23 септември 2014

Язовирната стена над гр. Монтана е недостроена                            Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
                    носител на Международна награда
                  за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 09-23/23.09.2014 г.

Първото в България Независимо дружество за защита правата на човека
с патрон Илия Минев
Изх. № 09-23/23.09.2014 г.

Чрез Нина Петкова
Областен управител – Монтана

До всички членове на Областната междуведомствена комисия по бедствия и аварии-Монтана

 СИГНАЛ

от инженер-математик Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
от Огнян Цеков, секретар на първото в България Независимо дружество за защита правата на човека с патрон Илия Минев
Относно: Язовир “Огоста” е недостроен - актуално е искане на средства от Европейския съюз за доизграждането му като трансграничен потенциално опасен обект

    Уважаема госпожо Петкова,

     В първата седмица на този месец в проведената лична среща в кабинета на Областния управител-Монтана, ние се опитахме да Ви запознаем с някои от проблемите по недовършеното строителство на язовирната стена на втория по обем в България язовир “Огоста”.


     По повод на последните Ваши изявления в медиите, не виждаме Вие да сте приели насериозно съобщеното Ви от нас, затова бихме искали да предадете този наш сигнал до всички членове на Областната междуведомствена комисия по бедствия и аварии-Монтана, особено в настоящия момент на продължителни силни приливни води, когато шефът на “Напоителни системи”-Монтана Игор Репкин затаява сериозните данни за недовършените строителни работи при изграждането на това хидротехническо съоръжение. В същото време в медиите Игор Репкин прави голословни декларации с изявления  за пълната надеждност на язовира като сигурен многогодишен изравнител и с това умишлено затаяване на истината от него заедно с предишния Областен управител Николай Пенчев, се забави започването на отточването на язовира с по-голям дебит, отколкото този дебит е бил при досегашното дългогодишно стриктно поддържане на  подкритично ниво на водата в язовира. Нашата цел е не да се всява страх у гражданите, а да огласим истината за проблем по въпрос от националната сигурност, защото тази истина е затаявана от обществото вече 28 години от определени зависими кръгове и институции – без да е осъществено от нито един експерт категоричното отхвърляне, както и липсата на законово изменение на първоначалния технически проект в частта му за необходимостта от изграждането на ‘Инжекционна завеса’ под цялата дължина на язовирната стена.


     НАСТОЯВАМЕ да предадете лично на всички членове на Областната междуведомствена комисия по бедствия и аварии-Монтана, този наш тревожен сигнал със следните данни и обстоятелства, за които ние сме в течение на последните 25 години:

1.      Язовирът е приет в експлоатация на 31.12.1986 г. с политическа заповед на Григор Стоичков – заместник-председател на Министерския съвет и министър на строежите, поради заявените от 01.01.1987 г. предстоящи санкции от Българската народна банка за незавършеното усвояване на капиталните вложения за продължилото над 30 години  проектиране и изграждане на язовир “Михайловград”/днес “Огоста”/.
Язовирната стена 'виси' без инжекционна завеса в основата - но отгоре си стои Сталинската петолъчка от тодорживковото време...

2.      Държавната приемателна комисия се подчинява на партийната заповед и приема за завиряване и експлоатация язовира при незавършена 'Инжекционна завеса' под цялата дължина на язовирната стена. Тази завеса не е изградена в участък 80 линейни метри в 'ляв скат'(откъм гр. Монтана) и 240 м. в 'десен скат'(откъм малокутловския баир). Това незавършване е отразено в Акт образец № 16 на Приемателната комисия, на 31.12.1986 г.

3.      Не се взема впредвид Експертизата на специално поисканото становище от външния експерт с голям опит Борис Павлин от Загреб, бивша Югославия, който в продължение на тридесет дни се запознава на място с техническия проект и геоложките проучвания, и се учудва на решението да се изгражда язовир в силно карстовия терен над окръжния град, като на 27.02.1969 г. заключава: “Единствено инжекционната завеса може да пази язовирната стена, за да е сигурно пазенето от тази стена на града.

4.      През изминалите години са правени вътрешно-ведомствени комисии за отчитане на състоянието на експлоатацията на язовира и само една, единствена експертиза от независим специалист, неучаствал в проектирането, строителството и експлотацията на язовир “Огоста”. Този експерт е инж. Илия Недеков, вече покойник, който на 20.01.1994 г. пише своята ‘първа редакция’ на становището си(ние притежаваме копие от този ръкопис, предоставен ни лично от автора), което е записано и в Протокол на експертна комисия за яз. "Огоста", назначена със Заповед РД-03-14-447 от 14.08.1995 г. на Министерството на териториалното развитие и строителството: “Инжекционната завеса се е изграждала с променлива дълбочина на ‘отказ’ – от 30 до 160 м., но не е достигнала до водоупора. Предполага се, че филтрацията над града понастоящем се извършва под завесата – между нея и водоупора и в обход на същата през левия бряг.” Променливите по обем филтрации в ляв и десен скат инж. Илия Недеков обяснява с: “... естеството на карстовия терен, от включването на нови карстови ходове, отпушване на едни и запушване на други...”. За жалост, след първата редакция на своята експертиза, инж. Недеков е притиснат от властите и прави последователно цели четири редакции за обезличаване на сериозните изводи – “за да не се плаши гражданството”.

5.      Необходима е и корекция на целия десен бряг по продължението на язовирната стена до с. Боровци, заради незаконната промяна на проекта и изграждане на ‘баластриера’ за добив на големи количества баластра с разрушаване на естествения понур на този бряг, вместо същата да е на билото над този бряг, както е записано в проекта – отново има изменение на проекта след издаденото разрешение за строеж без законовото утвърждаване на това изменение. Поради тази своеволна промяна са видими все по-увеличаващите се филтрации в десен бряг под стената, в северната част на малокутловския баир, който факт е санкциониран от независимия експерт инж. Илия Недеков – ‘в предаварийно състояние заради появилите се свлачища’, макар по-късно с извънпроектни дренажи да се опитваха да крият големия дебит от язовирни води, отново с умишлено от държавните служители затаяване на истината – с фалшивия рефрен “за да не се плаши гражданството”.

6.      Днес при по-високата кота на завиряване и с просто око водата от язовира се вижда на самата повърхност в лозята след преливника - непосредствено до асфалтовия път под язовирната стена, което е вследствие липсата на инжекционна завеса и компрометираното й строителство преди 1986 г., а за гражданите е основание за реално безпокойство.


     На обсъждане с обществено участие в залата на Областната администрация през 1992 г., двата въпроса - за неизграждането на инжекционната завеса и за преместването на баластриерата, бяха най-остро поставени от проф. Мандаджиев – тогава председател на Националния съвет по водите, на които Главният проектант на строежа инж. Архангел Джерехаров отговори, че е изпълнявал тези нареждания на инвеститора “Водно стопанство” за ускоряване на строежа.     Уважаема госпожо Петкова,

     От името на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и първото в България Независимо дружество за защита правата на човека с патрон Илия Минев, НАСТОЯВАМЕ Областната междуведомствена комисия по бедствия и аварии-Монтана, да изготви предложение до Министерския съвет за искане от Европейския съюз специално финансиране за доизграждането на ‘Инжекционната завеса’ на язовирната стена на язовир “Огоста”, хидротехническо съоръжение от ‘Първи клас’, като се има впредвид надхвърлянето на застрашеността за националната сигурност относно  всички населени места до р. Дунав, но потенциалните поражения вследствие ненадежданата язовирна стена биха имали и трансграничен характер – навлизане на високи вълни на десетки километри в територията на съседна Румъния, също член на ЕС.

     Бихме искали да очакваме, че Вие ще внесете настоящия наш сигнал и в Прокуратурата за търсене на наказателна отговорност от длъжностни лица съгласно чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс за: потвърждаване неистина или затаяване истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години, във връзка с чл. 313, ал. 3 от НК: който по изрична разпоредба на закон, указ или постановление на Министерския съвет е специално задължен да удостовери истината, и употреби този документ като доказателство за невярно удостоверените обстоятелства или изявления по случая с това закононарушение - шефът на “Напоителни системи”-Монтана Игор Репкин и предишният Областен управител Николай Пенчев(подписал като член Протокола на експертна комисия за яз. "Огоста", назначена със Заповед РД-03-14-447 от 14.08.1995 г. на Министерството на териториалното развитие и строителството) заради затаяване от тях на истината за недовършеното изграждане на ‘инжекционната завеса’ на язовир “Огоста” и със своите действия и бездействия бе допуснато завиряването на недостроения язовир над критичното ниво.

18 август 2014

Измама в АЕЦ „Козлодуй“, съвместно с френски концерн

http://www.eurochicago.com/2014/08/izmama-kozloduy-areva/

https://www.bivol.bg/signal-assap-kotev-areva.html
  Untitled3
Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 08-18/18.08.2014

До Martin Schulz
Председател на Европейския парламент
До Cecilia Wikström
Председател на Комисия по петиции при Европейския парламент
До Н. Пр. Xavier Lapeyre de Cabanes
Посланик на Франция в София
До Сотир Цацаров
Главен прокурор на Р България
Чрез интернет-порталите ‘Биволъ’ и ‘ЕвроЧикаго’ до всички медии
 .
С И Г Н А Л
Петър Пенчев – член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, с адрес за кореспонденция (следват точен адрес, телефон и имейл – б.р.)

Относно:  Трансгранична ядрена далавера: В АЕЦ “Козлодуй” е разкрита крупна измама в кооператив с френския концерн АРЕВА. Посланикът на Франция в София не знае?  

Уважаеми господа,
На 09.04.2014 г. Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на република Франция в България, бе на посещение в АЕЦ “Козлодуй”. Посланикът бе придружен от представители на френските бизнес среди. “В словото си Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан подчерта, че удължаването на срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй” е важен проект не само за България, но и за Франция, където ядрената енергетика е много значим енергиен отрасъл.”, научаваме от официалния сайт на единствената ядрена централа в България
За най-голяма изненада, поради пълната липса на прозрачност при ядрената енергетика в България, разследващият ядрен експерт Георги Котев, със 17-годишен стаж в АЕЦ “Козлодуй” като Главен експерт по реакторно-физични анализи, още на 05.11.2013 г. бе публикувал в интернет факсимиле от официалния сайт на френския държавен енергиен концерн АРЕВА, в който текст на АРЕВА се съобщава противното на горното твърдение от 09.04.2014 г. на френския посланик, а именно – ‘онези’ пари за същия този проект вече са усвоени:
Untitled
Преводът от Г. Котев на ограденото в червен правоъгълник абзац е: „Беше реализирана широка програма за модернизация на блокове 5 и 6. Тя е продукт на успешното сътрудничество между АРЕВÀ и руската компания Атомстрой експорт (АСЕ сега съди НЕК по проекта АЕЦ „Белене” – бел. Г. К.). Бяха изпълнени всички иновационни мерки, важни за безопасността, което позволи удължаването на живота на блоковете в Козлодуй с от 15 до 20 години.” Ето още едно друго факсимиле от официалния сайт на френския държавен енергиен концерн АРЕВА, в който текст на АРЕВА се повтаря отново дословно горното съобщение. От внимателния прочит на текста прави впечатление, че тази страница е писана преди 31 декември 2006-та година, защото в нея се твърди, че блокове 3 и 4 все още са в експлоатация, а след тази дата те спряха да работят завинаги, пише българският ядрен експерт Георги Котев в своя блог:
Той е единственият експерт от българската ядрена “кухня”, който е имал доблестта, без заплащане и при пълна липса на всякакви доходи (вече в продължение на шест години), да разкрива с разследванията си далаверите на добре финансираното ядрено лоби на България в кооператив с ядрената мафия на Европа и света.
Untitled1
Доказателство за пълната истина на това опасно за международната ядрена мафия разкритие на Г. Котев, е последвалата наскоро след неговите публични разкрития промяна на същата страница от сайта на френския държавен енергиен концерн АРЕВА, който текст стои и в настоящия момент на сайта на АРЕВА:
(факсимилето на сегашното състояние на същата страница е дадено по-долу). Преводът на подчертания в червено абзац, точно на мястото на стария текст от горните две факсимилета, вече е съвсем с друго съдържание: “Беше реализирана широка програма за модернизация на блокове 5 и 6 от 1991 г. до 2008 г. Всички критични за безопасността преустройства са изпълнени и тази програма за модернизация положи основите за удължаване на експлоатационния срок на блоковете с допълнително 15 до 20 години. За цел на програмата е да бъдат въведени през периода 2014-2019.” Изведнъж ‘широкомащабната модернизация’, за която до скоро се съобщаваше от официалния сайт на АРЕВА като изпълнена и което е било позволило “удължаването на живота на блоковете в Козлодуй с от 15 до 20 години”, a сега тази модернизация щяла да бъде въвеждана през 2014-2019 години, констатира разследващият ядрен дисидент. И задава своя въпрос към френските си колеги: „Това ли ви е френската коректност, прозрачност и партньорска почтеност?“
Георги Котев анализира в своя интернет-блог http://gikotev.blog.bg/, че вече повече от две години се реализира мащабна кампания в България, с най-активното участие на подхранваните от АЕЦ “Козлодуй” управляващи правителства и партии – тези на Борисов, Орешарски и Близнашки, заедно с президента Плевнелиев, за „забравяне“ на похарчените в случая много над един милиард лева (заедно с банковите лихви) и дублиране на „модернизацията“ с още едни много над един милиард лева, отново от същите изпълнители за същата работа. Обществено значим е неговият извод: “Френският държавен енергиен концерн АРЕВА промени текст в интернет страницата си, касаещ дейността му в България, за да прикрие престъпление, което се подготвя да премине в рецидив, на обща стойност много над два милиарда лева.” 
 Untitled2
.
Ваше Превъзходителство Ксавие Лапер дьо Кабан!
От Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” бихме искали да Ви попитаме дали ще сезирате френската прокуратура за извършване на собствено разследване по гореизложените факти.
.
Уважаеми господа,
От Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” НАСТОЯВАМЕ по изложените факти и доказателства да се извърши проверка от Европейския парламент, както и от френската и от българската прокуратури поотделно и заедно, защото изнесеното е неопровержимо доказателство за пълната липса на прозрачност в ядрената енергетика не само в България, но и във Франция. Ние искаме да се спре тази схема за харченето на нови средства от джоба на българския и европейски данъкоплатец за още и още милиарди евро, което в този случай рикошира за жалост директно и върху авторитета на старата френска демокрация – всичко в случая става в кооператив с френския концерн АРЕВА, а посланикът на Франция в София не знае… НАДЯВАМЕ се това да е началото на спиране на съществуващите не една схеми за трансграничните ядрени далавери, при липса на прозрачност за какво и как се харчат милиардите евро, в опасната за човешките поколения ядрена енeргетика.

С уважение,
Инженер-математик Петър Пенчев
Член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
––––––––––––––––––-
*Кой е Георги Котев и за какво се бори може най-добре да разберете от книгата „Ядреналин“ (линк).

31 юли 2014

В защита на руския опозиционер Николай Кобляков


Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”


Чрез медиите до българския съд

До Съвета на Европа
До Европейския парламент


 Д Е К Л А Р А Ц И Я

Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” призовава съда да не предава Кобляков на престъпния путински режим и настоява той да бъде пуснат под домашен арест.
 
АССАП се присъединява към апела от неправителствените организации "Свободна Русия", "Лигата за правата на човека" и "Международната федерация на лигите за правата на човека" към българските власти да не бъде допускано екстрадирането на френския гражданин Николай Кобляков в Русия.

https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/m-plamen-oresharski-non-%C3%A0-l-extradition-de-nicolay-koblyakov-co-fondateur-de-russie-libert%C3%A9s-et-militant-pour-les-droits-humains-vers-la-russie

До произнасянето на българския съд за екстрадицията, Николай Кобляков ще бъде подложен на мярка за неотклонение, която ще бъде гледана утре, 1 август 2014 г. Ние, членовете на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, смятаме, че не е редно Николай Кобляков да остава в ареста. Апелираме към българския съд да го освободи под домашен арест и гарантираме с имената си и обществения си авторитет, че той ще се яви пред българското правосъдие.

Николай Кобляков е предприемач и граждански активист, организатор на протести срещу режима в Кремъл и в подкрепа на гражданските и политически права и свободи в Русия. На 29.07.2014 г. при пристигането си в София от Париж, той е задържан от Гранична полиция и в момента се намира в ареста на Националната следствена служба. Предстои съдебно производството за искането за екстрадиция, изпратено от Русия.

Подчертаваме, че в случая "Кобляков" към момента има много въпроси, на които Прокуратурата и МВР дължат ясни отговори. Факт е, че до момента Николай Кобляков е пътувал с френския си паспорт необезпокоявано в Европа и в САЩ. Защо Кобляков беше задържан именно в България - държава считана за "троянски кон" на Русия? Ако наистина има бюлетина на Интерпол за задържането на Кобляков, то защо европейските и американски власти не са я приложили, за разлика от българските? Кога е изпратено на българските власти искането за задържане на Кобляков и не е ли то свързано с информация за пътуването му до България?

С оглед на биографията на Кобляков и обстоятелствата на задържането му няма как да бъдат отхвърлени политическите, а не чисто правоохранителни мотиви зад искането за екстрадиция в Русия. Българския съд следва да прецени внимателно всички факти, които навеждат към такъв сценарий и да не допуска предаването на репресивния путински режим на европейски гражданин заради политическите му убеждения и активна обществена позиция.
 
София, 31.07.2014 г.
Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – публицист и журналист в Париж-Франция, Павел Антонов – доктор по социална география, Великобритания, Петър СтаматовГл. редактор на www.Eurochicago.com - САЩ, Елена Кръстева – преводач, Стоил Стоилов – икономист

****************
И на Путин докладваха нашата Декларация - http://www.kommersant.ru/doc/2538080?isSearch=True

21 юли 2014

Прокуратурата прикрива екогеноцид в Монтана, МВР е безсилноПървото в България Независимо дружество за защита правата на човека (НДЗПЧ) с патрон Илия Минев
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” носител на Международна награда
за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 07-21/21.07.2014

До Сотир Цацаров
Главен прокурор

До Цветлин Йовчев
Министър на вътрешните работи


С И Г Н А Л  - Отворено писмо

от Огнян Цеков, секретар на първото в България Независимо дружество за защита правата на човека с патрон Илия Минев и Председател на Инициативен граждански комитет-Монтана
от Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Относно: Прокуратурата прикрива екогеноцид в Монтана, МВР е безсилно

 

     Уважаеми господин Цацаров,
     Уважаеми господин Йовчев,
     
     НАСТОЯВАМЕ за оставка на Районния прокурор в Монтана Емил Александров и за награда на Главния разследващ полицай при ОД на МВР-Монтана Анна Янкова.
     Бихме искали да ви известим, че Районният прокурор в Монтана Емил Александров бе наблюдаващ прокурор, а Главният разследващ полицай при ОД на МВР-Монтана Анна Янкова  водеше следствените действия по досъдебно производство: по преписка 624/2014 г. по описа на РП-Монтана и ДП 12/2014 по описа на ОД на МВР, във връзка с нашето уведомление от 01.10.2013 г.(с няколко допълнения) и гражданските протестни действия срещу използването на хвост(минен отпадък от Чипровци) вместо строителен пясък при реализацията на проект “Воден цикъл” в гр. Монтана, осъществен с европейски и общински средства.

     След 6-месечна проверка от Окръжна прокуратура-Монтана, назначила досъдебното производство, последва 3-месечно разследване, като на 24.06.2014 г. Районният прокурор в Монтана Емил Александров прекрати процесуално-следствените действия, с което оправда влагането на 15 000 тона хвост от договорираните 100 000 тона – под и над тръбите от водната система, както и за запечатване на изкопите до полагането на асфалт едва от м. април 2014 г.

     Видно от материалите по досъдебното производство, в назначената експертиза на 18-те анализирани проби от хвоста се сочат с подчертан червен цвят(за привличане вниманието на наблюдаващия прокурор и на съда) наднормените стойности на Арсен във всички проби – (спорна е оценката за превишението – 9 до 20 или 3 до 8 пъти над нормите) и тези на Живак и Олово – около 3 и повече пъти над нормите в няколко от пробите. Стряскащо категорични са измерените стойности в милиграма за арсен на килограм хвост:
-         148.00; 169.00; 122.00; 119.00; 89.00(измерени на 26.09.2013 г. от “Евротест контрол”ЕАД, предоставени проби от изпълнителя на “Водния цикъл”);
-         150.00(проба, взета от ОД на МВР-Монтана, измерена на 29.11.2013 г. от “Евротест контрол”ЕАД);
-         119.00; 74.186; 159.613; 100.463(измерени в досъдебното производство от Геологическия институт на БАН);
-         138.000; 194.875; 120.938; 116.046; 137.318; 126.625; 138.000; 143.68(измерени на 17.12.2013 г., 14.01.2014 г. и на 17.01.2014 г. от ИАОС при Министерството на околната среда и водите),
при дадените норми за почви в Наредба 3/01.08.2008 г. от 10 mg/kg(предохранителна концентрация) и 25 mg/kg(максимално допустима) за съдържание на арсен.
За съжаление, въпреки че Главният разследващ полицай е бил възложил и анализ на замърсяването на въздуха, защото там нормата(Наредба 11/14.05.2007 г.) е 0.0000036 милиграма арсен в кубичен метър въздух, то експертизата не е изпълнила тази работа и наблюдаващият прокурор не е поискал допълнителен анализ(а е заплатил няколко хиляди лева на БАН). Тези химични елементи при поемане от гражданите чрез въздуха, при ремонт на водопровода и чрез подземните води, са опасни за човешкото здраве – налице е реален геноцид за гр. Монтана, със здравен риск и за селищата до р. Дунав чрез високите в района значими подземни води.

     С писмо 3М12/2014 г. по описа на ОД на МВР-Монтана, в доклад до наблюдаващия прокурор Емил Александров, на 16.06.2014 г. Главният разследващ полицай при ОД на МВР-Монтана Анна Янкова настоява за допълнителна експертиза: “... експертите препоръчват консултиране със специалист по медицинска химия за определяне на здравния риск при еднократно поглъщане на 1 грам хвост при установения минерален и химически състав.” Г-жа Анна Янкова допълва: “Изпратени са писма до МБАЛ-Монтана, Диагностично-консултативния център, индивидуалните и групови практики в гр. Монтана, Районната здравна инспекция, Районния център по здравеопазване, Районната здравно-осигурителна каса, Регионалния комитет на Българския лекарски съюз, с които е изискана подробна статистика за броя на регистрираните заболявания за гр. Монтана от респираторен, белодробен, алергичен и от общ характер за периода 01.09.2013 г. до момента, в сравнителен аспект със същия период на 2012-2013 г. До момента е получен отговор само от МБАЛ-Монтана.” И още настоява Главният разследващ полицай: “Изпратено е искане до МОСВ за замерване на запрашеност на въздуха, ... за замерването е необходимо времето да бъде сухо, а не влажно и дъждовно.” Защото в направената експертиза има признание: “Не сме специалисти по замърсяване на въздуха.”, като ние разкрихме и значим порок на експертизата – липсва оценка на въздействието на вложения хвост върху подземните води.

     Този стриктен доклад завършва с очакване на указания за: “... необходимостта от провеждане на други действия по разследването и процесуално-следствените действия”, но ЗА ЖАЛОСТ с постановление от следващия ден, 17.06.2014 г., Районният прокурор Емил Александров като наблюдаващ разследването, приема експертизата и указва: “предприемане на действия по приключване на досъдебното производство.” И МВР изпълнява!!! – само 2 дни след исканията си за продължаване, с писмо 15707 от 18.06.2014 г. от ОД на МВР се дава мнение за прекратяване на наказателното производство.

     КОЙ ще премахне 15-те хиляди тона насипан хвост, увредили почвата в Монтана(видно от арсена в 18-те проби), когато чл. 42, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда е категоричен: “Който причини вредни изменения на почвата, е длъжен да възстанови за своя сметка състоянието й, предхождащо увреждането”. Според постановлението за прекратяване на наказателното производство от 24.06.2014 г. на Районния прокурор, цялото деяние е от “неизвестен извършител” ... навярно марсианци са работели по проекта в Монтана.
     КОЙ ще отговори на въпроса – да очакваме ли “ненаказаните” немарсианци да възобновят влагането на договорените още 85 000 тона хвост от чипровските мини, закупувани по един лев, а отчитани пред Европейския съюз по проекта за 17 лева! Това е безмерната алчност на олигархичните кръгове(мафия) около кмета Златко Живков за печалба от един милион лева за няколко месеци, при което животът и здравето на всеки гражданин в 40-хилядния град Монтана се калкулира на около 25 лева.
 
     Уважаеми господин Цацаров,
     Прокуратурата в гр. Монтана бе сезирана от нас на 01.10.2013 г. В сухите 4 месеца от август до ноември 2013 г. и дългите сухи периоди до март 2014 г., гр. Монтана бе покрит от гъста мъгла с фините прахови частици на хвоста, за което биха свидетелствали всички почтени съграждани. Отговорните институции не назначиха исканото от нас няколкократно и писмено, прахово замерване с мобилна станция – което не стана и по време на досъдебното производство.
     Това конкретно бездействие повече от 9 месеци на институциите, в това число и на Прокуратурата, води до извода за ЗАВИСИМОСТИ(мафия), поради което НАСТОЯВАМЕ да ревизирате всички  нива на подчинената Ви прокуратура в гр. Монтана и да постановите бързо и обективно продължаване на процесуално-следствените действия по прекратеното досъдебно производство, като възложите действията на Специализираната прокуратура.
     В случай на Ваш отказ, ще поискаме Вашата оставка като морален акт, защото сте длъжен да осъществявате вменените Ви конституционни и законови задължения, за който случай в Монтана Ви бяхме сезирали няколкократно, за последен път на 30.06.2014 г.
     НАСТОЯВАМЕ за оставката на Районния прокурор в Монтана Емил Александров.

     Уважаеми господин Йовчев,
     ПРЕДЛАГАМЕ за проявена доблест при изпълнение на служебните задължения по ДП 12/2014 по описа на ОД на МВР-Монтана, да наградите Главния разследващ полицай в Монтана Анна Янкова.


03 май 2014

Политиците - виновни за Украйна /допълнено 05.05.2014 и 17.05.2014/

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" обвинява за ситуацията в Украйна политиците, в това число и българските, които чинно очакват(и за себе си!)  корупционната сила на Путин!На 3., 4. и 5. май 2014 година - траур в Одеса

***************
Памет: Как Путин провежда антитерористична операция - Беслан

Хора със слаби нерви да не гледат!!!!! Видео:  http://tod-news.com/235-kak_putin_provodit_ato_pogibshie_deti_beslana_video-full.html
Загинали терористи - 32
Загинали хора (най-много малки деца) - 335!!!!
Ранени - повече от 800 !
Ръководител на
антитерористичната операция - Путин В.В.
******************

Алекс Алексиев в Ловеч, 16.05.2014: Сегашната плеяда от лидери в Европа и Америка не вдъхва никакво доверие на хора, които мислят като мен. Първите санкции след Крим бяха толкова слаби, че Путин и Сие с право им се подиграваха. ...


Не се ли справим с настоящата политическа мафия, все лакеи на Путин, работата ни е загубена. ...


ПП ГЕРБ е бутафорна антикомунистическа партия, обслужваща интересите на руската политическа мафия.

http://lovechmedia.com/novini/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5/

28 април 2014

Буда поддържа Путин и е против санкциите на ЕС и САЩ. ГЕРБ заедно с БСП – против Европарламента за “Южен поток” /допълнено на 30.04.2014/30.04.2014 - Меркел е за нови санкции срещу Путин, въпреки срещата си с Буда: "Ако Москва не се придържа към международните норми, световното общество е длъжно да отговори с въвеждане на санкции"http://ru.tsn.ua/svit/merkel-soglasilas-na-novye-sankcii-protiv-rossii-363336.html

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разговаря в Берлин с германския канцлер Ангела Меркел на 28.04.2014 г. Двамата са обсъдили европейската политика, развитието на кризата в Украйна, както и идеята за създаване на европейски енергиен съюз, съобщава БНТ-“По света и у нас” http://bnt.bg/predavanyia/po-sveta-i-u-nas/po-sveta-i-u-nas-emisiya-20-00-28-april-2014(чуй записа след 20-та минута).

Преводач в разговорите на четири очи Меркел-Буда бе българският публицист Милен Радев - един от най-ярките критици на Путин и неговия авторитарен режим в Русия, "смазващ безогледно всяка проява на политическо несъгласие и на граждански протест" http://de-zorata.de/blog/2014/01/22/otvoreno-pismo/
    
    Бойко Борисов/Буда/: Ние сме казали нашата позиция – че сме против санкции, когато те ще ударят България. В същото време за “Южен поток” сме казали, че сме да бъде подписан, но спазвайки европейското законодателство, защото след няколко години България ще има огромни количества газ и ще е нужно да бъде транспортиран. http://bnt.bg/news/svyat/bojko-borisov-i-angela-merkel-obsa-diha-evropejskata-politika
***************
     Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” не е изненадана от пропутинската позиция на Борисов, носител от 2007 г. на ордена "Михаил Ломоносов" на московската Академия по проблемите на сигурността, отбраната и правния ред (АБОП).
     Ние ще продължим да разкриваме документите за Буда
- “големия брат - генерала”, според Протокола от 13.10.2004 на Баварското следствие – наркотрафикант https://bivol.bg/borisov-big-brother-1.html,
- притежаващ досието “Буда” в българското МВР https://www.bivol.bg/buddah2.html,
- от чиито наркотици са страдали не един и двама тийнеджъри в България и Европа - в секретна справка изготвена от офицери на НСС и изпратена до парламентарната Комисия по вътрешен ред и сигурност през март 2005 г. се твърди, че като главен секретар на МВР Борисов осъществява чадър над наркотрафик към Близкия изток   https://www.bivol.bg/bbiraq.html.

*************

26 април 2014

Алекс Алексиев: ГЕРБ е също така прокремълска партия/допълнено 04.05.2014/

Алекс Алексиев:

ГЕРБ за съжаление се оказа също така прокремълска партия, като направите сметка, че те продължават да поддържат „Южен поток”, който е един пагубен за България проект.

Но аз не мога да се съглася с всякаква позиция, която гласи, че Путин и неговата открита агресия въобще има някакво извинение.

За пръв път от Втората световна война насам една държава с въоръжена сила заграби територия на друга суверенна държава. Ако това нещо продължи, в света отново се възстановява закона на джунглата - правото на силния, Европа трябва да разбере това и аз ще работя за тази работа.

Русия е много по - зависима от Европа, отколкото Европа от Русия, това е нещо, което не се разбира в момента. Ако Русия прекъсне газовите си доставки за Европа, тя губи 100 милиона долара на ден. Русия е в много уязвимо икономическо положение и не е в състояние да се репчи с някакви мораториуми на доставки. Хора, които го говорят това, са хора, които не познават истинското състояние на руската икономика.

http://radiok2.bg/index.php?k2=1.2876

****************
Алекс Алексиев - Отворено писмо на ГЕРБ до мен и отговор, 04.05.2014 г.

"... продължаващата подкрепа на ГЕРБ за анти-европеѝския проект Южен Поток и неговата опозиция на европеѝски санкции срещу Русия, между другото, позиции които са идентични с тези на управляващите, на мен ми е трудно да повярвам че ГЕРБ по настоящем защитава националните интереси на България."
https://www.facebook.com/aleksievaleksr/posts/1492155981000109?fref=nf