05 януари 2015

Кабинетът Борисов наруши евродиректива в угода на олигарха Ковачки срещу здравето на населението


   Днес бяха внесени две жалби във Върховния административен съд с искане за отмяна на издаденото на 17.12.2014 г. комплексно разрешително от МОСВ и на решението на ДКЕВР от 19.12.2014 г. за продължаване с 5 години на лицензията на ТЕЦ “Бобов дол”. Обжалването е по инициатива на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, носител на Международна награда за защита на човешките права "Златен гълъб".

     В жалбите се акцентира върху констатациите на МОСВ от 13.12.2014 г., когато Държавният екологичен регупатор е информирал писмено ДКЕВР, че експлоатацията на горивната инсталация към ТЕЦ "Бобов дол", включваща едновременна работа на три блока от 2015 г., трябва да бъде разрешена при разпоредбите на Глава шеста и Глава седма от ЗООС, при условие че блоковете бъдат приведени в съответствие с изискванията за нова инсталация на Директива 2001/80/ЕО. Правозащитниците изтъкват, че тези изисквания задължават МОСВ да проведе нова цялостна процедура по ОВОС, а ДКЕВР да издаде нова лицензия, а не както е оспореното решение с продължаване на срока на старата лицензия от 2001 г.

     В същото писмо МОСВ информира ДКЕВР, че в Националната програма за прилагане на Директива 2001/80/ЕО за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи инсталации, приета с решение № 216 от 04.04.2003 г. на Министерския съвет на Република България, по отношение на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД са заложени мерки за извеждане от експлоатация на трите енергийни котли с краен срок 31.12.2014 г. Мерките съответстват  на записаното в Договора за присъединяване на България към ЕС (АА 19/3/65 REV 3, Акт за присъединяване, Приложение VI, раздел 10 "Околна среда", част Г "Промишлено замърсяване и управление на риска"), където за топлоцентралата е договорена дерогация(неприлагане на изискванията на Директива 2001/80/ЕО по отношение емисиите на серен диоксид и прах) в посочения краен срок 31.12.2014 г.

     В двете жалби се сочи от писмото на МОСВ от 13.12.2014 г. неизпълнението на горецитираните законови изисквания:
- МОСВ информира ДКЕВР, че ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД не спазва емисионните норми по показател "азотни оксиди" при експлоатацията на Енергиен котел(ЕК) 2, независимо от извършената реконструкция и модернизация, както и по показател "прах" при експлоатацията на ЕК 3.
- От представената справка за стойностите на показателите "азотни оксиди" и "прах" е видно, че за ЕК 3 са констатирани ежемесечни превишения на допустимите емисии по показател "прах" за 2013 г и 2014 г.
- В писмото МОСВ посочва, че дружеството нееднократно и за продължителни периоди от време е извършвало и продължава да извършва нарушения на определените норми за допустими емисии, както и на други изисквания на действащото законодателство.
- Съгласно представената от МОСВ справка са наложени ежемесечни глоби и/или санкции на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД във връзка с наднормени емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за 2013 г и 2014 г., като последният Акт за установяване на административни нарушения(АУАН) е от 19.11.2014 г.

     Вносителят на двете жалби Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, коментира: - За най-голяма изненада, на 17.12.2014 г. МОСВ издава Комплексно разрешително на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, което става само 4  дни след писмото на екоминистерството вх. № Е-ЗЛР-ПД-92 от 13.12.2014 г. по описа на ДКЕВР със затаяване на истината по изложените от МОСВ само 4 дни по-рано факти и обстоятелства за системното замърсяване на околната среда с риск за здравето на населението. Без това Компексно разрешително ДКЕВР нямаше да може да удължи лицензията от 01.01.2015 г.

     В жалбите се настоява и за подвеждане под съдебна отговорност на ръководствата на МОСВ и ДКЕВР за престъпление по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс за: потвърждаване неистина или затаяване истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години, във връзка с чл. 313, ал. 3 от НК: който по изрична разпоредба на закон, указ или постановление на Министерския съвет е специално задължен да удостовери истината, и употреби този документ като доказателство за невярно удостоверените обстоятелства или изявления.

     От Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” са информирали днес председателя на Европейския парламент Мартин Шулц и са внесли петиция при председателя на Комисията по петиции при ЕП Сесилия Уикстром, за крещящото срастване на новото правителство на Бойко Борисов с един от най-изявените политически олигарси в България Христо Ковачки при тези действия в нарушение на евродиректива 2001/80/ЕО и на Договора за присъединяване на България към ЕС, с резултат продължаване доказаното замърсяване на околната среда и срещу здравето на населението.
Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:
Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – публицист и журналист в Париж-Франция, Борислав Сандов – географ, Павел Антонов – доктор по социална география, Великобритания, Николай Янев – юрист, адвокат във Виена, Австрия, Петър СтаматовГл. редактор на www.Eurochicago.com - САЩ

Няма коментари: