09 декември 2013

Фирми от Европа в далавери при риск за здравето на хората, в Проекта с финансиране от ЕС - “Воден цикъл на гр. Монтана”

Геноцидът над чипровчани се завръща
 **********************************
 
Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” носител на Международна награда
за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 12-09/09.12.2013


До Renaldo Mandmets
ГДРегионална политикапри Европейската комисия
(На Ваш вх. № CHAP(2013)03241)

До Росен Плевнелиев
Президент на Р България
(На Ваш изх. № 22-00-18/12.11.2013)

До Михаил Миков
Председател на Народното събрание
(На Ваш вх. № ПГ- 306-01-113/30.10.2013)

До Пламен Орешарски
Председател на Министерския съвет
(На Ваш изх. № 533/03/04.11.2013)

До Петър Курумбашев
Председател на Комисия по околната среда и водите при 42. Народно събрание
(На Ваш изх. № КОС 853-11-35/11.11.2013)

До Драгомир Стойнев
Министър на икономиката, енергетиката и туризма
(На Ваш вх. № 92-00-2099/29.10.2013)

До Искра Михайлова
Министър на околната среда и водите

До Сотир Цацаров
Главен прокурор на Република България
(На Ваш изх. 14366/2013 г., Vж от 08.10.2013 г.)


Допълнение към СИГНАЛ
oт  Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
Относно: Защо българските власти прикриват далавери с участието и на фирми от Европа, при риск за здравето на хората в Проекта с финансиране от ЕС - “Воден цикъл на гр. Монтана”

Уважаеми господа,
От Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” Ви бяхме изпратили преди два месеца сигнал относно Проект “Воден цикъл” на гр. Монтана по Договор  за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C046 от 12.09.2012 г. между Министерството на околната среда и водите и Община Монтана и финансиране по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”(ОПОС) за обект “Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежа на град Монтана”, и как с парите на Европейския съюз се трови населението на областния град с опасните за човешкото здраве тежки метали при схема за присвояване на обществени средства – вместо строителен пясък се използва хвост от хвостохранилище край гр. Чипровци със значимо концентрирано съдържание на тежки метали.
Бихме искали да знаете, че преди две седмици в писмен отговор до Президента на Р България, до Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, до Областна дирекция на МВР-Монтана, до Група общински съветници-Монтана и до Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” - Кметът на Община Монтана Златко Живков с писмо № 04-09-54:01-003-24.00.842/20.11.2013 г. е изпратил на Държавния глава  и другите институции заблуждаваща информация относно съдържанието на опасните тежки метали(сочат се стойности под нормите) в хвоста, който бе вложен досега в над 15 километра от В и К – мрежата на гр. Монтана. Приложеният в писмото до Президента от кмета Зл. Живков Протокол за химични изследвания № 7830/23.12.2011 г. е несъотносим относно влагания в гр. Монтана хвост, защото страда от следните пороци:
-         пробата е “взета от хвост от преработка на полезния компонент, подлежащ на депониране в хвостохранилище – Чипровци”;
-         “пробата е предоставена от клиента”, пише в този Протокол.

Възниква в случая резонен въпрос за истинността и за неприемане на оценката за извършеното изпитване на материал, който не е бил взет от хвостохранилището “Голям Буковец” в Чипровци, а незнайно отнякъде във фабриката, още повече пробонабирането е било извършено от заинтересована страна за понижени стойности от химичните изследвания на тази проба. И затова не можем да приемем този протокол, представен сега пред Президента на Р България, за съотносим към хвоста, доказано взет от  “Голям Буковец” и насипан  вече по улиците на Монтана вместо асфалт, както и в над 15 км около тръбите по проекта. Считаме, че не може представеният от кмета пред Президента протокол да надделее над най-новия протокол от същата акредитирана лаборатория “Евротест-контрол” ЕАД № 6.1-1055/26.09.2013 г., особено когато за химичния елемент “Арсен” посочените стойности в протокола, представен от кмета Зл. Живков, са 890 пъти (89 000 процента) по-малки спрямо най-новия протокол от 26.09.2013 г., в който искаме да подчертаем липсва забележката  “пробата е предоставена от клиента”.

След това писмо до Президента от кмета на община Монтана, НАСТОЯВАМЕ за проверка на:
  1. Защо кметът на Монтана предоставя стар протокол за химични изследвания от 2011 г., а не по-новия и актуален за хвоста, влаган във “Водния цикъл на Монтана”- от 26.09.2013 г.
  2. В писмото на кмета до Президента е записано: “На 13.11.2013 г. в гр. Чипровци в 11:00 ч. ръководството на “България флуорит” ЕООД ... разясни на всички присъстващи технологията на получаване(изцяло механични процеси)...” – което е опит за скриване на  истината за наличието на химична флотация.  Знаем от достоверен източник за химична обработка с няколко химични флотореагенти, като именно след тази химична обработка на предварително механично смляната суровина, калциевият флуорит като краен продукт остава на дъното, а горният остатък - т.нар. хвост, по тръби чрез изпомпване се депонира в хвостохранилището “Голям Буковец”.
В тази връзка разполагаме с данните от Д О К Л А Д на РИОСВ-Монтана от 18.03.2013 г. за извършена комплексна проверка на обект: Находище за флуорид „Лукина падина”, с. Железна, общ. Чипровци и Обогатителна фабрика за производство на флуорид в землището на гр. Чипровци, обл. Монтана, стопанисвани от „България флуорит” ЕООД, гр. София, на основание Заповед № РД-024/12.03.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана, в който е записано:  На производствената площадка се извършва съхранение, употреба и производство на химични вещества и смеси. Съхранява се натриев хидрооксид – 3 тона; лупромин – 15 тона; натриев флуорид – 0,5 тона; картофен декстрин – 30 тона и калциев флуорид – 500 тона.”
  1. Защо се извършват дейности в гр. Чипровци от фирма “България флуорит” ЕООД без одобрен от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма план за управление на отпадъците,  което е закононарушение на чл. 22г, ал. 1 от Закона за подземните богатства(ЗПБ).
  2. Да се верифицират двата налични Протокола за химични изследвания № 7830/23.12.2011г. и  № 6.1-1055/26.09.2013г., извършени от една и съща акредитирана лаборатория “Евротест-контрол”ЕАД, като Компетентните органи преразгледат оценката по чл. 22б, ал. 4 от ЗПБ за категоризация на съоръженията за минни отпадъци в гр. Чипровци на  “България флуорит” ЕООД, защото според данните от по-новия тук посочен протокол от 26.09.2013 г., се касае не за “категория Б”, а в “категория А” трябва да бъде хвостохранилището “Голям Буковец” – именно поради факта, че като минен отпадък този хвост съдържа опасни тежки метали, с риск за човешкото здраве и за околната среда и трябва да се класифицира като “опасен отпадък”, съгласно чл. 22б, ал. 1, т. 3 от ЗПБ.
  3. Защо е нарушен чл. 22б, ал. 2 и ал. 3 от ЗПБ, като минните отпадъци са отново открити-незапечатани върху консервираното старо депо, а от м. 06.2013 г. са насипани извън обсега на хвостохранилището “Голям Буковец” – Чипровци, с което трагедията със запрашеността на въздуха над с. Железна и гр. Чипровци се повтаря и хората ще дишат опасните арсен и кадмий(в милиарди пъти повече спрямо нормата на Наредба № 11 от 14.05.2007 г. за норми за арсен, кадмий и др. в атмосферния въздух), както бе от годините преди консервацията на старото хвостохранилище - от хвоста на тогава експлоатираните чипровски мини. Да бъдат снети обяснения за определяне на точното начало на изваждане на хвоста и насипването му извън посочените в чл. 22б, ал. 2 от ЗПБ депа за минните отпадъци - от фирмите: УСМА-гр. Монтана; “Братя Танкови”-гр. Монтана и “Рашков”-гр. Варна, като и фирмите-изпълнители на “Водния цикъл” в гр. Монтана. 
Тук е мястото, където бихме искали да акцентираме на въпроса за риска от замърсяване на околната среда и увреждане здравето на хората от с. Железна и гр. Чипровци, защото преди рекултивацията и запечатването на старото хвостохранилище в целия район хората в продължение на много години страдаха от облаците отровен прах след пресъхване на хвоста, особено при честия балкански вятър. Ние не се учудваме нито на Решение № МО-20ПР от 2005 г. за преценяване липсата на необходимост от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС) за първата концесия на богатата фирма „Солвей"; нито на положителния ОВОС от РИОСВ-Монтана през 2010 г. за втората нейна концесия; нито на липсата на задълбочена оценка на хвостохранилището “Голям Буковец” в горепосочения доклад от 18.03.2013 г. “за извършена комплексна проверка” от компетентния държавен орган - Национален екологичен регулатор. Новите факти, станали публично обсъждани едва сега по повод изпълнението на проекта “Воден цикъл на гр. Монтана” с парите на европейските данъкоплатци, ни задължават като граждани от Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” - носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”, да настояваме за незабавно преразглеждане на всички документи по възобновяване експлоатацията ‘под открито небе’ на хвостохранилището “Голям Буковец” – Чипровци, особено когато фирма „Солвей" има концесия за 30 години за използването на рудника за добив на флуорит край Чипровци.
  1. Защо се експлоатира хвостохранилището “Голям Буковец”, след като не са завършени “съвместно със СВЕКО Енергопроект допълнителни проучвания, на базата на които ще се изготви цялостен работен проект за надграждане на стената на същото хвостохранилище, неговата експлоатация и закриване”, което е записано в приложение от “България флуорит” ЕООД  към писмото на кмета Зл. Живков до Президента на Р България.
  2. В писмото на кмета до Президента е записано: “На 13.11.2013 г. в гр. Чипровци в 11:00 ч. ръководството на “България флуорит” ЕООД ... дадоха пример, че имат сключен договор с ХОЛСИМ – производители на цимент, които изкупуват същия материал и го влагат в произведения от тях цимент, поради факта че съдържа остатъчни флуоритни съединения, които водят до пестене на енергия при производството на цимент.” Запознавайки се с Комплексно разрешително № 75-Н1/2009 г. за Инсталация за производство на циментов клинкер, с оператор “Холсим(България)” АД, обект Бели Извор, обл. Враца, издадено на 11.09.2009 г. от Министъра на околната среда и водите, откриваме че липсва разрешение да се приемат на територията на площадката отпадъци, с цел тяхното оползотворяване, с код и наименование – съвпадащи с посочените в писмото(и в приложенията, дадени от “България флуорит” ЕООД) на кмета Зл. Живков до Президента, а именно/Таблица № 3/:
-         код: 01 01 02; наименование: отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми – липсва в Комплексното разрешително на “Холсим(България)” АД;
-         код: 01 04 12; наименование: отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни иакопаеми, различни от упоменатите в 01 04 07 и 01 04 11 – липсва в Комплексното разрешително на “Холсим(България)” АД.
 Уважаеми господин Renaldo Mandmets,
Настояваме Европейската комисия да включи в обсега на своята проверка и фактите за отговорността на две големи европейски фирми, явяващи се съучастници в горните процеси:
  1. “България флуорит” ЕООД - София,  е в Групата “Солвей в България”, част от Solvay-Белгия, с Централен офис - Брюксел.
  2. Циментов завод с. Бели извор е обект на “Холсим(България)”АД, част от Holcim Ltd.-Швейцария, с Централен офис - Цюрих.

Уважаеми господа, след проведения на 02.12.2013 г. Публичен протест на Централния площад “Жеравица” в гр. Монтана, под логото: “Хвостът ни трови – Геноцид в Монтана”, като част от засегнатата общественост оставаме с очакване да ни съобщите резултатите и взетите мерки в резултат от спешно извършените Ваши проверки.

Приложение: 1. Протокол за химични изследвания от “Евротест-контрол” ЕАД № 7830/23.12.2011 г.
                        2. Протокол за химични изследвания от “Евротест-контрол” ЕАД № 6.1-1055/26.09.2013 г.

Няма коментари: