10 януари 2015

"Преклонената главичка" или защо България не е Франция?

9 Януари 2015
  
Йожен Дьолакроа. Свободата води народа. Детайл
 
Слушам, гледам, чудя се и мисля… Как така се пръкнаха толкова вярващи и кротки хора, които след кървавата драма в редакцията “Шарли ебдо” взеха да наставляват благо: Всяка критика трябвало да има мярка, особено тази с религията?! Защо да предизвикваме когото и да е? Религията била тънко нещо? Не трябвало да се прекалява? Брей, аланкоолу, пак изпълзя недоубитата ти преклонена главичка! Поотърси се малко, поотупа се от историческата прах и отвори мижавата си вредоносна устица! Че кога стана ти толкова религиозен, бе господине?
Първо критика и сатира са две доста различни неща, благовернико. Второ, още от времето на Франсоа Вийон и Франсоа Рабле, та до наши дни, французинът подлага на смях и подигравка всичко, що му попадне пред свободолюбивото око и има шанс да се превърне в някакъв натрапен фетиш. Всякакви крепители на фалшиви ценности са подложени тутакси на барикаден огън в името на пълната човешка свобода на действие и мислене. Затова точно Франция става реалната територия на човешкият идеал за Република.
Още в генезиса на тази свята дума република, res publica, е заложен живецът, който е втъкан и в “Шарли Ебдо”, а именно буквално преведено „обществени дела”. Имаме си ние ош беш със свободата у нас и по френско още преди 11 века. Затова именно Франция приютява катарите и до днес съхранява великият им идеал за истински свободния човек, който няма нужда от посредници в общението си с Бога!
Катарите, наследниците на великите богомили, които пак ти, аланкоолу, изгони от българските земи, приютил се в безволевия цар Петър. Каква е тази наша българска злочеста съдба векове наред да си посича гениите, да не ги търпи, да ги унижава и да ги счита за луди? Ето това го нямат французите. Те поемат като хляб божий катарството и малцина вече знаят, че девизът на Френската революция: “Свобода, равенство, братство” е катарски девиз, демек богомилски!
Та да си дойдем на думата. От векове свободолюбието крепи и въздига Франция през реки от кръв и морета от клади и ешафоди. Златни букви изписват в човешката история френските хуманитаристи, революционери, философи, в това число и гениите на словото, което руши всяка догма, идол и фалш. и знаеш ли, аланкоолу, че Франция и до ден днешен НЯМА ГЕРБ!
Има само емблема. Защото не понася дори бегла следа от монархия на челото си! А нашият революционен гений, чистият светец на свободата Левски в гроба си неизвестен и свят се е обърнал когато в Република България дойде някакъв си Симеон Кобургготски да ни стане министър председател, да ни върне години назад в историята, да си вземе имотите и дим да го няма.
Ти, праведнико, който палиш свещи на уважението към религиозните догми днес, колко пъти назова този човек “Ваше величество” ?! Колко пъти му се поклони и ръка му целуна, а той те назоваваше: Ганев?! В Република България, ти, праведния крепител на религиите по света, приветства митрополит Николай да каже миналата година пред хиляден народ в Рилския манастир: “Тук е негово величество царят на българите Симеон Втори. Вашето присъствие е знак, че когато царят на българите е тук, това означава, че и държавата е тук. Уверявам ви, Ваше Величество, че църквата разбира статута на царя и винаги се молим за вас, но други не го разбират”
Ти разбра ли го, аланкоолу?!
Поклони ли се за сетен път на верското си силно “чувство”, което днес ни пробутваш така сиромахомилски?! Къде си ги сложи думите на този митрополит Николай, оня, с ролексите и мерцедесите?! До думите на Левски за чиста и свята република ли ги сложи?!
Ето това не може да стане във Франция. Никога! Не може и никога не е било да бъде търпяно от загиналите ни колеги от седмичния сатиричен вестник Charlie Hebdo. Сатирата им геройски и талантливо държи будни сетивата, руши догми, срутва идоли, измита фанатизми, стряска заспалите в благоговение да им падне благодат отнякъде. Както ние чакаме тази благодат-все някой да се зададе откъм Орлов мост и да ни спаси от нас самите, с магическа сила и заклинания, я за осемстотин дни, я до следващия милиарден заем, а пък ние си знаем: ще го посрещнем с викове “да живее ” и с дежурните цветя, хляб и сол.
Обаче политическа сатира, аланкоолу, може? Тя си е в реда на нещата, даже и може да окепази който си иска. Тогава нашият благоверен герой се смее до припадък, защото всички са маскари! Дотук добре. Ама защо пък религиозна сатира да не може, бе защитнико на религиозната толерантност?! Като се има предвид, че откакто свят светува, всички църкви и религиозни организации са в любовен чувствен валс с властта, с тираните, с управляващите, с всеки, който държи парите и юздите на манипулацията.
Далече съм от проповядване на атеизъм. А и самата аз не съм атеист. Творецът на вселенските процеси е зрим в своето великолепно могъщество и величие във всяка проява. Кой от нас не го усеща-от квантите през галактиките до тази чудна и загадъчна мъдрост на универсума и до стремежа на духа към еволюция? Кой и как ще го чества, в какви религиозни форми и ритуали ще го облича и почита и как ще му благодари за великото чудо живот е личен избор. Ала този избор може да ни прави живи само ако имаме свобода именно на избора.
Великото чудо на Свободата, чийто факел носи Мариана, чиято гръд Дьолакроа пророчески е оголил в уязвимост и красота. Затова смъртта на тези колеги потресе целия свят. Всеки ден загиват хиляди невинни хора в срамни за днешния век войни, това сякаш стана статистика и ние гузни мълчим пред телевизорите. Ала от тези изстрели подскочи всеки истински човек на земята и нещо невидимо запламтя в единодушие. Поискаха да уцелят сърцето на Свободата, възможността да сме хора с избор. Шапки долу!

08 януари 2015

05 януари 2015

Кабинетът Борисов наруши евродиректива в угода на олигарха Ковачки срещу здравето на населението


   Днес бяха внесени две жалби във Върховния административен съд с искане за отмяна на издаденото на 17.12.2014 г. комплексно разрешително от МОСВ и на решението на ДКЕВР от 19.12.2014 г. за продължаване с 5 години на лицензията на ТЕЦ “Бобов дол”. Обжалването е по инициатива на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, носител на Международна награда за защита на човешките права "Златен гълъб".

     В жалбите се акцентира върху констатациите на МОСВ от 13.12.2014 г., когато Държавният екологичен регупатор е информирал писмено ДКЕВР, че експлоатацията на горивната инсталация към ТЕЦ "Бобов дол", включваща едновременна работа на три блока от 2015 г., трябва да бъде разрешена при разпоредбите на Глава шеста и Глава седма от ЗООС, при условие че блоковете бъдат приведени в съответствие с изискванията за нова инсталация на Директива 2001/80/ЕО. Правозащитниците изтъкват, че тези изисквания задължават МОСВ да проведе нова цялостна процедура по ОВОС, а ДКЕВР да издаде нова лицензия, а не както е оспореното решение с продължаване на срока на старата лицензия от 2001 г.

     В същото писмо МОСВ информира ДКЕВР, че в Националната програма за прилагане на Директива 2001/80/ЕО за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи инсталации, приета с решение № 216 от 04.04.2003 г. на Министерския съвет на Република България, по отношение на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД са заложени мерки за извеждане от експлоатация на трите енергийни котли с краен срок 31.12.2014 г. Мерките съответстват  на записаното в Договора за присъединяване на България към ЕС (АА 19/3/65 REV 3, Акт за присъединяване, Приложение VI, раздел 10 "Околна среда", част Г "Промишлено замърсяване и управление на риска"), където за топлоцентралата е договорена дерогация(неприлагане на изискванията на Директива 2001/80/ЕО по отношение емисиите на серен диоксид и прах) в посочения краен срок 31.12.2014 г.

     В двете жалби се сочи от писмото на МОСВ от 13.12.2014 г. неизпълнението на горецитираните законови изисквания:
- МОСВ информира ДКЕВР, че ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД не спазва емисионните норми по показател "азотни оксиди" при експлоатацията на Енергиен котел(ЕК) 2, независимо от извършената реконструкция и модернизация, както и по показател "прах" при експлоатацията на ЕК 3.
- От представената справка за стойностите на показателите "азотни оксиди" и "прах" е видно, че за ЕК 3 са констатирани ежемесечни превишения на допустимите емисии по показател "прах" за 2013 г и 2014 г.
- В писмото МОСВ посочва, че дружеството нееднократно и за продължителни периоди от време е извършвало и продължава да извършва нарушения на определените норми за допустими емисии, както и на други изисквания на действащото законодателство.
- Съгласно представената от МОСВ справка са наложени ежемесечни глоби и/или санкции на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД във връзка с наднормени емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за 2013 г и 2014 г., като последният Акт за установяване на административни нарушения(АУАН) е от 19.11.2014 г.

     Вносителят на двете жалби Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, коментира: - За най-голяма изненада, на 17.12.2014 г. МОСВ издава Комплексно разрешително на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, което става само 4  дни след писмото на екоминистерството вх. № Е-ЗЛР-ПД-92 от 13.12.2014 г. по описа на ДКЕВР със затаяване на истината по изложените от МОСВ само 4 дни по-рано факти и обстоятелства за системното замърсяване на околната среда с риск за здравето на населението. Без това Компексно разрешително ДКЕВР нямаше да може да удължи лицензията от 01.01.2015 г.

     В жалбите се настоява и за подвеждане под съдебна отговорност на ръководствата на МОСВ и ДКЕВР за престъпление по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс за: потвърждаване неистина или затаяване истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години, във връзка с чл. 313, ал. 3 от НК: който по изрична разпоредба на закон, указ или постановление на Министерския съвет е специално задължен да удостовери истината, и употреби този документ като доказателство за невярно удостоверените обстоятелства или изявления.

     От Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” са информирали днес председателя на Европейския парламент Мартин Шулц и са внесли петиция при председателя на Комисията по петиции при ЕП Сесилия Уикстром, за крещящото срастване на новото правителство на Бойко Борисов с един от най-изявените политически олигарси в България Христо Ковачки при тези действия в нарушение на евродиректива 2001/80/ЕО и на Договора за присъединяване на България към ЕС, с резултат продължаване доказаното замърсяване на околната среда и срещу здравето на населението.
Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:
Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – публицист и журналист в Париж-Франция, Борислав Сандов – географ, Павел Антонов – доктор по социална география, Великобритания, Николай Янев – юрист, адвокат във Виена, Австрия, Петър СтаматовГл. редактор на www.Eurochicago.com - САЩ

15 декември 2014

Георги Котев: "Смущавам се от събирането накуп на едно място на три различни вида ядрено-горивни касети."

Да се замислим на съобщението на руската инфо-агенция ИТАР-ТАСС от 08/12/2014 г. като чуем ядрения експерт:

"Смущавам се от събирането накуп на едно място на три различни вида ядрено-горивни касети. Аз се занимавам с реакторна/ядрена физика от четвърт век, но за първи път чувам за подобен експеримент!" - Георги Котев. 
 "... 36 броя американски касети от стар тип, плюс 85 броя касети от съмнителен руски тип (същият тип гориво Г. Котев разобличи преди повече от 6 години, като подменено с рециклирано в АЕЦ "Козлодуй"), плюс 42 броя нов тип американско гориво.


В материала на ИТАР-ТАСС не се споменава, че същата Уестингхаус има трагичен опит от експерименти със свое ядрено гориво на чешката АЕЦ "Темелин", където също се провали на двата блока с реактори ВВЕР-1000 (същите, като в Козлодуй)..."

http://gikotev.blog.bg/drugi/2014/12/15/zarejdat-rusko-amerikanska-iadrena-bomba-v-ukrainska-aec.1322804 
.

05 декември 2014

Телеграма до Ранобудните студенти в подкрепа на Александър Морфов


Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”  
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”

Изх. № 12-05/05.12.2014 г.
 
Чрез медиите до Ранобудните студенти
 

Т Е Л Е Г Р А М А

Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” подкрепя Ранобудните студенти в протеста днес пред Ректората на СУ “Климент Охридски”. България живее във време, когато трябва да се чуе гласа на младите образовани българи с категоричните искания за смяна на олигархичния модел на управление на държавата ни – член на Европейската общност.

Когато емблематичният за съвременната българска култура Главен режисьор на Народния театър “Иван Вазов” Александър Морфов излезе на улицата със своята протестна оставка от върховия държавен български театър, всички българи чуха неговите думи разобличаващи премълчаванията от политиците на истините за дълбокото загниване на цялата ни политическа система: “Проблемът не е в Слави Бинев, а в цялата тази организациякато знаем кой стои на върха – премиерът ни Бойко Борисов, за когото американското посолство каза, че е мутра, че е контрабандист на амфетамини, че е в незаконни фабрики за цигари и какво ли не още... Бедният неук и нещастен човек се манипулира по-лесно – да го доведат до кебапчета, ракия и чалга, за да могат да го докарат до урните и да гласува както те искат. Всяка една диктатура – от Хитлер до Чан Кайши и Сталин, първото нещо беше тя да се разправи с интелигенцията. За обикновения човек Бойко Борисов може да е Крали Марко и Индже войвода, но е достатъчно всеки умен гимназист да му чуе две изречения, за да разбере кой е той...”


Уважаеми Ранобудни студенти, чуйте Александър Морфов: “Сега съм сигурен, че ще започнат маневри, ще се намерят хора от правителството и парламента, които да яхнат народното недоволство. Но когато излезе решението за Слави Бинев, никой в парламента не протестира, това е истината.”

Млади приятели, БДЕТЕ и знайте, че България сега вази гледа!

Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – публицист и журналист в Париж-Франция, Павел Антонов – доктор по социална география, Великобритания, Петър СтаматовГл. редактор на www.Eurochicago.com - САЩ, Елена Кръстева – преводач, Николай Говедаров – координатор на БАП, Константин Дичев – еколог

02 ноември 2014

Солидарност в София със следовниците на Унгарската революция от 1956 г.

Граждани и представители на НПО организираха на 31 октомври в София пред Унгарското посолство протест, в солидарност с протеста в Будапеща срещу намеренията на унгарското правителство да въведе данък върху интернет, и против посегателствата върху свободата на интернет в България и в Европа.

Организатори на протеста бяха Блулинк–Мрежата за гражданска активност и Асоциацията на свободното слово „Анна Политковская“.


Видеозапис с кадри и изявления от този протест може да се види на българския информационен интернет-портал в САЩ - ЕвроЧикаго.ком
http://www.eurochicago.com/2014/11/protest-internet/Peter Penchev of the A.Politkovskaya Freedom of Speech Association, Bulgaria, on the significance of solidarity between Bulgarians and Hungarians for freedom and European values. Video taken in front of the monument of Bulgarian poet Yordan Russkov, who was improsoned and executed in 1956  for writing a poem in support of Hungary's revolution. 

21 октомври 2014

Решение на Европейския съд по правата на човека в Страсбург: Лустрацията не нарушава човешките права

Според решение на Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ)

Лустрацията в Румъния не нарушава човешките права

19:25 | 21.10.2014 


Забраната на сътрудници на бившата румънска политическа полиция Секуритате да заемат висши държавни длъжности не нарушава Конвенцията по правата на човека и основните свободи.
 
Това е постановил Европейският съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) във вторник по делото "Наидин срещу Ръмъния", съобщава специализираният сайт "Правен свят".
 
Магистратите отхвърлят жалбата на бившия заместник префект на Калъраш Петре Наидин, депутат с три мандата в парламента, който твърди, че лустрацията за бившите служители на Секуритате, въведена със закон през 2003 г., нарушава правото му на зачитане на личния и семейния живот (чл. 8 от Конвенцията) във връзка с чл.14 - забрана за дискриминация.
 
Евросъдът е взел предвид и решение на румънския Конституционен съд, според което забраната за заемане на държавна служба от бивши сътрудници на политическата полиция е оправдано поради очакванията към всички държавни служители за лоялност към демократичния режим.
 
Съдът потвърждава правото на всяка държава да регулира условията на труд в публичния сектор. Една демократична държава има легитимен интерес да изисква от държавните служители демонстрация на лоялност към конституционните принципи, на които се основава, се казва в решението, цитирано от "Правен свят".
 
ЕСПЧ приема, че различното третиране на жалбоподателя и други бивши служители на румънската политическа полиция от времето на предишния режим, преследва легитимна цел - защита на националната сигурност, обществената безопасност, както и правата и свободите на другите. За да избегне повторение на миналото, румънската държава трябва да бъде основана на демокрацията, която е в състояние да се защити.
 
Що се отнася до пропорционалността на наложената мярка, ЕСПЧ отбелязва, че жалбоподателят има неограничена възможност да получи работа в частния сектор, дори и във фирми, които имат потенциална обвързаност с държавни интереси - икономически, политически и свързани със сигурността. Също така, той не е лишен от възможност да заема позиция в други сфери на публичния сектор, които не са свързани с упражняването на публична власт.
 
Жалбата се отнася до промяна през 2003 г. на чл. 50 от Закон №188/1999 г. за статута на държавните служители, с която се въвежда различно третиране на кандидатите да започнат или да продължат работата си в публичната администрация, според тяхното минало поведение. За сътрудниците на Секуритате се въвежда забрана за заемане на държавна служба.