23 юли 2018

България не се грижи за отработеното ядрено гориво от АЕЦ-Козлодуй
До Antonio TAJANI – Председател
на Европейския парламент

До Miguel Arias Cañete – Европейска комисия
Комисар по “Климат и енергетика”

До Сотир Цацаров – Главен прокурор
 
До Иван Гешев – Административен ръководител
на Специализираната прокуратура

До Георги Начев – Директор      94-П-22/23.07.2018г.
на Агенцията за държавна финансова инспекция


До Румен Радев - Президент на Република България

До Бойко Борисов – Министър-председател

Е-92-00-720 23.07.2018 г. До Теменужка Петкова – Министър на енергетиката

До Нено Димов – Министър на околната среда и водите

До Лъчезар Костов – Председател
на Агенцията за ядрено регулиране


С И Г Н А Л

от инженер-математик Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, с адрес за кореспонденция: България, 3400 Монтана, ул.”22 септември” № 40, GSM +359887525032, e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com и

от професор Георги Касчиев - физик, д-р по реакторна физика, има над 40 години стаж в ядрената енергетика, работил 16 години в “АЕЦ Козлодуй”, последно - главен физик на АЕЦ, бил е професор по ядрени реактори и ядрени технологии в Токийския технологичен институт, председател на българския ядрен регулиращ орган, съветник на МААЕ, GSM +359888958218, e-mail: gueorgui.kastchiev@boku.ac.at


Относно: Умишлено заблуждаване на Правителството и обществеността и/или престъпно бездействие при изпълнение на служебните задължения за изпращане на отработено ядрено гориво от “АЕЦ Козлодуй” за преработка – от Организирана Престъпна Група, създала риск за радиационни аварии със замърсяване на околната среда и застрашаване здравето и живота на българските и европейски граждани     Уважаеми господа,

     Съгласно Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивнитв отпадъци(Стратегията), приета от Министерския съвет(МС) на Република България през 2004 г. и актуализирана от МС през 2011 г. и 2015 г., по един и същи начин е избрано решението за управление на отработеното ядрено гориво в “АЕЦ Козлодуй” - изпращане на отработено ядрено гориво(ОЯГ) от “АЕЦ Козлодуй” за преработка.

     Цитираме Стр. 26 от Стратегията, приета на 02.09.2015 г. на заседание на МС по предложение на тогавашния министър на енергетиката Теменужка Петкова,
(https://me.government.bg/bg/themes/aktualizirana-strategiya-za-upravlenie-na-otraboteno-yadreno-gorivo-i-radioaktivni-otpadaci-do-2030-g-1657-295.html):
     “Към настоящия момент, избраната стратегия, която ще продължи да бъде следвана е транспортиране на минимум 50t ТМ годишно ОЯГ от „АЕЦ Козлодуй” за технологично съхранение и преработване.”


     Нашият по-долу изложен анализ на изпълнението на основната цел на стратегията – ежегодно извозване на минимум 50 т ТМ в ОЯГ, е направен на базата на данните в публично оповестени доклади  - основно Финансови отчети на “АЕЦ Козлодуй” (https://www.bgenh.com, раздел Инвеститори), както и от Годишни отчети на “АЕЦ Козлодуй” (http://www.kznpp.org) и документи на Агенцията за Ядрено Регулиране (http://www.bnra.bg).

До 2015 г. задълженията за извозване на ОЯГ се изпълняват стриктно
Например финансовият отчет на АЕЦ Козлодуй за 2013 г. показва: Към 31.12.2013 г. АЕЦ е изпълнила задължението си за извозване на ОЯГ за преработка в МАЯК – Русия. Извършен е допълнителен транспорт на ОЯГ, което да се преработи през 2015 и заплащането за преработката в размер на 28,418 млн лв ще стане януари – март 2015. (По допълнително споразумение плащането е извършено през юли-септември 2014 год.).
Финансовият отчет на АЕЦ Козлодуй за 2014 г. показва: През м. декември е извозено ОЯГ от ВВЕР-440 (един транспорт) за около 30,1 млн лв и общо за 2014 са дадени 58,5 млн лв за транспорт и преработка на ОЯГ.

От 2015 г. задълженията за извозване на ОЯГ не се изпълняват
2015 г. Във финансовия отчет на АЕЦ Козлодуй за 2015 г. е записано: Не е извършено планираното извозване на ОЯГ, направена е провизия от 29,942 млн лв.
Задълженията за извозване на ОЯГ през 2015 г. НЕ СА изпълнени!

2016 г. На стр. XVIII от Годишен консолидиран финансов отчет, Доклад на независимия одитор, АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД, 31 декември 2016, е отбелязано: „Не е извършен превоз на отработено ядрено гориво.“ Причини не са изтъкнати. Казано е, че е подписан договор за извозване на ОЯГ до 31.07.2017 г.
Задълженията за извозване на ОЯГ през 2016 год. НЕ СА изпълнени!

2017 г. Осъществен един транспорт на 8 контейнера ОЯГ от ВВЕР-440 с 232 касети (малко над 27 т), необходимите средства са от провизията направена през 2015 год., провизия за втори транспорт не е направена.
Задълженията за извозване на ОЯГ през 2017 год. са частично изпълнени!

2018 г. На 08.02.2018 год. на технически съвет!?!  е решено през 2018 г. да не се извозва ОЯГ.
Планирано е задълженията за извозване на ОЯГ през 2018 год. да не се изпълнят!


     От гореизложените констатации могат да се направят следните изводи:
     1. Горните данни показват, че до 2015 год. Стратегията се Изпълнява и “АЕЦ Козлодуй” изпраща минимум 50 т ТМ в ОЯГ за преработка. През следващите години е допуснато систематично и грубо неизпълнение на целите на Стратегията относно извозване на минимум 50 т ТМ в ОЯГ за преработка.
     В отчетите не са посочени по какви причини не е правено извозване на ОЯГ през последните години. В някои публикации в средствата за масова информация се цитират източници от “АЕЦ Козлодуй” с несериозни ‘смехотворни’ причини – неблагоприятни климатични условия, необходимост от извършване на анализи по безопасност и т.н.
     Не е посочено кой е разрешил да не се изпълнява документ, приет от Министерски съвет. Трябва да се има предвид, че такива решения може да се вземат само от органа, който е приел Стратегията, а именно - Министерският съвет.

     2. От финансовите отчети следва, че през 2017 г. “АЕЦ Козлодуй” не е заделила финансови средства (провизия) за да изпълни задълженията си за извозване на ОЯГ в последващ период. Изглежда, че това не е направено и през 2016 г.
     Размерът на направените финансови провизии не е обоснован. Например разходите за транспортиране и преработка на един транспорт с ОЯГ от 1-4 блок са около 30 млн лв, но остатъчните количества от ОЯГ от 1-4 блок (извън сухото хранилище) вече са малки и вероятно не достигат за един транспорт. Разходите обаче за преработка на ОЯГ от 5-6 блок ще са много по-високи (може би над 2,5 пъти), като за цената се водят преговори с руската страна от 2008 г., споразумение не е постигнато. Тази политика води до натрупване на огромни финансови задължения за бъдещето, до драстично изкривяване на пазарните условия в електроенергетиката и до заблуждаване на обществеността, както и на Европейската комисия.

     3. Тази практика е в нарушение и на друга основна цел на Стратегията - постепенно намаляване на масата на ОЯГ на площадката на “АЕЦ Козлодуй”. Напротив - площадката се превръща все повече във временно хранилище за ОЯГ, което създава допълнителен радиационен риск за работещите и населението. Не трябва да се забравя, че ОЯГ от 5-6 блок може да се съхранява само в мокрото хранилище на площадката (под вода), което е уязвимо на диверсия от терористи или при военни действия. Разрушаването на стената на някой от басейните би довело да некомпенсируемо изтичане на водата и до радиационна авария с катастрофални последици.

     4. КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА
     На стр. 66 на Стратегията от 2015 год. е посочено: VII.1. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА: Мониторингът по цялостното изпълнение на Стратегията ще бъде осъществяван от министерство на енергетиката, като отговорността за изпълнението на всяка конкретна дейност е ясно възложена на съответния компетентен орган, съгласно Плана за действие към Стратегията (Приложение № 7).
     Следователно именно Министрите на енергетиката са проявили престъпно бездействие и са допуснали систематично и грубо неизпълнение на целите на Стратегията относно извозване на минимум 50 т ТМ ОЯГ за преработка.

     5. НАСТОЯВАМЕ:
 
- Прокуратурата да извърши проверка за наличие в случая на Организирана престъпна група, създала риск за радиационни аварии със замърсяване на околната среда и застрашаване здравето и живота на българските и европейски граждани;

- Агенцията за държавна финансова инспекция да инспектира “АЕЦ Козлодуй” – за необосновани разходи, посочени по-горе в т. 2 и доколкото след като АЕЦ не е извозвала ОЯГ не са направени финансови отчисления за да изпълнят тези свои задължения в бъдеще.

     5.1 Следва да се има предвид, че от 07.11.2014 до 27.01.2017 г. и след 04.05.2017 год. министър на енергетиката е Теменужка Петкова. Именно Министър Петкова през септември 2015 г. е внесла актуализираната Стратегия за утвърждаване от МС. Министър Петкова следва да е била наясно, че през 2015 г. АЕЦ Козлодуй няма да изпълни задълженията за извозване на минимум 50 т ТМ ОЯГ за преработка и може да се предположи, че умишлено е заблудила членовете на Правителството. 
     5.2. Без съмнение неизпълнението на Стратегията е станало с активното участие на ръководствата на “АЕЦ Козлодуй” и на Българския енергиен холдинг(БЕХ), което дава основание да се предположи че са налице действия от организирана престъпна група.
     5.3. Би трябвало да се привлече към отговорност и Лъчезар Костов-Председател на Агенцията за ядрено регулиране, за невзетите мерки чрез задължително предписание да изиска изпълнение на Стратегията.

     Бихме искали да подчертаем, че този въпрос не го поставяме за пръв път пред обществеността – през тази година Д-р Георги Касчиев в свои публични изяви е обръщал внимание именно на неизпълнението на една от основните цели на Стратегията през последните години за изпращане на минимум 50 т ТМ в ОЯГ за преработка, в това число:
- На заседание на парламентарната комисия по енергетика, състояло се на 29.01.2018 г., в присъствието на депутатите и на зам.-министър Жечо Станков, както и на други служители от Министерството на енергетиката, което е отразено в стенограмата на заседанието
(http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2579/steno/ID/4919)
- В предаването “Референдум” на БНТ, излъчено на 15.05.2018 г. (https://www.bnt.bg/bg/a/189371-da-bde-li-otmenen-moratoriumt-vrkhu-stroezha-na-aets-belene)
     Тези апели обаче остават без реакция от Министерство на енергетиката. Нещо повече, неизпълнението на Стратегията се превръща в постояннна практика.

Приложение: Анализ за нормативите, действащи в случая, изготвен от Д-р Георги КасчиевС уважение:

                     
Инженер-математик Петър Пенчев
член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” -
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб” и
зам.-председател на Национално движение “Екогласност”


Професор Георги Касчиев


***************************
 Приложение:
ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ относно изпращане на отработено ядрено гориво от АЕЦ Козлодуй за преработка

ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ (ЗБИЯЕ)
Съгласно ЗБИЯЕ, Глава четвърта Управление на радиоактивните отпадъжи (РАО) и отработеното гориво (ОЯГ), Раздел I., Общи разпоредби, Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Министерският Съвет (МС) приема стратегия за управление на ОЯГ и на РАО по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАО И ОЯГ ДО 2030 ГОД.
Стратегията представлява основен национален нормативен документ, формулиращ политиката и принципите за безопасното управление на дейностите свързани с РАО и ОЯГ. Първата редакция на Стратегията е приета през декември 2004 год, Този документ включва стратегически план за реализация на целите, задачите и мерките по управление на РАО и ОЯГ за периода до 2030 г. Стратегията е осъвременена през 2011 год. Следващото осъвременяване на Стратегията е прието на 02.09.2015 год. на заседание на МС с протокол No 35.
(https://me.government.bg/bg/themes/aktualizirana-strategiya-za-upravlenie-na-otraboteno-yadreno-gorivo-i-radioaktivni-otpadaci-do-2030-g-1657-295.html)

Основни принципи при управлението на ОЯГ и РАО:
• Предприемане на всички необходими мерки, за да се гарантира, че ОЯГ и РАО се управляват по такъв начин, че отделните лица, обществото и околната среда са защитени от радиологичен риск;
• Предприемане на всички необходими законодателни, регулаторни, административни и други мерки, необходими за осигуряване на безопасното управление на ОЯГ и РАО;
• Гарантиране на адекватни финансови ресурси за подкрепа на управлението на
ОЯГ и РАО, при спазване на принципа "замърсителят плаща";
Сред основните принципи е Принцип 4 Управлението на ОЯГ и РАО следва да се осъществява така, че да не налага прекалено бреме за бъдещите поколения, т.е. без да се превишават равнищата на последствия, които са приемливи в наши дни.
Управлението на ОЯГ ще се развива в следните насоки:
 • ОЯГ, генерирано на територията на страната, е материал, съдържащ полезни компоненти. Този материал следва да се преработва в страната на произход на горивото или на международно равнище по взаимно изгоден икономически, технологичен и екологичен начин;
V.1.1. Цели на управлението на ОЯГ
Основните цели при безопасното управление на ОЯГ са:
• Минимизиране на количеството ОЯГ, съхранявано на площадката на АЕЦ Козлодуй с цел недопускане на вредни последствия върху персонала, населението, околната среда и бъдещите поколения;
V.1.4 2. Анализ на вариантите
• Преработка на ОЯГ: Преработката на ОЯГ се разглежда като необходим процес, осигуряващ отделяне на продуктите на делене (ПД) и в същото време съхраняване и възможност за използване на енергийния ресурс на делящите материали, които са собственост на АЕЦ “Козлодуй”. Основно предимство на този вариант е освобождаването на площадката на АЕЦ “Козлодуй” от ОЯГ с финансови средства, които са равномерно разпределени за дълъг период от време. При това се спазва принципът за необременяване на бъдещите поколения. Необходимите финансови ресурси се осигуряват от продажбата на произведената електроенергия
V. 1.6. Избор на оптимална стратегия за управление на ОЯГ
В основата на избора на оптимална стратегия за управление на ОЯГ трябва да се отчитат всички фактори като:
• Осигуряване на необходимите финансови средства за управлението на ОЯГ и ВАО, генерирани при тяхната преработка;
• Непрехвърляне на отговорността за вземане на решения за управление на ОЯГ върху бъдещите поколения.
Цел на АЕЦ „Козлодуй”: На този етап най-приемливата алтернатива е
транспортирането на минимум 50 т ТМ годишно ОЯГ от АЕЦ „Козлодуй” за технологично съхранение и преработване, до края на експлоатациония ресурс наблоковете, като средствата ще се осигуряват от продажбата на произведенатаелектроенергия, постъпващи в целева сметка на АЕЦ Козлодуй ...
Разходите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за извозване на ОЯГ от ВВЕР 1000 за
технологично съхранение и преработка се признават ежегодно в цената до размера на фактическия разход. Неизразходваните средства, предвидени за извозване, технологично съхранение и преработка на ОЯГ от ВВЕР 1000 при ценообразуването през текущата година се внасят в целева сметка при „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Средствата ще се внасят в специално открита депозитна сметка до 31 януари на следващата година и се отчитат като провизия в дружеството.
За осъществяване на целта е необходимо в АЕЦ „Козлодуй” и ДП „РАО” да се изпълнят следните основни мерки: • Продължаване на извозването на ОЯГ за преработка на базата на икономически изгодни решения и търговски договори;
Първото осъвременяване на Стратегията е направено през 2011 год. (приета с решение на МС на 5.01 2011 год.). То основно отчита промените, свързани с приемането на страната в Европейския Съюз. Потвърждава се стратегията ОЯГ да се се изпраща за преработка, като на стр. 30 е записано: Цел на АЕЦ „Козлодуй”: На този етап най-приемливата алтернатива е транспортирането на минимум 50 т ТМ годишно ОЯГ от АЕЦ „Козлодуй” за технологично съхранение и преработване, до края на експлоатациония ресурс на блоковете, като средствата ще се осигуряват от продажбата на произведената електроенергия ...
Второто осъвременяване на Стратегията е направено  на 02.09.2015 год. от МС по предложение на тогавашният министър на енергетиката г-жа Теменужка Петкова. (https://me.government.bg/bg/themes/aktualizirana-strategiya-za-upravlenie-na-otraboteno-yadreno-gorivo-i-radioaktivni-otpadaci-do-2030-g-1657-295.html)
Потвърждава се стратегията ОЯГ да се изпраща за преработка, като изрично е постановено:
Стр.23: На този етап, най-приемливата алтернатива е транспортирането на минимум 50t ТМ годишно ОЯГ от „АЕЦ Козлодуй” за технологично съхранение и преработване, при наличието на благоприятни финансово-икономически условия, до края на експлоатационния ресурс на блоковете, като средствата ще се осигуряват от приходи от продажбата на произведената електроенергия.
Стр. 24: За осъществяване на целта е необходимо в „АЕЦ Козлодуй” и ДП „РАО” да се изпълнят следните основни мерки: продължаване извозването на ОЯГ за преработка на базата на икономически изгодни решения и търговски договори; ...
Стр. 26: Към настоящия момент, избраната стратегия, която ще продължи да бъде следвана е транспортиране на минимум 50t ТМ годишно ОЯГ от „АЕЦ Козлодуй” за технологично съхранение и преработване.

ДИРЕКТИВА 2011/70/ЕВРАТОМ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА НА ОБЩНОСТТА ЗА ОТГОВОРНО И БЕЗОПАСНОУПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАБОТЕНО ГОРИВО И РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ
За изпълнение на изискванията на ДИРЕКТИВАТА България е подготвила НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, юли 2015 год., който е одобрен от МС. Той съдържа същите основни положения относно ОЯГ:
- ОЯГ, генерирано на територията на страната, е материал, съдържащ полезни компоненти (стр. 7). Този материал следва да се преработва в страната на произход на горивото или в трети страни по международно приемлив и взаимноизгоден от икономическа, технологична и екологична гледна точка начин;
- Съгласно чл. 75. от ЗБИЯЕ „МС може да обяви ОЯГ за радиоактивен отпадък с решение, ако: 1. са налице условия за безопасно съхранение и погребване на ОЯГ в съответно хранилище; 2. експлоатиращият ядреното съоръжение е заплатил еднократна вноска във фонд  "Радиоактивни отпадъци" в размер  .... Размерът на еднократната вноска прогнозно се определя на 1800 евро/кг тежък метал.(стр. 41/42);
- В Националната стратегия, са набелязани конкретни оперативни цели:
Минимизиране на количеството ОЯГ, съхранявано на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ (стр.49). Планирано е АЕЦ „Козлодуй” и ДП „РАО” да изпълнят следните основни мерки: • Продължаване на извозването на ОГ за преработка на базата на икономически изгодни решения и търговски договори (стр. 51).


 

Няма коментари: