури прозрачност за изясняване къде са отишли тези пари и да разкрие евентуалните корупционни схеми в АЕЦ “Козлодуй” с предложение пред компетентните органи за търсене на наказателна отговорност от виновните длъжностни лица.
За по-голяма яснота и възприемчивост на горния наш извод, по-нататък в изложението всеки наш въпрос ще придружаваме с посочване на съответен текст от оценката на рецензиантите - ваши партньори. Ще избягваме употребата на съставната дума “стрес-тест”, защото при тези оценки никакъв реален стрес-способ не е прилаган.
1. Като начало трябва да подчертаем, че методологията за тези оценки е определена от Европейската група на регулаторите на ядрената безопасност (ENSREG), но веднага изтъкваме значим порок – както в методологията на ENSREG, така и в Националния доклад на България, не се казва нищо за заявленията за удължаване периода на експлоатация на ядрените блокове, които се готвят в АЕЦ “Козлодуй”.
Не е разгледан сценария за повишаване на мощността, както и за удължаване на експлоатационния период. Само тук ще цитираме доклада на Грийнпийс от м. 06.2012 г. относно проведените оценки в европейските ядрени централи: “Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) наскоро предупреди, че увеличаването на топлинната мощност на централата може да постави много системи под напрежение и да доведе до многобройни "възможности" за пренебрегване на потенциални проблеми. По-високите парни потоци могат да доведат до намаляване на ефективността на клапани, а повечето вибрации ускоряват износването на поддържащи структури. Ефектите върху електрическите компоненти могат да бъдат пренебрегнати поради липса на знания или неправилни предположения. Знае се, че големи увеличения на мощностите водят до нарушения и повреди при системите и оборудването във второстепенните тръбопроводи. Възможността такива въздействия да доведат до аварии, не може да се изключва, но освен това такива въздействия със сигурност ще влошат всеки инцидент като ускорят поредицата от събития, съкратят времето за реакция или като значително увеличат всяко потенциално изтичане на радиация.”

2. Порок представлява противоречието в доклада на рецензентите-партньори: “Нормативната база на страната-партньор е на високо ниво и тя детайлно се изпълнява от лицензианта”, когато в същото време те констатират, че “е разработена програма за подобрения, която е утвърдена от регулатора и е в процес на изпълнение”.
/стр.4 от Доклада за партньорска проверка на България/ т. 1.2 Адекватност на оценката за съответствие на ядрените централи с техните текущи лицензионни основи/оценки на безопасността за събитията включени в обхвата на стрес тестовете
Страната-партньор декларира, че АЕЦ ”Козлодуй” отговаря на текущите лицензионни основи, представени в българските национални стандарти, правила и нормативна база за ядрената енергия и радиационната безопасност. Нормативната база на страната-партньор е на високо ниво и тя детайлно се изпълнява от лицензианта.
На базата на оценката на аварията във Фукушима и направените от нея изводи, АЯР е определила обема и времевата рамка за изпълнение на коригиращи мерки, съобразно тяхната важност и неотложност. АЯР е набелязала и редица допълнителни подобрения на безопасността при управление на тежки аварии към тези, предложени от лицензианта. В резултат на това е разработена програма за подобрения, която е утвърдена от регулатора и е в процес на изпълнение.

3. Порок в Националния доклад е, че не дава подробности относно изискванията, които са били прилагани по времето на проектирането и строителството на централата относно сеизмичните характеристики, наводненията и екстремните метеорологични условия. Могат ли да бъдат отстранени грешки в проектирането, както и неизбежното изхабяване/ стареене на материала, които са били игнорирани в разглежданите оценки?
от Доклада за партньорска проверка на България т2.1.1 Максимално разчетно земетресение (МРЗ)
Настоящата наредба по отношение на външни въздействия (Наредбата за осигуряване на безопасността на ядрените централи, ПМС №172/19.07.2004г) основно изисква сеизмичните характеристики, наводненията и екстремните метеорологични условия да са залегнали в проекта на централата, както и иницииращите събития, включително външни опасности, използвайки вероятностни комбинации, да бъдат отчетени за демонстрация на безопасността.
Националният доклад не дава подробности относно изискванията, които са били прилагани по времето на проектирането и строителството на централата.

4. Как са давани оценки за сеизмичната квалификация, особено в последните години с публичните изявления на шефове на АЕЦ “Козлодуй”, когато същата предстои да бъде извършена?
2.1.1.6 /стр.8/  Заключения относно адекватността на проектните основи
Все още предстои да бъде завършен плана за сеизмична квалификация.

5. Кой е виновен, че не е вярна съществуващата в Националния доклад преценка за сеизмичните данни и се налага преоценка?
2.1.1.7 Съответствие на централата със съвременните изисквания за проектни основи
Блокове 3 и 4 вече не са в експлоатация, но отработено ядрено гориво все още е разположено в басейните за отлежаване на касети-БОК (близо до корпуса на реактора). Блокове 5 и 6 са в експлоатация. След преоценката на сеизмичните данни е създадена Програма за подобрения. Приключването на Програмата предстои и, когато тя бъде завършена, централата ще бъде в съответствие с преразгледаните проектни основи.

6. Приключило ли е съхранението на ОЯГ в БОК 3 и 4, за да не са предложени мерки за повишаване надеждността?
2.1.2.3 /стр. 9/  Силни страни на функциите за безопасност и области за подобряване на
безопасността, идентифицирани в процеса
Имайки предвид, че съхранението на ОЯГ в басейни за отработило гориво/БОК/ на блокове 3 и 4 ще приключи до средата на 2012 г.?, не са предложени конкретни мерки за подобряване устойчивостта за тези съоръжения.

7. Затвърждава се порока, посочен в т. 2 от нашето Становище– щом трябва преоценка на програмата, за какво “първенство” на АЕЦ “Козлодуй” се афишира чрез медиите, в заблуда и вреда на гражданите?
2.1.2.5 Мерки (включително последващи изследвания) вече решени или изпълнени от
операторите и/ или изискани от регулатора
Някои допълнителни мерки, които предстоят да бъдат взети или решени, са посочени в националния доклад. В допълнение бе представена “Програма за изпълнение на препоръките след стрес-тестовете, проведени за ядрените съоръжения в АЕЦ "Козлодуй”, по време на посещението в страната. АЯР трябва да разгледа възможността за преоценка на програмата...

8. Отново рецензиантите отхвърлят оценката за сеизмичния риск в Националния доклад.
2.1.3 Изводи и препоръки от партньорската проверкаспецифични за тази област
...необходимостта от преоценка на сеизмичният риск на площадката.

9. Кой е виновен за неизпълненото и до днес, записано още в доклада по ОВОС на АЕЦ “Козлодуй” от 1999 г., изискване за изграждане на ефективна дренажна система?
2.2.1.2 /стр. 10/  Определяне на проектно наводнение
Поради постоянно високото ниво на подпочвените води, в голяма площ от низината около площадката на АЕЦ „Козлодуй”, е необходима дренажна система за централата. Основната система за дрениране обединява отходните и дъждовните води, а също така включва и водата, идваща от местните склонове.

10. Рецензиантите не са се съгласили с твърдение от Националния доклад за речния канал.
Националният доклад твърди, че потенциалната нестабилност на речния канал, поради ерозия или утаяване, не се счита за проблем на безопасността, поради резервираността на поглътителя.

11. Рецензиантите не са се съгласили с некоректния анализ на максималното водно ниво.
2.2.1.3 /стр. 11/  Основни изисквания, прилагани в тази специфична област
Анализът за централата е извършен при максимално водно ниво от 32,93 метра, без информация за неопределеностите.

12. Рецензиантите са отбелязали пропуски в Националния доклад за риска от наводнения.
... в някои сгради, където най-ниската кота на дъждовна вода или вътрешната канализация е под 32,93 м, е възможно проникване на вода отвън. Може да бъде загубена някоя функция, защото някои места могат да бъдат залети от вода, идваща от канализационните колектори (загуба на алтернативна подпитка за бризгални басейни за блокове 5 и 6, алтернативно охлаждане на отработено гориво чрез ПГ, при гориво в реактора на блокове 3 и 4). АЯР трябва да продължи да разглежда чувствителността на оборудването към наводнения, по-специално, по отношение чувствителността на изпълнителните механизми, електрическите устройства и КИП и А системи към прекомерна влажност. Трябва да се приложи консервативен подход, когато в наводнено място може да бъде загубено оборудване, свързано с безопасността. Планирано е модифициране на дренажната и канализационната системи. Докладът не включва информация за инсталирането на допълнителни бариери (прегради), или затварянето с водонепропускливи саваци в очакване на наводнения, нито за редовни проверки на дренажния канал, но този въпрос е включен в одобрения план за действие.

13. Определеното в Националния доклад максимално водно ниво от 32,93 метра не е вярно.
2.2.1 /стр. 12/ Основни технически данни за изисквания, оценка на безопасността и регулаторен надзор (детерминистичен подход, вероятностен анализ на безопасността - ВАБ, обратна връзка по експлоатационен опит)
Операторът е извършил обход на площадката, за верифициране на проекта спрямо наводнения. Както бе посочено по време на посещението в страната, редовните обходи също включват проверки за наводнения. Наредбата определя вероятностните цели, по отношение на възможния максимален отток от течащи води, в съчетание с някои външни събития. Актуализираните данни са генерирали увеличение на максималното водно ниво, което трябва да се има предвид.

14. Непълно съответствие на Националния доклад с международните стандарти за наводнение.
2.2.1.6 Заключения относно адекватността на проектните основи
Подходът за определяне на изискванията за наводнение е до голяма степен в съответствие с международните стандарти.

15. Подходът за оценка на нивото на потенциално наводнение не е идентичен със спецификацията на ENSREG. Защо не са оценени косвени въздействия от земетресения – например наводнения от спукани водопроводи?
2.2.2 /стр. 13/ Оценка устойчивостта на централата над проектните основи
2.2.2.1 Използван подход при оценка на запасите по безопасност
Нивото на потенциално наводнение е оценено въз основа на вероятностен подход с честоти от 10-4 до 10-7 за година. Този подход не е изцяло идентичен със спецификацията на Европейската група на регулаторите на ядрената безопасност/ENSREG/.

16. Налагането на нови мерки, с нови големи суми за плащане, доказва лошото състояние на централата, въпреки публичните лъжовни декларации на шефовете й.
2.2.2.4 Възможни мерки за повишаване на устойчивостта
Националният доклад набелязва технически изменения за по-нататъшни подобрения. Най-важните са:
- Разработване на мерки за предотвратяване навлизането на вода в дренажната мрежа на централата, в случай на наводняване на низината.
- Разработване на аварийна процедура за действия на персонала, в случай на скъсване на стена от хидровъзли (Железни врата 1 и 2).
- Модернизиране на дренажната и канализационната системи, в съответствие с планирания проект за реконструкция на системата от програмата за модернизация на 5 и 6 Блок на АЕЦ "Козлодуй".
- Проучване на възможностите за защита на оборудването на БПС 2 и 3 от външно наводнение с максимално ниво на водата, равно на 32.93 m.

17. През декември 2011 г., МААЕ публикува нов наръчник с регулативни критерии за опасностите от екстремни атмосферни условия. Рецензиантите препоръчват да бъда направена оценка на метеорологичните опасности в съответствие с новия наръчник на МААЕ.
2.3.1.7 /стр. 15/  Съответствие на централата(ите) с настоящите изисквания за проектните основи
Поради липсата на регулаторни критерии относно екстремните метеорологични условия или комбинации от опасности, в Доклада не е описана адекватността на проектните основи спрямо наредбите.
2.3.3 / стр. 16/ Специфични за тази област заключения и препоръки от партньорската проверка
Трябва да се разгледа комбинация от екстремни метеорологични условия. В тази връзка, АЯР поиска от централата да извърши консолидирана проверка на екстремните метеорологични опасности, в съответствие с ръководството на МААЕ и да разработи план за мониторинг на предвидените подобрения.

18. Отрицателна е оценката на българския регулаторен орган АЯР относно направеното досега от централата за реакция при загуба на електрозахранване и на краен поглътител.
3.2 Оценка устойчивостта на централите
3.2.5 /стр. 24/ Мерки (включително допълнителни изследвания), за които вече е взето решение или са в изпълнение от оператора и/или се нуждаят от последваща проверка от регулиращия орган
АЯР смята за необходимо да бъдат взети допълнително под внимание следните проектни решения, за предприемане на мерки по отношение на слабите страни в централата:
- Захранване от МДГ на системи, които осигуряват отвеждане на топлината от контура на топлоносителя на реакторите или допълването му, в студено състояние, с разуплътнен първи контур;
- Захранване електродвигателите на клапаните, на свързващите тръбопроводи на хидроакумулаторите, от акумулаторните батерии, за осигуряване на възможност за подхранване на първи контур, в студено състояние на блока и отказ на авариен ДГ;
- Захранване от допълнителния или мобилния ДГ на системи, които осигуряват топлоотвеждане или подхранване на БОК на блокове 5 и 6.

19. Защо не е завършена оценката от АЯР за централата при тежки аварии?
4.1 Описание на настоящата ситуация на блоковете в страната
/стр. 26/ ... регулиращият орган-АЯР очаква, че програмата за текуща и последваща модернизация ще окаже значително въздействие, по отношение на вероятностите за отказ на хермозоната и изхвърляния; това остава да бъде видяно, когато са налични новите резултати.

20. Не става ясно дали резензиантите-партньори визират и работата на АЕЦ “Козлодуй” без Техническа обосновка на безопасността/ТОБ/, защото неодобряването на този документ е заявено официално в доклада от 30.07.2008 г. на Председателя на АЯР до министъра на икономиката и енергетиката. Няма отговор и до днес как 5 и 6 блокове работят от 2004 г., след началото на подмяната на ядреното гориво, без този основен документ за ядрената безопасност във всяка ядрена централа.
4.1.4 /стр. 27/ Периодични прегледи на безопасността (редовни и/или наскоро проведени)
В Националния доклад на България е заявено, че последният периодичен преглед на безопасността за блокове 5 и 6 е извършен през 2008 г. и че, на базата на резултатите от него, лицензиантът е разработил програма за подобряване на ядрената безопасност и радиационна защита, дългосрочните мерки на която все още са в процес на реализация.

21. Защо оценката на опасните изхвърляния в атмосферата на радиоактивни замърсявания не са проверени от рецензиантите? Защо по Конвенцията за ядрена безопасност, след 2005 г. до днес, Националните доклади на България вече не се публикуват от МААЕ на тяхната официална страница, за разлика от останалите ядрени държави? И защо няма официален анализ и обществено обсъждане, организирано от АЯР, по изнесените публично от нас данни за ‘първенството’ на АЕЦ “Козлодуй” относно изхвърлянията в атмосферата от вентилационните комини - най-големи спрямо всички други АЕЦ в Европа нормализирани емисии от радиоактивни аерозоли, радиоактивни газове и Йод-131 ? Защо не е включен в анализите инцидентът от 26.04.2011 г., когато при рутинна операция в Пети блок, в активната зона е изпуснато неконтролирано изтичане на радиоактивен газ Ксенон-133, при което няколко души от персонала са били облъчени – причината вероятно е дефект в касета от новото гориво, за което посочихме, че все още няма одобрен от АЯР документ ТОБ?
4.1.5 Съответствие на блоковете с текущите изисквания (национални изискванияреферентни нива на WENRA)
Съгласно резултатите от вероятностен анализ на безопасността - ВАБ (както е споменато по-горе, въз основа на състоянието на централата от 2001 г.), националните изисквания за честота на увреждане на активната зона и честота на големи изхвърляния се изпълнява за блокове 5 и 6. Оттогава се изпълнява модернизация, която все още е в процес на реализация. Прилагането на референтните нива на WENRA не би могло да бъде детайлно проверено в рамките на обема на тази проверка. Съгласно неотдавнашна публикация на WENRA-RHWG [Развитие по отношение хармонизирането на безопасността на съществуващите реактори в страните на WENRA, януари 2011г], процесът на изпълнение е установен в България. Все пак,  Националният доклад на България отбелязва, че поради обема и сложността на някои мерки, тяхното изпълнение все още не е било завършено до края на 2010 г.

22. Защо РУТА не обхващат рисковете в басейните за отлежаване на касети?
4.2 Оценка устойчивостта на блоковете
/стр. 29/ Въпреки това, се оказва недостатъчно, че ръководствата за управление на тежки аварии /РУТА/ не покриват изцяло режимите на спряно състояние, и не обхващат изходните събития, инициирани в или оказващи влияние на басейните за отлежаване на касети.

23. Относно рисковете от водород(водещ до възпламеняване), проверяващият екип отхвърля в Националния доклад възприетото решение в АЕЦ “Козлодуй”.
Поддържане целостта на хермозоната
/стр. 30/ За управление на рисковете от водород са инсталирани пасивни автокаталитични рекомбинатори (ПАР). Първоначално те са проектирани за овладяване на проектни аварии. Според Националният доклад на България, (допълнителен) анализ е показал, че техният капацитет е достатъчен и за управление на водорода от вътрешно корпусната фаза на тежка авария. … Въпреки че бе показано, че за определени аварийни сценарии, (броят на) съществуващите рекомбинатори могат да се справят и с тежки аварии, по мнение на проверяващият екип, такова решение не може да гарантира достатъчно надеждна мярка, за целия обхват от потенциални аварийни сценарии. Допълнителните, пасивни автокаталитични рекомбинатори, също така трябва да обхванат и други взривоопасни газове (по-конкретновъглероден окис), получени от взаимодействието на стопилката с бетона.

24. Значим порок в Националния доклад е слабият анализ на изхвърлянията на радиация в атмосферата, като се оценява радиационния ефект само до близките заобикалящи сгради.
Изходът на вентилацията е на голяма височина (газоотвеждащ комин) поради което радиационните ефекти върху заобикалящите сградиса ограничени.

25. Силно смущаваща е истината, че блокове 5&6 нямат система за контрол на парата и кислорода в рамките на хермозоната.
По отношение на контролно-измервателни прибори и автоматика (КИП &А), блокове 5&6 нямат система за контрол на парата и кислорода в рамките на хермозоната, но се планира да се инсталира такава система.

26. Необясним е фактът, че вентилационните филтри за изхвърлянето на радиация не са били обект на партньорската проверка.
/стр. 31/ Заключение за хардуерните средства
Инсталирането на система за филтърна вентилация е една добра практика за ВВЕР -1000, модел В 320. Подробна оценка за ефективността и надеждността на споменатите средства не бе обект на партньорската проверка.

27. Силно смущаващ е фактът, че основен елемент от аварията във Фукушима няма разглеждане в Националния доклад на България.
Въпросът с изливането на стопилката през фундаментната плоча все още е открит; анализите са в процес на изпълнение и решение за приемлива стратегия трябва да бъде взето в бъдеще. Оценка на сеизмичните въздействия върху неквалифицирано оборудване, което е приложимо за смекчаване на тежки аварии, е сред бъдещите планирани действия.
Анализи за обосновка на проектните характеристики, споменати по-горе, се споменават често в доклада. Преглед и одобрение на тези проектни характеристики, рутинни инспекции от Оператора или Регулиращият органне бяха подробно изложени в Националния доклад на България.

28. Силно смущаващ е фактът, че липсва оценка за водорода(предизвикващ възпламеняване) при тежка авария в БОК.
4.2.1.4 Управление на аварии за събития в басейните за отлежаване на касети
На площадката на АЕЦ ”Козлодуй”, отработилото гориво се съхранява в басейните на блокове 3 и 4 (където няма гориво в реактора), басейните на работещите блокове 5 и 6 и в отделно хранилище за съхраняване на гориво (ХОГ, басейнов тип). Допълнително, има сухо хранилище за съхраняване на гориво (контейнерно съхранение), което е в процес на въвеждане в експлоатация и все още в него няма гориво. Няма мерки за управление на водорода, който потенциално би се получил в басейните на блокове 3 и 4. Това се счита за достатъчно, с оглед дългото време на остатъчно енергоотделяне на отработилото гориво, съхранявано там. За блокове 5 и 6, БОК се намира в хермозоната. Генерирането на водород от БОК ще бъде поето от водородни рекомбинатори, след инсталирането на планираните, допълнителни рекомбинатори. Досега не са направени специални пресмятания по отношение на водорода, получен в случай на тежка авария в БОК.

29. Отново отбелязан проблем при новото гориво(без ТОБ, одобрен от АЯР) – рецензиантите настояват за анализ на радиоактивните изхвърляния от БОК.
/стр. 32/ Националният доклад на България не анализира потенциалните разлики между изхвърлянията от басейните за отлежаване на касети (БОК) и от активната зона на реактора (например, количествата и разпределението на радионуклиди, изхвърлени в хермозоната, последствията за радиационните нива в сградата и нейните околности). Този въпрос бе разгледан по време на посещението в страната; в този аспект, централата потвърди план да извърши допълнителен анализ на БОК, като част от анализ за използване на ново гориво.

30. Рецензиантите не са съгласни с липсата на оценка на едновременни аварии на 5 и 6 блока, както и в случай на комбиниране на надпроектно земетресение заедно с наводнение.
4.2.1.5 Оценка на факторите, които могат да затруднят управлението на аварии и възможността за управление на тежки аварии на двата блока едновременно
По отношение затрудняване, изпълнението на дейностите на площадката, поради високи локални дозови натоварвания и др., няма конкретно планирани мерки, тъй като се счита, че не е възможно да се предвидят в детайли възможните ситуации.
...в случай на комбиниране на надпроектно земетресение и наводнение, не е дадено подробно обяснение.
Изискванията за експлоатиращата организация, да отчете изрично събития на няколко блокакакто и загуба на инфраструктура, при управление на тежки аварии, не са разгледани достатъчно в Националния доклад на България. Въпреки, че по време на посещението в страната бе обяснено, че всички съответстващи мерки се планират отделно за всеки блок, въпросът се нуждае от по-нататъшно разглеждане, докато се разработи и внедри подробна програма за смекчаване на тежки аварии.

31. Сериозни пропуски са акцентирали рецензентите и в края на своя доклад.
4.2.2 Запасипрагови ефекти и области за подобрение
4.2.2.2 /стр. 34/  Слаби страни, пропуски (области за подобрение)
- Да се разгледа смекчаване на риска, свързан с водорода, и предотвратяване стопяването на фундамента на хермозоната.
- Да се изследват принципни решения за управлението на течни изхвърляния, в случай на тежка авария.
- Ефективността на ръководствата за управление на тежки аварии /РУТА/, с наличните в момента хардуерни средства, за смекчаване напоследствията от тежки аварии, трябва да бъдат допълнително оценени
- Последствията върху управлението на тежки аварии от евентуални поражения за националната инфраструктура, в резултат на земетресения, трябва да бъдат проучени по-детайлно.
- Въпреки, че едновременни аварии със стопяване на АЗ/повреда на горивото в различни блокове/реактори на площадката са разгледани, те трябва да се преразгледат по време на, или след взимане на решения за пълен списък с мерки, за смекчаване на последствията от тежки аварии.
- Все още не са разработени РУТА, напълно покриващи състоянията на спрян реактор, включително тези с отворен реактор.
-   Авариите в басейните за отлежаване на касети (БОК) не са анализирани детайлно; понастоящем липсват РУТА за БОК, но тяхното разработване е предвидено, в неотдавна приетата програма за подобрение.
4.2.3 Евентуални мерки за повишаване на устойчивостта
4.2.3.1 Подобрения на блоковете след първоначалния проект
В Националния доклад са предоставени актуални общи сведения за блоковете. Няма конкретни данни за подобренията, изпълнени преди програмата за модернизация, стартирала през 1999 г.; партньорската проверка прие, че тези подобрения са включени в предоставения общ преглед. Програма за модернизация, свързана с управлението на аварии, е реализирана на блокове 5 и 6 в периода 1999 - 2008 г.
4.3 /стр. 36/ Заключения от партньорската проверка и препоръки в областта
Важен въпрос, във връзка с управлението на тежки аварии, е в какви условия прилагането на различните мерки за управление на тежки аварии е изпълнимо, напр. при евентуална липса на някои хардуерни средства за смекчаване на последствията от тежки аварии. Обхватът на партньорската проверка не позволи систематичен преглед в това отношение. Не стана ясно до каква степен е извършена систематизирана оценка по тези въпроси, досега в България.
Следните препоръчани дейности, също трябва да бъдат включени:
- Въпросът за управлението на голям обем течни изхвърляния при тежка авария трябва да бъде допълнително проучен – трябва да се оцени дали наличните мерки са достатъчни.
- Приоритет трябва да се даде на оценките и анализите за смекчаване на риска, свързан с
водорода, и предотвратяване стопяването на фундамента.
-  Последствията върху управлението на тежки аварии, от евентуални поражения за националната инфраструктура, в резултат на земетресения, трябва да бъдат допълнително проучени.
- Едновременните аварии със стопяване на АЗ/повреда на горивото в различни блокове/реактори на площадката трябва да бъдат допълнително проучени и оценени по отношение на взаимодействията и произтичащите изисквания към управлението на тежки аварии.
- Трябва да бъдат разработени ръководствата за управление на тежки аварии - РУТА, напълно покриващи състоянията на спрян реактор, включително тези с разуплътнен реактор.
- Авариите в басейните за отлежаване на касети - БОК, трябва да бъдат подробно анализирани.

32. В заключение на нашето Становище ние заявяваме гражданския ни протест: Докога ядрената енергетика ще се ползва от изключителното си право да не гарантира здравето на хората и опазването на околната среда, след като на стр. 158 от Националния доклад на България, този път с опит за завоалиране с използване на математически термини, неясни за широката публика, заявявабезхаберието си за недопускане изтичане на радиация(която дума обаче не смее да спомене в прав текст) – “предотвратяване на сериозните детерминистични ефекти и намаляване на риска от стохастични ефекти до разумно достижим минимум”? (Принцип АЛАРА).

Водими от горните забелязани от нас пороци на обсъжданите документи, предлагаме да не се приеме за меродавен този Национален доклад на България, който не дава правилна оценка за риска и да се назначи екип от независими оценители – нямащи трудови и граждански договори с ядрената централа,  за изготвяне на нова оценка на ядрената безопасност на АЕЦ “Козлодуй”, с участието в този екип и на експерти, посочени от нас.

С уважение:
Инженер-математик Петър Пенчев

01 юли 2012

Петър Пенчев: Бойко Борисов е замесен в 30 поръчкови убийства, пише Congressional Quarterly


Днес, 30 юни 2012 г., Илиана Беновска покани в предаване на "Радио К2" (www.radiok2.bg , за София - 93.9 MHz), правозащитника Петър Пенчев от Асоциация на свободното слово „Анна Политковская“ да отговори на въпроса "Защо подадохте в Брюксел сигнал за тъмното минало на Бойко Борисов?"
Както Eurochicago.com вече писа, специалната комисия по организирана престъпност, корупцията и изпирането на пари към Европейския парламент (CRIM) бе сезирана от журналистите Атанас Чобанов и Асен Йорданов и Петър Пенчев от Асоциацията на свободното слово „Анна Политковская“ за подозренията за криминално минало на премиера Бойко Борисов, които се разкриват в американските дипломатически доклади, както и в обясненията на подсъдимите Васил Костов и Сретен Йосич (Вж. линк).

Чуйте запис на разговора от студиото на К2 (файлът е звуков МР3 формат, изчакайте да се зареди): К2–PetarPenchev-MP3

****

Петър Пенчев: Бойко Борисов е замесен в 30 поръчкови убийства, пише Congressional Quarterly


Престъпленията на прехода нямат давност. Колко ли души са изгорили метаамфетамините, за които говори посланик Джон Байърли? Ние сме граждани, а не васали на някаква партия или вожд - заяви Петър Пенчев от Асоциацията на свободното слово „Анна Политковска", в отговор на въпрос на Илиана Беновска, Радио К2, за причината Специалната комисия по организирана престъпност, корупция и изпиране на пари към Европейския парламент (CRIM) да бъде сезирана от него и журналистите Атанас Чобанов и Асен Йорданов, създателите на сайта „Биволъ", за подозренията за криминално минало на премиера Бойко Борисов, съдържащи се в американски дипломатически доклади на Джон Байърли.

Защо вярвате, че CRIM ще ви отговори, а няма дипломатично да премълчи случая? - попита Илиана Беновска.
Европейската комисия, с която кореспондираме от 2005 г., се намесваше до присъединяването ни към Европейския съюз през 2007 г. Съгласно Договора за присъединяване, отношение към по-късните случаи и задължение да докладват за тях в Брюксел, имаха съответните национални органи - отговори Петър Пенчев и подчерта: „Българската прокуратура и МВР разполагат с всички лостове за кореспонденция по международното сътрудничество с ЦРУ и се надяваме, че този доклад ще дойде. Подали сме и сигнал до главния прокурор на България Борис Велчев. Намери ли Борис Велчев смелост да разкрие доклада на ЦРУ, тогава само ще информираме Брюксел и няма да чакаме да се намесват във вътрешните работи на България" - отговори Пенчев.
Фактите в докладите на посланик Джон Байърли не може да бъдат пренебрегвани. Този доклад е един от малкото в масива от 978 доклади от София, прегледани и одобрени от политическия, от военния съветник и от съветника по сигурността на Посолството на САЩ, както и от самия посланик Байърли - изясни правозащитникът. След публикуването им в Уикилийкс, сегашният посланик Джеймс Уорлик дипломатично заяви, че докладите, които публикува и „Биволъ", са интелигентни, професионални и балансирани, но в никакъв случай не ги отрече.

За разлика от него, премиерът Борисов пред вас заяви ,"че на клевети няма да отговаря", заради което и вие запитахте „Кой сте вие г-н Борисов? Е ли на върха на България престъпник?" - съпостави Петър Пенчев. Като "лъжи и идиотщини" пък категоризира министър-председателят публикациите в чуждите медии за неговото съмнително минало в друго интервю. Даже се похвали, че при "гостуването" на шефа на ЦРУ у нас го развеждал по ресторанти и "кафета" и бил написал част от изказването му за страната ни - подчерта той.

Ако получим отказ от българската прокуратура да се занимава с казуса "миналото на Борисов" , ще им приложим и публикацията на Джеф Стайн в Congressional Quarterly, където пише и дори, че Бойко Борисов е замесен в 30 поръчкови убийства, добави Петър Пенчев.

Май се оказахте единственият журналист вътре в България, който се опита да накара Бойко Борисов да проговори за миналото си. Малко са журналистите в България, които правят изключение от усилието да се поддържа медиен уют за премиера - обърна се Пенчев към Илиана Беновска.

Беновска отговори: Аз съм единственият български журналист от не-предвидените, не-придворните и не-предпочетените, които задават важните за България въпроси. Има платени журналисти, които уж задават „неудобни" въпроси. Сърцераздирателните интервюта на премиера за госпожици до него, гостувания на шефове на ЦРУ и т.н. целят да тушират ефекта от вашето сезиране на ЕК и от моето публично обръщение към премиера Борисов, че е длъжен да отговори за миналото си - да обясни или опровергае. Иначе, мълчанието му изглежда като самопризнание. Активните мероприятия, каквито са тези поръчкови интервюта на Бойко Борисов - как рисува и дрънка на китара, как пише докладите на ЦРУ и посолството на САЩ за България, няма да са последните. Очакваме следващи изяви в услужливи медии, на които се плаща щедро с държавните пари - заяви Илиана Беновска.
Гражданското общество се пробужда и негов предвестник са протестите на Орлов мост, България вече комуникира със света, заключи Петър Пенчев в разговора с Илиана Беновска, „Радио К2".
политковская
Източник: Еврочикаго, Радио К2, Кросс

22 юни 2012

Европейската комисия "Антимафия" е сезирана за тъмното минало на Бойко Борисов

До Специалната комисия за борба с организираната престъпност, корупцията и прането на пари към Европейския парламент

СИГНАЛ 

Относно: Проверка на факти и обстоятелства, уличаващи българския министър-председател Бойко Борисов за връзки с организираната престъпност и за участие в схеми за пране на пари

Уважаеми Дами и Господa,
Повод за настоящия сигнал е натрупването на достоверни и съвпадащи по смисъла на изнесената фактология, документални данни и свидетелства за съпричастието на българския премиер, г-н Бойко Борисов в миналото, към организирана престъпна група за трафик на наркотици, съмнителни сделки с горива и пране на пари. Едва ли е нужно да подчертаваме, че тези данни са от огромен обществен интерес както за България, така и за Европейския съюз.
Преди да се обърнем към Вас, подадохме сигнал в българската прокуратура. За съжаление тя отказва да разгледа по същество предоставените й данни. Нейното повърхностно и непрофесионално заключение (виж прил. 1) поражда съмнения за осъществен политически натиск, за да не бъде разследван случая. Ето защо молим уважаемата Комисия, след като внимателно се запознае с нашите мотиви, да инициира проверка и публично изслушване на свидетели, сред които и на премиера на България г-н Бойко Борисов. По-долу излагаме известните ни данни и свидетелства:
 1. На 26.05.2011 г. сайтът Wikileaks публикува секретен американски дипломатически документ, представляващ доклад на американския посланик Джон Байърли до Вашингтон, изпратен на 05.09.2006 г. В него пише буквално следното:
«13. (S/NF) Обвинения в миналото свързват Борисов със скандали с източване на гориво, с нелегални сделки в комбинация с Лукойл и със сериозна контрабанда на метаамфетамини. Информацията от SIMO е в потвърждение на тези обвинения. Смята се, че Борисов е използвал поста си, като глава на българските правоохранителни органи, за да прикрие криминалните си деяния, а жената, с която съжителства, Цветелина Бориславова, управлява голяма банка, която е била обвинявана в пране на пари за престъпни организации, както и в участие в незаконните транзакции на самия Борисов. Говори се, че Борисов има сериозни връзки с някои фигури от мафията, включително с Младен Михалев (наричан още Маджо), и с неговия бивш партньор от организираната престъпност Румен Николов (наричан още „Пашата").»
Показателно е, че при излизането на тази информация, която предизвика обществен скандал, българският премиер не отрече изрично твърденията за участието му в незаконна дейност. Той коментира, че не чете «жълта преса», след което пренасочи всички въпроси към американския посланик в София Джеймс Уорлик. Посланик Уорлик не отрече автентичността на публикувания документ, но изрази пълната подкрепа на американското правителство за кабинета Борисов.
На 30.04.2012 г. в немския вестник «Тагесцайтунг» излезе информация за смисъла на криптонима SIMO, който според журналистите, провели собствено разследване, означава ЦРУ. http://taz.de/Diplomaten-Depeschen-von-Wikileaks/%2194296/ В статията, подписана от Джон Гетс, дългогодишен разследващ журналист от световноизвестното списание «Шпигел», се твърди, че източник от ЦРУ е посочил, че SIMO е тайно име на Централното разузнавателно управление на САЩ, което дипломатите са нямали право да използват в дипломатическите документи.
«Един бивш шеф на отдел на ЦРУ потвърди за Тагесцайтунг, че СИМО и ЦРУ са всъщност едно и също. СИМО е просто административно наименование за ЦРУ, което се използва във вътрешната комуникация и като такова не би трябвало да се използва в грамите.»
Става въпрос за същото SIMO - ЦРУ е посочено като източник от посланик Джон Байърли, който е потвърдил информацията за участието на г-н Борисов в източване на горива и трафик на метаамфетамини.
Тази новина, изнесена от «Тагесцайтунг», потвърждава сериозността на данните, събрани от американското посолство, които в никакъв случай не могат да бъдат квалифицирани като «жълта преса» и «слухове».
«Тагесцайтунг» цитира и други случаи на позоваване на SIMO в американските дипломатически доклади, изтекли в Wikileaks, които са общо 251000 на брой. Прави впечатление, че тези позовавания са изключително редки, само 175 от 251000, и се откриват предимно в докладите с най-висок гриф на секретност. Става ясно, че американските дипломати цитират SIMO/ЦРУ за потвърждаване на особено чувствителна информация. Прави впечатление, че единственият друг политик, цитиран от SIMO като замесен в наркотрафик, е президентът на сената на Хаити г-н Йозеф Ламбер.
Информацията, изнесена от «Тагесцайтунг», беше премълчана в по-голямата част от класическите български медии - телевизии, радиа, вестници, което поражда съмнения за политически натиск тя да не става обществено достояние в България. На 06.06.2012 г. журналистът Асен Йорданов изнесе доклад за тази публикация и нейното отразяване в българските медии на изслушване за медийната свобода в България, организирано от групата на АЛДЕ в Европейския парламент. (виж прил. 2)
 • На заседание на Окръжен съд Шумен от 25.11.2011 г. подсъдимият г-н Васил Костов  с прякор «Кеца», дава обяснения, в които твърди, че през 1999 г. се е провела среща на шефове на организирани престъпни групи, които решили да купят висок пост във властта на г-н Бойко Борисов, за да бъдат закриляни от него. Г-н Васил Костов дава допълнителни детайли, че тогава г-н Бойко Борисов е имал бригада, което означава организирана престъпна група за рекет и други незаконни дейности.
 • На заседание на Белградския Окръжен съд, проведено на 07.04.2009, тоест, преди публикацията на американския дипломатически доклад, г-н Сретен Йосич с прякор «Йоца Амстердама», обвинен за убийства и наркотрафик, заявява, че по времето, когато е бил в България, е бил закрилян от главния секретар на МВР - г-н Бойко Борисов.
 • На 30.11.2010 г. на заседание на същия съд в Белград, защитеният свидетел г-н Томислав Марянович също заявява, че Бойко Борисов е бил «човекът на Сретен Йосич и на дясната му ръка Слободан Джурович в България»
 1. Във връзка с изнесените в доклада на посланик Байърли данни за «пране на пари» през банката на приятелката на г-н Бойко Борисов - г-жа Цветелина Бориславова, обръщаме внимание на един друг таен дипломатически доклад от посланик Байърли от 2006 г. за българските банки: http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1652.html В доклада са посочени няколко банки, които се занимават с пране на пари и кредитиране на свързани лица. Сред тях е и СИБАНК, тогава собственост на г-жа Цветелина Бориславова.
«СИБАНК, (Economic and Investment Bank, също EIBank, бивша Българо-руска инвестиционна банка). Предишните й собственици бяха офшорки. Цветелина Бориславова, жената, която съжителства с кмета на София, Бойко Борисов, я притежава в момента, заедно със Светослав Божилов и исландския инвеститор Тор Бьорголфсон, чрез фирмата му Новатор Файненс България (Novator Finance Bulgaria). Тук има притеснения, че тази банка практикува „свързано" отпускане на заеми на фирми от по-ниско качество, които иначе не биха отговорили на изискванията за кредитиране. Има също така и притеснения за някои от авоарите, които Борисов вече е прекарал през тази банка.»
Важна подробност е, че като източник на тази информация е посочен шефът на българската Агенция за финансово разузнаване - д-р Васил Киров. Г-н Киров в момента е зам.-директор на службата ОЛАФ. Този факт придава изключителна достоверност на изнесените данни.

Петитум
Считаме, че дори само докладът на посланик Байърли, позоваващ се на могъща световна разузнавателна служба, уличаващ г-н Борисов във връзки с организираната престъпност, трафик на синтетични наркотици и пране на пари, е достатъчен повод за Комисията да се сезира и да започне проверка.
Виждаме обаче, че данните, съобщени от посланик Байърли и потвърдени от SIMO, намират потвърждение от свидетели, които са с известно местонахождение, на разположение са на правосъдието и могат да бъдат призовани и изслушани от Комисията.

Уважаеми европейски депутати, членове на Комисията.
Фактът, че върху премиера на държава членка на ЕС тежи сянката на такива подозрения, придобили общественост в световен мащаб, е скандален и вреди на публичния образ на целия Европейски съюз. Случаят напълно се покрива с компетенциите на Специалната комисия за организираната престъпност. Ето защо настояваме Комисията да разгледа нашия сигнал, да започне проверка по него и да организира публично изслушване, на което да покани  следните лица:
 • Г-н Джулиън Асанж, за автентичността на изнесените от организацията Wikileaks дипломатически доклади;
 • Г-н Джон Гетс, разследващ журналист, за източникът от ЦРУ, потвърдил значението на SIMO;
 • Г-н  Васил Киров, зам.-директор на службата ОЛАФ, за данните, че СИБАНК е замесена в пране на пари от престъпна дейност на г-н Бойко Борисов;
 • Г-н Сретен Йосич, подсъдим в Сърбия, за обясненията дадени пред Белградския окръжен съд в Сърбия;
 • Г-н Томислав Марянович, защитен свидетел в Сърбия, за обясненията дадени пред Белградския окръжен съд в Сърбия;
 • Г-н Васил Костов, подсъдим в България, за обясненията дадени пред Шуменския районен съд в България;
 • Г-н Роб Уейнрайт - директор на службата Европол - за наличието на данни за престъпна дейност на премиера Борисов, получени от партньорски служби;
 • Г-н Бойко Борисов - премиер на България.
Вярваме, че разследването на Комисията по този конкретен случай ще хвърли светлина върху преплитането на интересите на организираната престъпност с висши политици и ще отправи политическо послание както към държавите членки, така и към държавите със статут на кандидати за членство в ЕС, че няма да бъде прикривано дори и най-малкото съмнение за съпричастие на обществени фигури към организираната престъпност, корупцията и изпирането на капитали.
Оставаме на разположение за допълнителна информация и като вносители на сигнала потвърждаваме нашата готовност да се явим на публично изслушване пред Комисията.

С уважение,
Атанас Чобанов
Петър Пенчев
Асен Йорданов

********************************
English:
To the Special Parliamentary Committee on Organized Crime, Corruption and Money Laundering at the European Parliament

REPORT

Regarding: Probing facts and circumstances exposing Bulgarian Prime Minister, Boyko Borisov, of connections with organized crime and participation in money laundering schemes

Ladies and Gentlemen,
The reason for this report is the accumulation of reliable and matching within the meaning of the published facts, data and documentary evidence of the participation in the past of Bulgarian Prime Minister, Mr. Boyko Borisov in an organized criminal group for illegal drug trafficking, suspicious fuel deals and money laundering. It is not even necessary to emphasize that this information is of great public interest for both Bulgaria and the European Union.
Before turning to you, we alerted the Bulgaria Prosecutor’s Office. Unfortunately, they rejected our request to examine in essence the provided data. Their superficial and unprofessional conclusion (see Annex 1) generates suspicions of political pressure to deny justice on this case. For this reason, we ask the respectable Committee, after carefully examining our motives, to initiate a probe and a public hearing of witnesses, including the Prime Minister of Bulgaria, Mr. Boyko Borisov. We list below the following data and evidence:
 1. On May 26, 2011, the site WikiLeaks published a secret American diplomatic cable to Washington by the American Ambassador in Sofia, John Beyrle, on September 5, 2006. In it, Beyrle writes the following:
The Dirt
--------
¶13. (S/NF) Accusations in years past have linked Borisov to oil-siphoning scandals, illegal deals involving LUKoil and major traffic in methamphetamines. Information from SIMO tends to substantiate these allegations. Borisov is alleged to have used his former position as head of Bulgarian law enforcement to arrange cover for criminal deals, and his common-law wife, Tsvetelina Borislavova, manages a large Bulgarian bank that has been accused of laundering money for organized criminal groups, as well as for Borisov's own illegal transactions. Borisov is said to have close social and business ties to influential Mafia figures, including Mladen Mihalev (AKA "Madzho"), and is a former business partner of OC figure Roumen Nikolov (AKA "the Pasha").
It is indicative that after the release of this information, which caused a public scandal, the Bulgarian Prime Minister did not specifically deny the allegations of his involvement in illegal activities. He said that he does not read "tabloids," and then redirected all questions to the US Ambassador in Sofia James Warlick. Ambassador Warlick did not disprove the authenticity of the published document, but expressed full support of the US government for the cabinet “Borisov.”
On May 30 2012, the online edition TAZ.de of the Berlin-based Tageszeitung published information about the codename SIMO, which, according to the media’s own investigative report, means CIA. http://taz.de/Diplomaten-Depeschen-von-Wikileaks/%2194296/ The article, signed by John Goetz, an investigative journalist with a long-running career with the globally popular Spiegel Magazine, insists that a former CIA Department Chief has confirmed that SIMO is the secret codename of the US Central Intelligence Agency, and that diplomats are banned from using the name of the agency in diplomatic documents.
“A former Head of the CIA, confirmed for TAZ that SIMO and the CIA are the same thing. SIMO is an administrative term for the CIA, actually used only for internal purposes, and as such, it should not have been used in the cables."
The same SIMO/CIA is mentioned in Ambassador John Beyrle’s cable as a source of information about Borisov’s involvement in “oil-siphoning scandals, illegal deals involving LUKoil and major traffic in methamphetamines.”
This news, published by Tageszeitung, confirms the seriousness of the data collected by the American Embassy and certainly cannot be dismissed as “tabloid” information or “rumors.”
Tageszeitung cites other cases where SIMO has been mentioned in American diplomatic cables published by WikiLeaks. There are a total of 175 such mentions in 251 000 cables. It strikes that the latter are very rare and can be found only in reports with the highest classification level. It becomes clear that American diplomats cite SIMO/CIA only to confirm extremely sensitive information. It is also noteworthy that the only other politician listed by SIMO as being involved in drug trafficking is the former Senate President of Haiti, Mr. Joseph Lambert.
The information published by Tageszeitung was hushed by most mainstream media in Bulgaria – TV and radio channels and the press, which generates suspicions of political pressure to not make it public. On June 6 2012, at a hearing on media freedom in Bulgaria, organized by the ALDE group in the European Parliament, journalist Assen Yordanov presented a briefing on the publication and how it has been reported in Bulgarian media. (See Annex 2)
 1. At a session of the Shumen District Court on November 25 2011, a defendant, Mr. Vasil Kostov AKA Ketsa (the Sneaker) claimed in a testimony that a meeting has been held in 1999 between organized crime bosses, where they have decided to buy a senior police post for Mr. Boyko Borisov so that he could protect them. Mr. Vasil Kostov offers further details such as Borisov having at the time a “brigade,” meaning an organized crime group for racket and other illegal activities.
 2. At a session of the Belgrade District Court on April 7 2009 i.e. before the publication of the American diplomatic cable, Mr. Sreten Jocic nicknamed “Joca the Amsterdam,” indicted for murders and drug trafficking, stated that during his stay in Bulgaria, Mr. Boyko Borisov, in his capacity of Chief Secretary of the Interior, has provided cover-up for him.
 3. On November 30 2010, at a session of the same Court in Belgrade, protected witness Tomislav Marjanovic also stated that Boyko Borisov has been “Sreten Jocic’s and Jocic’s right hand Slobodan Djurovic’s man in Bulgaria.”
 4. Regarding information from Ambassador Beyrle’s cable about money laundering through the bank of Mr. Boyko Borisov’s girlfriend, Ms. Tsvetelina Borislavova, we note another secret diplomatic cable from Ambassador Beyrle from 2006 on the subject of Bulgarian banks http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1652.html. The cable lists several banks dealing with money laundering and granting loans to “connected” individuals. EIBank, then owned by Ms. Tsvetelina Borislavova, is among them:
“Economic and Investment Bank (former Bulgarian-Russian Investment Bank).  Offshore companies once owned this bank. Tsvetelina Borislavova, common-law wife of Sofia mayor Boiko Borissov, and Svetoslav Bozhilov own it now, together with Icelandic investor Thor Bjorgolfsson through his company Novator Finance Bulgaria.  The concern with this bank is that it is practicing connected lending with lower quality companies that wouldn't otherwise qualify.  There are also concerns about the origin of some of the assets Borissov allegedly passes through the bank.”
The source of the above information, listed as Dr. Vasil Kirov, at the time heading the Bulgarian Financial Intelligence Agency, is another important detail. Mr. Kirov is currently the Deputy Director of OLAF. This fact gives exceptional credibility to the released data.

Petition
We believe that the report of Ambassador Beyrle, referring to the globally-mighty Intelligence Service, incriminating Mr. Borisov over links to organized crime, trafficking of synthetic drugs and money laundering is a sufficient reason for the Committee to launch a probe in the matter.
However, we also note that the information, reported by Ambassador Beyrle and confirmed by SIMO, is further supported by witnesses with a known location, available to the justice system, who can be summoned by the Committee for a hearing.

Dear MEPs, members of the Committee,
The very fact that there is such shadow casted on the Prime Minister of EU Member State over the above listed suspicions, known publically and internationally, is scandalous and hurts the public image of the entire European Union. The case is fully within the authority and the competence of the Special Committee on organized crime.
We believe that the Committee’s probe will shed light on the mixing of interests of organized crime and senior officials and will send a political message to countries with the status of candidates for EU membership that not even the slightest suspicion of participation of public figures in organized crime, in corruption and in money laundering is going to be concealed.
For this reason we are asking the Committee to consider our report and to organize a public hearing with the following persons:
 • Mr. Julian Assange, on the authenticity of the diplomatic cables released by WikiLeaks
 • Mr. John Goetz , investigative journalist on the CIA source who has confirmed the meaning of the codename SIMO
 • Mr. Vasil Kirov, Deputy Chief of OLAF on the information that EIbank is involved in money laundering
 • Mr. Sreten Jocic, defendant in a criminal case in Serbia, on his testimony before the Belgrade District Court
 • Mr. Tomislav Marjanovic, protected witness in Serbia, on his testimony before the Belgrade District Court
 • Mr. Vasil Kostov, defendant in a criminal case in Bulgaria, on his testimony before the Shumen District Court
 • Mr. Rob Wainwright, Europol Director, on the existence of information about the Prime Minister’s criminal activities, received by partner services
 • Mr. Boyko Borisov, Prime Minister of Bulgaria
We remain available for additional information and, as the authors of this report, we confirm our readiness to appear for a public hearing before the Committee.

Respectfully,
Atanas Tchobanov
Petar Penchev
Assen Yordanov

11 юни 2012

Обжалваха отказа на Софийска градска прокуратура да извърши проверки за участието на българския министър-председател Бойко Борисов в наркотрафик

Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”

Изх. № 12-06/11.06.2012 г.

Чрез Софийска градска прокуратура (на пр.пр. 11537/2011)
До Апелативна прокуратура - София

Копие:
До Martin Schulz
Председател на Европейския парламент

До Борис Велчев
Главен прокурор на Р България
(на вх. № 13691/2011 г. по описа на ВКП)

Ж А Л Б А
от Атанас Чобанов, редактор на www.bivol.bg, e-mail: parisvesti@gmail.com и
от Петър Пенчев, e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com
и двамата, членове на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”

Относно: Отказ на Софийска градска прокуратура да извърши проверки по наш сигнал за участието на българския министър-председател Бойко Борисов в наркотрафик

Уважаеми господa,

След като се запознахме и анализирахме постановление от 14.12.2011 г. на прокурор Любка Кръстева при Софийска градска прокуратура за отказ http://www.bivol.bg/prokuratura-bb-davnost.html да се образува досъдебно производство по преписка № 11537/2011 на СГП, образувана по наш сигнал http://politkovskaya-bg.blogspot.ch/2011/11/blog-post_27.html от 28.11.2011 г. и във връзка със станали известни нови обстоятелства, обжалваме постановлението за отказ на Софийска градска прокуратура със следните мотиви.

1. Видно от постановлението, прокурор Любка Кръстева не е снела обяснения от подсъдимия по делото «Килърите» - Васил Костов - Кеца. Прокурор Любка Кръстева дори не е изискала от Окръжен съд Шумен стенограмата от обясненията на Васил Костов - Кеца. Наистина, ние некоректно сме посочили, и прокурорът правилно отбелязва, че Васил Костов - Кеца не е дал показания «под клетва» пред съда, а «обяснения». Но самият прокурор в аргументацията си не се позовава на тези обяснения, които са документирани в стенограма от заседанието на Окръжен съд Шумен от 25.11.2011 г. Тя се позовава на същите медийни публикации, на които се позоваваме ние като автори на сигнала без достъп до съдебните протоколи и стига до заключението, че това лице не е «достоверен източник на данни». Според нас става въпрос за непрофесионален подход, още повече, че както стенограмата от 25.11.2011, така и самият Васил Костов са на разположение на правосъдието. Настояваме при проверката на нашия сигнал от апелативен прокурор да бъдат снети обяснения от Васил Костов – Кеца.

2. По същия начин, позовавайки се на медийни източници и без да снеме обяснения от евентуалния свидетел Венцислав Стефанов, посочен от Васил Костов - Кеца, прокурор Кръстева заключава, че данните на Васил Костов не се потвърждават от Венцислав Стефанов. Настояваме при проверката на нашия сигнал от апелативен прокурор да бъдат снети обяснения от Венцислав Стефанов.

3. Прокурор Любка Кръстева на няколко пъти подчертава, че голям брой от участниците в срещата, на която е било решено да се купи висок пост в МВР на Бойко Борисов, са убити. Това обаче не е повод да се разгледа още по-внимателно и подробно съобщеното от Васил Костов - Кеца. Напротив, както видяхме, прокурорът дори не е счел за необходимо да се запознае с протокола от тези показания. Неразкритите убийства на участниците в срещата, за която съобщава Васил Костов, са аргумент за... прекратяване на проверката, тъй като няма живи свидетели, а от двамата живи не са снети обяснения.

4. Прокурор Любка Кръстева се аргументира с изтекла давност на евентуални престъпления, извършени от г-н Бойко Борисов. Това заключение е меко казано странно, тъй като Бойко Борисов е на поста Главен секретар на МВР до 2005 г., а предполагаемите престъпления на Борисов - злоупотреба със служебно положение за прикриване на наркотрафик - описани в обясненията на Васил Костов - Кеца и в секретния дипломатически доклад на Джон Байърли, са за неопределен период от време между 2000 и 2006 г.

5. Прокурор Любка Кръстева не е поискала по линия на международното сътрудничество протокол от обясненията на Сретен Йосич пред Белградския окръжен съд от 07.04.2009 г., нито от обясненията на Томислав Марянович. Тя не е потърсила възможност да се снемат по-прецизни обяснения от Сретен Йосич от Прокуратурата в Република Сърбия по линия на международното сътрудничество. Настояваме при проверката на нашия сигнал от апелативен прокурор да бъде направено всичко във възможностите на Прокуратурата за снемане на обяснения от Сретен Йосич и Томислав Марянович.

6. Недоразумение е фактът, че прокурор Кръстева може би е използвала преводача на онлайн системата Google, а не експертен превод от английски, за да се запознае със съдържанието на дипломатическия доклад на посланик Джон Байърли, изтекъл в Уикилийкс. Така прокурор Кръстева е разбрала, че Обвинения в миналото свързват Борисов със скандали за източване на масло, незаконни сделки с участието на Лукойл и основно трафик на метамфетамини. Става въпрос в случая за източване не на масло, а на горива. Настояваме прокуратурата да възложи превод на доклада на посланик Джон Байърли от професионалист, преди да тълкува написаното в него.

7. На 30.04.2012 г. в немския вестник „Тагесцайтунг“ излезе информация за смисъла на криптонима SIMO, който означава ЦРУ. В статията, подписана от Джон Гетс, дългогодишен разследващ журналист от световноизвестното списание „Шпигел“, се твърди, че източник от ЦРУ е посочил, че SIMO е тайно име на Централното разузнавателно управление на САЩ, което дипломатите са нямали право да използват в дипломатическите документи. Именно SIMO - ЦРУ е посочено като източник от Джон Байърли, който е потвърдил информацията за участието на Борисов в източване на горива и трафик на метамфетамини. Съобщение за публикацията и частичен превод може да бъде намерен в сайта на германското радио Дойче Веле: http://www.dw.de/dw/article/0,,15988054,00.html. Тази новина потвърждава сериозността на данните, събрани от американското посолство, които в никакъв случай не могат да бъдат квалифицирани като «жълта преса» и «слухове» - цитираният в нашия сигнал от 28.11.2011 г. секретен доклад от 05.09.2006 г. от Американското посолство в София до Държавния департамент на САЩ, в който се сочат обвинения за връзки на Бойко Борисов със сериозна контрабанда на метаамфетамини http://wikileaks.org/cable/2006/05/06SOFIA647.html. Настояваме прокуратурата да се обърне към ЦРУ с официално писмо чрез посолството на САЩ в София, за да поиска информацията, с която разполага ЦРУ за незаконни деяния на премиера Бойко Борисов по източване на горива и трафик на метамфетамини.

Поради огромното обществено значение на случая в България, но също и в Европейския съюз, изпращаме копие от нашия сигнал и настоящата жалба - на Комисията против организираната престъпност, корупцията и прането на пари към Европейския парламент.


С уважение,
Атанас Чобанов
Петър Пенчев